02 maart 2021

2021-03-02: VIDEO Jodenhaat spat weer van Palestijnse televisie - Jew hatred splashes again from Palestinian television

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Zolang de Palestijnen het conflict blijven voorstellen als een ‘heilige oorlog tegen de minderwaardige Joden’, is het niet oplosbaar.

Het jaar 2021 is nog jong, maar de Jodenhaat blijft van de Palestijnse televisieschermen spatten. 

Bron: Likoed Nederland

Enkele voorbeelden:

“De Israëlische rabbijnen indoctrineren de Joodse kinderen, ze zeggen: ‘Dood iedereen die niet Joods is.’ Ze indoctrineren de Joodse kinderen: “Dood de Palestijnse kinderen.” ‘ [Palestijnse ‘militaire expert’, 6 januari 2021]
“’Het uur [van de wederopstanding] zal niet komen voordat de moslims de joden bestrijden.’ Waar is die strijd? U bevindt zich ten oosten van de rivier en zij ten westen ervan. De stenen en bomen zullen spreken en zeggen: ‘O moslim, o dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem!’ [Islamitische preek, gebaseerd op de islamitische Hadith, toegeschreven aan Mohammed, 12 februari 2021]
“Wij zijn hier en wij zullen achter ons wijze leiderschap blijven, dat de ‘Deal van de eeuw’ verwerpt. Die verkoopt Palestina zonder enige betaling door de nakomelingen van de apen en varkens.” [Hoge ambtenaar van het Palestijnse Ministerie voor Religieuze zaken, over het recente Amerikaanse vredesplan dat voorziet in een Palestijnse staat en 50 miljard dollar voor de Palestijnen. Zijn uitspraak is gebaseerd op de Koran, waarin driemaal staat dat Joden van apen en varkens afstammen, 16 februari 2021].

Al deze uitspraken werden uitgezonden op de officiële televisiezender van de Palestijnse Autoriteit. De onderste uitspraak is daarbij van een hooggeplaatste ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit. Zie de beelden van deze uitzendingen hieronder. Klik hier voor eerdere uitzendingen met deze strekking, tot aan de Palestijnse president aan toe.

Hopelijk gaan de media eindelijk deze Palestijnse, vooral islamitisch gemotiveerde Jodenhaat eens rapporteren.

De Jodenhaat waarmee de Palestijnen door hun televisie – en schoolboeken, preken enz. – en door hun leiders worden gehersenspoeld, is een belangrijke reden waarom er nog steeds geen vrede is tussen Israël en de Palestijnen. Zolang de Palestijnen het conflict blijven voorstellen als een ‘heilige oorlog tegen de minderwaardige Joden’, is het niet oplosbaar.

Bovendien heeft deze massaal gepropageerde Jodenhaat een desastreus effect op de vredeshouding van de Palestijnse jeugd. Het is tevens een flagrante schending van alle Palestijns-Israëlische vredesakkoorden. Eén van de hoofdpunten daarin is juist dat de door de Palestijnse leiders georkestreerde ophitsing ten opzichte van Israël en de Joden moet stoppen. Deze zou vervangen worden door vredeseducatie. Zelfs meer dan 25 jaar later komt daar nog niets van terecht.

De Nederlandse regering dient dan ook een scherpe veroordeling uit te spreken.

Nederland en Europa zouden tevens hun overvloedige financiële en politieke steun afhankelijk moeten maken van het stoppen van de Palestijnen met dit wijdverspreide, institutionele racisme en antisemitisme. Alleen dan kan er vrede tussen Israël en de Palestijnen komen.

***************************
ENGLISH:

As long as the Palestinians continue to present the conflict as a "holy war against the inferior Jews," it is not solvable.

The year 2021 is still young, but Jew hatred continues to splash from Palestinian television screens.

Source: Likoed Netherlands

Some examples:

"The Israeli rabbis indoctrinate the Jewish children, they say, 'Kill everyone who is not Jewish.' They indoctrinate the Jewish children, "Kill the Palestinian children." ‘
[Palestinian 'military expert', January 6, 2021]

"'The hour [of resurrection] will not come until the Muslims fight the Jews.' Where is that fight? You are east of the river and they are west of it. The stones and trees will speak and say, 'O Muslim, O servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him!'
[Islamic Sermon, based on the Islamic Hadith, attributed to Muhammad, February 12, 2021]

"We are here and we will remain behind our wise leadership, which rejects the 'Deal of the Century.' Which sells Palestine without any payment by the descendants of monkeys and pigs."
[Senior official of the Palestinian Ministry of Religious Affairs, on the recent U.S. peace plan that provides for a Palestinian state and $50 billion for the Palestinians.
His statement is based on the Quran, which states three times that Jews are descended from apes and pigs, February 16, 2021].
All of these statements were broadcast on the Palestinian Authority's official television channel. In this regard, the bottom statement is from a high-ranking Palestinian Authority official.
See footage of these broadcasts below.
Click here for previous broadcasts to this effect, all the way up to the Palestinian President.

Hopefully, the media will finally start reporting this Palestinian, especially Islamically motivated Jew-hatred.

The Jew-hatred with which the Palestinians are being brainwashed by their television - and schoolbooks, sermons, etc. - and by their leaders, is a major reason why there is still no peace between Israel and the Palestinians.
As long as the Palestinians continue to present the conflict as a "holy war against the inferior Jews," it is not solvable.

Moreover, this mass propagation of hatred of Jews has a disastrous effect on the peace attitude of Palestinian youth.
It is also a flagrant violation of all Palestinian-Israeli peace agreements. One of the key points therein is precisely that the incitement against Israel and the Jews orchestrated by the Palestinian leadership must stop. It was to be replaced by peace education. Even more than 25 years later, nothing has come of this.

The Dutch government should therefore issue a sharp condemnation.

The Netherlands and Europe should also make their abundant financial and political support dependent on the Palestinians stopping this widespread, institutional racism and anti-Semitism.
Only then can there be peace between Israel and the Palestinians.

<