04 maart 2021

2021-03-04: Iran voert twee parallelle schaduwoorlogen, deels om vergelding te zoeken - Iran is fighting two parallel shadow wars, partly to seek retaliation.

Een reclamebord met daarop de Iraanse ayatollahs Ruhollah Khomeini en Ali Khamenei. Met dank aan: erdalislakphotography / Shutterstock

Nederlands - English

NEDERLANDS:  

De aanval, schijnbaar van Iraanse zijde, op een civiel vrachtschip van Israël is een bredere bedreiging voor de scheepvaart en komt als vergelding voor de moord op de beste nucleaire wetenschapper van Iran. Ondertussen is de Iraanse oorlogvoering tegen de Verenigde Staten teruggekeerd naar de regio.

Door: JNS - YAAKOV LAPPIN

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat Iran twee parallelle "schaduwoorlogen" voert: één tegen Israël en de tweede tegen de Verenigde Staten. De explosieve aanval op een Israëlisch vrachtschip in de Golf van Oman op 26 februari, lijkt een demonstratie te zijn van waartoe Teheran in staat is en vormt een bredere bedreiging voor de Israëlische scheepvaart in de Rode Zee en de Golfregio. Deze explosies zijn waarschijnlijk veroorzaakt door raketten afgevuurd vanaf een Iraans schip of door limpetmagneetmijnen, die op het schip zijn geplakt door elite duikers van het Islamic Revolutionary Guards Corps, 

De aanval veroorzaakte geen slachtoffers en het schip wordt momenteel gerepareerd, waardoor sommige waarnemers tot de conclusie komen dat de aanval was bedoeld om geen ernstige schade aan te richten om zo een grotere regionale escalatie te voorkomen. Toch lijkt de aanval een directe aanval van Iraanse strijdkrachten op een burgerschip te zijn, en het incident kan niet los worden gezien van de dreigementen van Iran om de moord op zijn belangrijkste nucleaire wetenschapper, Mohsen Fakhrizadeh, op 27 november te wreken.

Israëlische regeringsfunctionarissen hebben naar verluidt gezworen op het incident te reageren. Zondagavond kwamen de eerste berichten binnen van luchtaanvallen in de regio Damascus, hoewel het onduidelijk is of die aanvallen verband hielden met een mogelijke Israëlische reactie.

De schaduwoorlog van Iran met Israël strekt zich uit over continenten en is niet beperkt tot het Midden-Oosten. Eerder in februari doken mediaberichten op over de arrestaties van Iraanse agenten in Ethiopië nadat ze naar verluidt Israëlische, Emirati en Amerikaanse ambassades hadden gescout.

Een paar dagen eerder vond er een explosie plaats in de buurt van de Israëlische ambassade in New Delhi, India, en een pro-Iraanse groep nam de verantwoordelijkheid op zich. Deze incidenten maken deel uit van een veel breder en langdurig conflict dat woedt tussen Iran en Israël. In dit conflict bedreigt Iran Israël op twee manieren. De eerste is via zijn ontwakende nucleaire programma en de tweede is via het regionale plan van Iran om Israël te omringen met een "ring van vuur" in de vorm van massaraketten en raketaanvalsbases.

Israël heeft zich hard afgezet tegen de aanhoudende Iraanse pogingen om Syrië militair over te nemen, en het heeft pogingen om van Syrië een massaraket- en raketbasis in Libanese stijl te maken, verijdeld.

Ondertussen blijft Hezbollah, het door Iran gesteunde sjiitische terreurleger in Libanon, proberen zijn arsenaal aan precisiegeleide raketten (PGM's) uit te breiden. De PGM-dreiging vormt de op een na meest acute bedreiging voor de veiligheid van Israël na het Iraanse nucleaire programma, omdat het Hezbollah in staat zou stellen nauwkeurige vuurkracht te richten op de gevoelige, kritieke locaties van Israël. Het blijft onduidelijk hoelang Israël nog in staat zal zijn om het Iraans-Hezbollah PGM-project te dwarsbomen. Israël doet dit onder meer door het gebruik van luchtaanvallen, die volgens internationale media aan Israël worden toegeschreven, op wapenkonvooien in Syrië die zijn ontworpen om PGM-componenten naar Libanon te brengen.  Daardoor hoeft Israël niet de toevlucht te nemen tot een preventieve aanval in Libanon zelf, een actie waarop Hezbollah heeft gewaarschuwd dat het fel zou reageren.

