03 maart 2021

2021-03-03: Paus houdt 'sons of abraham'-gebedsevenement op oude iraakse plaats voor kinderoffers - Pope holds ‘sons of abraham’ prayer event at ancient iraqi site of child sacrifice

Van links naar rechts: paus Franciscus, Ziggurat, Ur, Irak (Shutterstock)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Paus houdt 'sons of abraham'-gebedsevenement op oude iraakse plaats voor kinderoffers ... Zonder joodse vertegenwoordiging

DOOR: Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

Ezau ging naar Ismaël en hij nam Machalath, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth voor zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen Genesis 28: 9 (HSV )

EERSTE PAUSELIJK BEZOEK AAN IRAK: ZONEN VAN ABRAHAM, MAAR WAAR IS JACOB?

Op 5 maart zal paus Franciscus geschiedenis schrijven als de eerste paus die het land Irak bezoekt. Tijdens zijn vierdaagse bezoek zal hij een interreligieuze gebedsdienst houden in een ‘ziggurat’, een oude Mesopotamische plek gebouwd in de 21e eeuw voor Christus. Volgende week zal de paus een dienst houden die het Vaticaan heeft genoemd: “Gebed voor de zonen en dochters van Abraham”. Reuters meldde dat de "interreligieuze gebedsdienst zal worden bijgewoond door Christenen, Moslims, Mandaean-Sabaean, Yazidi en andere religieuze minderheden die in Irak aanwezig zijn." Er is geen melding gemaakt van Joden, afstammelingen van Jakob, die worden opgenomen in het "Gebed voor de zonen en dochters van Abraham."

De Joodse gemeenschap in Irak dateert van 2500 jaar geleden. Het graf van de profeet Nahum bevindt zich in Irak. In 2020 werd de synagoge naast het graf van Ezechiël omgebouwd tot een moskee . De Joodse gemeenschap was door de geschiedenis heen het doelwit van periodiek geweld dat culmineerde in de tweede helft van de 20e eeuw. In 1951 voerde Israël Operatie Ezra en Nehemia uit, waarbij tussen de 120.000 en 130.000 Iraakse Joden via Iran en Cyprus naar Israël werden vervoerd. Slechts ongeveer 5.000 Joden bleven over. In 1968 waren er nog maar 2.000 Joden over. In 2020 bedroeg de Joodse bevolking in Irak vier.

Irak verklaarde in 1948 de oorlog aan de nieuw opgerichte Joodse staat en sindsdien bevinden de twee landen zich technisch gezien in een staat van oorlog. Iraakse troepen namen in 1967 en 1973 deel aan oorlogen tegen Israël.

Het lot van de Christenen in het moslimland is niet veel beter. Twintig jaar geleden meldde Pew Research Center dat er 1,4 miljoen belijdende Christenen in Irak waren, maar nu zijn dat er nog maar ongeveer 270.000 .

Ondanks de onderdrukking van Christenen en onderdrukking van het Christendom, lijkt Irak een fascinatie voor het Vaticaan te hebben. Paus Johannes Paulus II, plande een reis naar Irak in 1999, maar zijn bezoek werd geannuleerd toen de onderhandelingen met de regering van de toenmalige Iraakse leider Saddam Hoessein mislukten.

De focus van de gebedsdienst volgende week zal liggen op harmonie tussen religieuze groepen. 

DE GEBOORTEPLAATS VAN ABRAHAM ... OF NIET?

De Bijbel noemt Ur specifiek als het begin van Abrahams reizen naar Israël.

‘En Terach nam Abram  zijn zoon, en Lot zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai  zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te gaan; en ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen.’ Genesis 11:31(HSV)

Toen God Abraham gebood Ur te verlaten en naar Israël te gaan, doet hij dat door hem te zeggen zijn "geboorteplaats" te verlaten. Om deze reden begrijpen sommige, maar niet alle bijbelgeleerden dat Ur van Chaldeeën de geboorteplaats van Abraham is. 

De Talmud associeerde Ur met Warka, tegenwoordig geïdentificeerd als Uruk. Traditionele Joodse autoriteiten, zoals Maimonides en Josephus, plaatsten Ur Kaśdim op verschillende plaatsen in Boven-Mesopotamië of op andere plaatsen in Zuidoost-Anatolië.

Vlakbij de ziggurat is een complex van bakstenen bouwwerken daterend uit circa 1900 voor Christus, waaronder een gebouw dat door de Iraakse autoriteiten wordt aangeprezen als het traditionele huis van Abraham.

