03 maart 2021

2021-03-03: Netanyahu is Hitler - Antisemitische Fatah cartoon - Netanyahu is Hitler - Antisemitic Fatah cartoon

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De antisemitische cartoon hierboven werd geplaatst door Mahmoud Abbas' Fatah Commissie van Informatie en Cultuur. Het toont de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als Hitler met de snor van Hitler en een nazi-uniform met Davidssterren op blauw in plaats van hakenkruizen op rood op zijn das en armband. Netanyahu brengt een Hitlergroet en er druipt bloed van zijn hand.

Door PMW - Nan Jacques Zilberdik

Headline: "Hij doodde de Palestijnen met het wapen van racisme!"
Tekst op cartoon: "Adolf Netanyahu"
[Website van de Fatah Commissie van Informatie en Cultuur, 16 feb. 2021]

De internationaal aanvaarde definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), omvat "het trekken van vergelijkingen van het hedendaagse Israëlische beleid met dat van de nazi's."

De PA en Fatah hebben deze specifieke vorm van antisemitisme vaak verspreid door Israël in het algemeen en Netanyahu in het bijzonder te vergelijken met de nazi's. Fatah heeft Netanyahu afgeschilderd als een nazi-officier:

Netanyahu werd nazi-propagandaminister "Goebbels' uitmuntende leerling" genoemd:


En onlangs documenteerde Palestinian Media Watch dat Netanyahu werd aangeduid als "het lelijke gezicht van Mussolini en Hitler:


Israël als zodanig is "fascistisch en nazistisch" genoemd en het gedrag van de Israëliërs is vergeleken met dat van de nazi's die werden vervolgd tijdens de processen van Neurenberg.

PMW heeft talrijke andere antisemitische uitingen door de PA en Fatah blootgelegd, waarvan sommige zijn gedocumenteerd in PMW's speciaal rapport over Palestijns Autoriteit Antisemitisme getiteld Joden moeten worden bestreden voor Allah namens de hele mensheid.*************************************
ENGLISH:

The antisemitic cartoon above was posted by Mahmoud Abbas’ Fatah Commission of Information and Culture. It shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as Hitler with Hitler’s mustache and a Nazi uniform with Stars of David on blue instead of Swastikas on red on his tie and arm band. Netanyahu is making a Nazi salute and blood is dripping from his hand.

By PMW - Nan Jacques Zilberdik

Headline: “He killed the Palestinians with the weapon of racism!”
Text on cartoon: “Adolf Netanyahu”
[Website of the Fatah Commission of Information and Culture, Feb. 16, 2021]

The International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA) internationally accepted working definition of Antisemitism, includes “drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.”

The PA and Fatah have often disseminated this specific kind of Antisemitism by comparing Israel in general and Netanyahu in particular to the Nazis. Fatah has portrayed Netanyahu as a Nazi officer:

Netanyahu has been called Nazi propaganda minister "Goebbels' outstanding student":


And recently Palestinian Media Watch documented that Netanyahu was referred to as “the ugly face of Mussolini and Hitler:


Israel as such has been called “fascist and Nazi” and the behavior of Israelis has been compared to that of the Nazis prosecuted at the Nuremberg trials.

PMW has exposed numerous other antisemitic expressions by the PA and Fatah, some of which are documented in PMW’s special report on Palestinian Authority Antisemitism entitled Jews must be fought for Allah on behalf of all humanity.