Terwijl Israël zijn actieve defensiecampagne in de hele regio voortzet, wacht Iran zijn tijd af en reageert met zijn eigen berekende aanvallen. Deze risicovolle ‘speldenprikken’ blijven tot dusver onder controle, maar brengt op elk moment het gevaar van een aanzienlijke opleving met zich mee.

Tegelijkertijd probeert Iran zijn onderhandelingspositie met de regering-Biden te verbeteren door zijn proxy-aanvallen op Amerikaanse troepen in Irak op te voeren. Dit omvatte onder meer aanvallen op de Groene Zone van Bagdad en een recente dodelijke raketaanval op een militaire basis in Erbil in Noord-Irak, waarbij een Filipijnse aannemer omkwam en Amerikaans militair personeel gewond raakte.

De Verenigde Staten reageerden met luchtaanvallen op door Iran gesteunde milities in Oost-Syrië waarvan zij zeiden dat ze achter de aanval zaten, waaronder de Kata'ib Hezbollah-militie, die onder controle van de IRGC staat.

De Amerikaanse aanval was beperkt om een escalatie te voorkomen; er werd opnieuw een klap gegeven in de parallelle Iraans-Amerikaanse schaduwoorlog.

Richt een defensiealliantie van vier landen op

Uiteindelijk is het doel van Iran in deze tweede poging om het vertrek van de Amerikaanse strijdkrachten uit Irak te bespoedigen en om Washington ertoe te brengen de sancties op te heffen door terug te keren naar de oorspronkelijke nucleaire deal van 2015, een deal die Iran zou legitimeren aan het einde van dit decennium als een nucleaire macht. 

Het is onmogelijk om de rol van de soennitische staten te scheiden van de aanhoudende schaduwconflicten in Iran die de regio destabiliseren. Saoedi-Arabië huivert bij de recente stappen van de regering-Biden na de vrijgave van het geheime rapport over de brute moord op de Washington Post- journalist Jamal Khashoggi in 2018. En de beslissing van de regering-Biden om haar relatie met Riyad opnieuw te onderzoeken, waaronder het zich terugtrekken uit het Jemen-conflict en de humanitaire ramp in dat land. Iran heeft de sjiitische Jemenitische Houthi's, die regelmatig Saoedi-Arabische steden aanvallen met raketvuur, bewapend en hulp aangeboden, 

Volgens Channel 13 van Israël voelen Saoedische functionarissen zich "verraden" en zeggen ze dat de Verenigde Staten "hen een mes in de rug gestoken hebben".

Iran, van zijn kant, is absoluut niet van plan het uitbreiden van zijn radicale bereik in de hele regio op te geven. Terwijl het Syrië blijft infiltreren en zijn proxy-troepen in Irak, Jemen en Libanon consolideert, is het ook van plan de stabiliteit en veiligheid van soennitische Arabische landen, zoals Jordanië en Saoedi-Arabië, te ondermijnen.

Het is daarom niet verwonderlijk dat een rapport van I24 News onlangs nieuws bevatte over gesprekken tussen Israël, Saoedi-Arabië, de VAE en Bahrein om een defensiealliantie van vier landen of een Midden-Oosten-NAVO op te richten.