GEBED OP DE PLAATS WAAR  MENSELIJKE OFFERS AAN DE AFGODEN GEBRACHT WERDEN.

De piramidevormige ziggurat, ongeveer 200 mijl ten zuiden van de hoofdstad Bagdad gelegen, is een Neo-Sumerisch bouwwerk gelegen in de stad Ur nabij Nasiriyah, in de huidige provincie Dhi Qar. In de oudheid diende deze ziggurat als een religieus centrum omdat het deel uitmaakte van een tempelcomplex gewijd aan afgoderij. Het blootleggen van ongeveer 2.000 graven door archeologen geeft aan dat de plek, ongeveer 100 jaar geleden opgegraven door Leonard Woolley, op grote schaal gebruikt werd voor het brengen van mensenoffers. De lichamen werden in de buurt begraven in uitgebreide graven. De offermoorden werden uitgevoerd door een scherp instrument dat in hun hoofd werd gedreven, waarna ze werden begraven met uitgebreide begrafenissen. Hun lichamen waren meestal netjes gerangschikt, de vrouwen met een uitgebreide hoofdtooi, de mannen met wapens aan hun zijde. 

ZIGGURAT: FASCINEREND VOOR DESPOTEN

De ziggurat heeft ook een grote betekenis voor moderne despoten. In de jaren tachtig herstelde Saddam Hoessein de façade van de massieve lagere fundering van de ziggurat, waarbij hij erop aandrong dat zijn eigen naam op alle moderne stenen die bij de wederopbouw werden gebruikt, zou worden gestempeld. Hij bouwde ook zijn persoonlijke paleis om naar het voorbeeld van de ziggurat. In 1981 werd op die plek een viering georganiseerd ter herdenking van de eerste verjaardag van de Iraakse invasie in Iran, waarbij ambtenaren de slogan Nebukadnasar al-ams Saddam Hoessein al-yawm gebruikten (gisteren Nebukadnezar, vandaag Saddam Hoessein). Tijdens de oorlog onder leiding van Amerikaanse en coalitietroepen parkeerde Saddam Hoessein zijn MiG-straaljagers naast de Ziggurat. 

GUNSTIGE TIMING: PURIM, DANIEL'S VISIOEN

De timing van het pauselijke bezoek is gunstig en misschien zelfs profetisch. Het zal direct na de Joodse feestdag van Purim plaatsvinden ter herdenking van de redding van de Joden van Irak uit handen van Haman, de afstammeling van Agag, koning van Amalek en wiens connectie met de toekomstige oorlog van Gog wordt gesuggereerd door de profeet Ezechiël.

‘En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het hebben begraven in het dal van de menigte van Gog.’ Ezechiël 39:15 (HSV)

Het Hebreeuwse woord voor 'menigte' is הֲמוֹן (Hamon, vergelijkbaar met de naam Haman). Haman staat bekend als een Agagiet en verbindt hem ook op zijn minst etymologisch met Gog.

Het bezoek komt ook een paar weken voor de "vierentwintigste dag van de eerste maand (Nisan)", de dag waarop Daniël zijn visioen had, beschreven in Daniël hoofdstuk 10, dat plaatsvond bij de Mesopotamische rivier de Tigris. In zijn raadselachtige visioen zag Daniël: " een man gekleed in linnen, zijn lendenen omgord met fijn goud", en het "geluid van zijn spraak was als het lawaai van een menigte". De man in het visioen gaf Daniël een boodschap:

'Toen zij hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. Zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Daniël 10:20 (HSV)

Veel moderne interpretaties van profetieën identificeren Perzië als Iran, en Griekenland, een land gesticht door de nakomelingen van Ezau, als het Katholicisme. 

EZAU EN ISMAËL KOMEN IN DE EINDTIJD SAMEN TEGEN ISRAËL

Sinds zijn toetreding tot het pausdom in 2013, heeft paus Franciscus openlijk gewerkt om Ezau en Ismaël samen te brengen door de christen-moslimrelaties te versterken. Op de terugvlucht van een recent bezoek aan Marokko, waar de officiële staatsgodsdienst de islam is, sprak de paus met journalisten over zijn visie om de nakomelingen van Ezau en de nakomelingen van Ismaël te verenigen.

In 2016 ontving paus Franciscus de Iraanse president Hassan Rouhani in het Vaticaan.

Deze inspanningen door paus Franciscus culmineerde in 2019, toen hij  het  document Human Fraternity for World Peace en Living Together ondertekende samen met Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grote Imam van Al-Azha; een overeenkomst die werd fel bekritiseerd door zowel Katholieken als Moslims . 

De Joodse traditie bevat een profetie dat de kinderen van Ezau (de huidige westerse naties) en de kinderen van Ismaël (de hedendaagse Arabische naties) zich in de eindtijd zullen verenigen tegen het joodse volk. 

Deze alliantie werd gesmeed aan het begin van de Bijbel toen Ezau trouwde met Ismaëls dochter, Machalath, wiens naam 'ziekte' betekent.

Ezau ging dus naar Ismaël en nam bij de vrouwen die hij al had Machalath, de dochter van Ismaël, Abrahams zoon, de zuster van Nebajoth, tot zijn vrouw. (Genesis 28: 9)

Dit wordt uitgelegd door Rabbi Yechiel Weitzman, in zijn boek The Ishmaelite Exile   "In de eindtijd zullen Ismaël en Ezau hun krachten bundelen om de vernietiging van het Joodse volk te zoeken ." 

Rabbi Weitzman sloot zijn inleiding tot de End of Days-alliantie af met goed nieuws. “Aan het begin van hun geschiedenis smeedden Ismaël en Ezau een band door middel van een huwelijk. En zo zal het zijn in de eindtijd. Deze alliantie tussen hen zal in de geschiedenis zijn hoogtepunt bereiken in de verlossing. "**********************************
ENGLISH: 

From left to right: Pope Francis, Ziggurat, Ur, Iraq (Shutterstock)

Pope holds ‘sons of abraham’ prayer event at ancient iraqi site of child sacrifice…with no jewish representation

BY Israel365 News - ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

So Esau went unto Ishmael, and took unto the wives that he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham’s son, the sister of Nebaioth, to be his wife. Genesis 28:9 (The Israel BibleTM)

FIRST PAPAL VISIT TO IRAQ: SONS OF ABRAHAM BUT WHERE IS JACOB

On March 5, Pope Francis will make history as the first pope to visit the country of Iraq.  During his four-day visit, he will hold an inter-religious prayer service at a ziggurat, an ancient Mesopotamian site built in the 21st century BCE. Next week, the Pope will hold a service the Vatican has named “Prayer for the sons and daughters of Abraham”. Reuters reported that the “inter-religious prayer service will be attended by Christians, Muslims, Mandaean-Sabaean, Yazidi and other religious minorities present in Iraq.” There is no mention of Jews, descendants of Jacob, being included in the “Prayer for the sons and daughters of Abraham.”

The Jewish community in Iraq dates back 2,500 years. The Tomb of the Prophet Nahum is located in Iraq. In 2020 the synagogue beside Ezekiel’s Tomb was converted into a mosque. The Jewish community was targeted throughout history by periodic violence culminating in the second half of the 20th Century. In 1951, Israel carried out Operation Ezra and Nehemiah, airlifting between 120,000 and 130,000 Iraqi Jews to Israel via Iran and Cyprus. Only about 5,000 Jews remained. In 1968 there were only 2,000 Jews left. In 2020 the Jewish Population in Iraq stood at four.

Iraq declared war on the newly established Jewish state in 1948 and since then the two countries have technically been in a state of war. Iraqi forces participated in wars against Israel in 1967 and 1973.

The plight of the Christians in the Muslim country is not much better. Twenty years ago, Pew Research Center reported there were 1.4 million professing Christians in Iraq, but today there are only about 270,000.

Despite the oppression of Christians and suppression of Christianity, Iraq seems to hold a fascination for the Vatican. Pope John Paul II, planned a trip to Iraq in 1999 but his visit was canceled when negotiations with the government of then-Iraqi leader Saddam Hussein broke down.

The focus of the prayer service next week will be on harmony between religious groups.

THE BIRTHPLACE OF ABRAHAM…OR IS IT?

The Bible specifically mentions Ur as the beginning of Abraham’s travels to Israel.

Terach took his son Avram, his grandson Lot the son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Avram, and they set out together from Ur of the Chaldeans for the land of Canaan; but when they had come as far as Haran, they settled there. Genesis 11:31

When God commanded Abraham to leave Ur and go to Israel, he does so by telling him to leave his “birthplace.” For this reason, some, though not all, Biblical scholars understand that Ur of Chaldean is Abraham’s birthplace. 

The Talmud associated Ur with Warka, today identified as Uruk. Traditional Jewish authorities, such as Maimonides and Josephus, placed Ur Kaśdim at various Upper Mesopotamian or at other southeast Anatolian sites.

Nearby the ziggurat is a complex of brick structures dated to circa 1900 BC, including one that is touted by Iraqi authorities as being the traditional house of Abraham.

PRAYER AT SITE OF IDOLATROUS HUMAN SACRIFICE

The pyramidic ziggurat, located about 200 miles south of the capital Baghdad, is a Neo-Sumerian structure located in what was the city of Ur near Nasiriyah, in present-day Dhi Qar Province.  In ancient times, this ziggurat served as a religious center as it was part of a temple complex dedicated to idolatry. The recovery of about 2,000 burials by archaeologists indicates that the site, excavated about 100 years ago by Leonard Woolley, was used for the practice of human sacrifice on a large scale. The bodies were buried in elaborate graves nearby. The sacrificial murders were carried out by a sharp instrument being driven into their heads after which they were buried in elaborate funerals. Their bodies were usually arranged neatly, the women in an elaborate headdress, the men with weapons at their side.

ZIGGURAT: FASCINATING TO DESPOTS

The ziggurat also holds great significance to modern despots. In the 1980s, Saddam Hussein restored the façade of the massive lower foundation of the ziggurat, insisting that his own name be stamped on all of the modern bricks used in the reconstruction. He also built his personal palace to mirror the ziggurat. In 1981, the site was where celebrations took place to commemorate the first anniversary of the Iraqi invasion of Iran, with officials using the slogan, Nebuchadnasar al-ams Saddam Hussein al-yawm (yesterday Nebuchadnezzar, today Saddam Hussein).  During the war led by American and coalition forces, Saddam Hussein parked his MiG fighter jets next to the Ziggurat. 

AUSPICIOUS TIMING: PURIM, DANIEL’S VISION

The timing of the papal visit is auspicious and perhaps even prophetic. It will come right after the Jewish holiday of Purim commemorating the salvation of the Jews of Iraq from Haman, the descendent of Agag, King of Amalek and whose connection to the future war of Gog is hinted at by the Prophet Ezekiel.

As those who traverse the country make their rounds, any one of them who sees a human bone shall erect a marker beside it, until the buriers have interred them in the Valley of Gog’s Multitude. Ezekiel 39:15

The Hebrew word for ‘multitude’ is הֲמוֹן (Hamon, similar to the name Haman). Haman is known as an Agagite, also connecting him at least etymologically with Gog.

The visit also comes a few weeks before the “twenty-fourth day of the first month (Nisan)”, the day on which Daniel had his vision, described in chapter 10, that took place on the Mesopotamian River Tigris. In his enigmatic vision, Daniel saw, “a man dressed in linen, his loins girt in fine gold,” and the “sound of his speech was like the noise of a multitude.” The man in the vision gave Daniel a message:

“Do you know why I have come to you? Now I must go back to fight the prince of Persia. When I go off, the prince of Greece will come in. Daniel 10:20

Many modern interpretations of prophecy identify Persia as Iran and Greece, a country founded by the offspring of Esav, as Catholicism. 

ESAU AND ISHMAEL COMING TOGETHER AGAINST ISRAEL AT THE END OF DAYS

Since ascending to the papacy in 2013, Pope Francis has been working openly to bring Esau and Ishmael together by enhancing Christian-Muslim relations. On the return flight from a recent visit to Morocco, where the official state religion is Islam, the Pope spoke with journalists about his vision for uniting the descendants of Esau and the descendants of Ishmael.

In 2016, Pope Francis hosted Iranian President Hassan Rouhani at the Vatican.

These efforts by Pope Francis culminated in 2019 when he signed the   Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grand Imam of Al-Azha, an agreement that was harshly criticized by Catholics and Muslims alike.

Jewish tradition contains a prophecy that the children of Esau (today’s Western nations) and the children of Ishmael (today’s Arab nations) will unite against the Jewish people at the End of Days

This alliance was forged at the very beginning of the Bible when Esau married Ishmael’s daughter, Mahalath, whose name means ‘disease’.

So Esau went unto Ishmael, and took unto the wives that he had Mahalath the daughter of Ishmael Abraham’s son, the sister of Nebaioth, to be his wife. (Genesis 28:9)

This is explained by Rabbi Yechiel Weitzman explains in his book The Ishmaelite Exile  “During the End of Days, Ishmael and Esau will join forces to seek the destruction of the Jewish people.” 

Rabbi Weitzman concluded his introduction to the End of Days alliance with good news. “At the very outset of their history, Ishmael and Esau forged a bond through marriage. And so it shall be at the End of Days. This alliance between them will bring history to its culmination in the redemption.”