Deze alliantiebesprekingen werden gevoed door het identieke dreigingsniveau richting Iran door Israël en zijn soennitische Arabische partners. De nucleaire activiteiten van Iran en zijn zeer destabiliserende regionale activiteiten bedreigen de hele regio. Israël neemt het voortouw bij het terugdringen, waarbij de soennitische staten de Joodse staat steeds meer zien als de belangrijkste regionale macht, en de enige die zowel in staat als vastbesloten is om Iran onder controle te houden.*********************************
ENGLISH:

A billboard displaying Iranian Ayatollahs Ruhollah Khomeini and Ali Khamenei. Credit: erdalislakphotography/Shutterstock.

The apparent Iranian attack on an Israeli-owned civilian cargo ship is a wider threat against shipping and comes as part of retaliation for the assassination of Iran’s top nuclear scientist. Meanwhile, Iranian proxy warfare against the United States has returned to the region.

By: JNS - YAAKOV LAPPIN

Recent events have demonstrated that Iran is engaging in two, parallel “shadow wars”: one against Israel and the second is against the United States. The explosive attack against an Israeli-owned cargo ship in the Gulf of Oman on Feb. 26—likely caused either by missiles fired from an Iranian ship or by limpet magnet mines stuck onto the ship by Islamic Revolutionary Guards Corps’ elite divers—appears to be a demonstration of capabilities by Tehran and a wider threat against Israeli shipping in the Red Sea and Gulf region.

The attack did not cause any casualties, and the ship is undergoing repairs, leading some observers to assess that it was designed to avoid causing serious damage to prevent a wider regional escalation. Even so, the attack appears to be a direct attack by Iranian military forces on a civilian ship, and the incident cannot be divorced from Iran’s threats to avenge the assassination of its chief nuclear scientist, Mohsen Fakhrizadeh, on Nov. 27.

Israeli government officials have reportedly vowed to respond to the incident. On Sunday night, initial reports came in of airstrikes in the Damascus region, though it is unclear whether those strikes were related to a potential Israeli response.

Iran’s shadow war with Israel spans continents and is not limited to the Middle East. Earlier in February, media reports surfaced on the arrests of Iranian agents in Ethiopia after allegedly scouting Israeli, Emirati and American embassies.

A few days earlier, an explosion occurred near the Israeli embassy in New Delhi, India, and a pro-Iranian group took responsibility.

These incidents are part of a much broader and long-running conflict that has been raging between Iran and Israel. In this conflict, Iran threatens Israel in two ways. The first is through its reawakening nuclear program and the second is through Iran’s regional scheme to surround Israel with a “ring of fire” in the form of mass rocket and missile attack bases.

Israel has been pushing back hard against persistent Iranian efforts to take over Syria militarily, and it has foiled attempts to turn Syria into a Lebanese-style mass rocket and missile base.

Meanwhile, Hezbollah—the Iranian-backed Shi’ite terror army in Lebanon—continues to try and expand its arsenal of precision-guided missiles (PGMs). The PGM threat represents the second most acute threat to Israel’s security after the Iranian nuclear program, as it would allow Hezbollah to direct accurate firepower at Israel’s sensitive, critical sites. It remains unclear how much longer Israel will be able to foil the Iranian-Hezbollah PGM project, including through the use of airstrikes, which international media reports attributed to Israel, on weapons convoys in Syria designed to bring PGM components into Lebanon without the need to resort to a preemptive strike in Lebanon itself—a move that Hezbollah has warned it would respond to fiercely.

As Israel continues its active defense campaign throughout the region, Iran is biding its time, responding with its own calculated strikes. This risky tit-for-tat exchange remains controlled so far but carries with it the potential for a significant flare-up at any time.

In a parallel effort, Iran is attempting to improve its bargaining position with the Biden administration by stepping up its proxy attacks on U.S. forces in Iraq. This has included attacks on Baghdad’s Green Zone and a deadly recent rocket attack on a military base in Erbil in northern Iraq, which killed a Filipino contractor and wounded U.S. military personnel.

The United States responded with airstrikes on Iranian-backed militias in eastern Syria that it said were behind the attack, including the Kata’ib Hezbollah militia, which is under IRGC control.

The American attack was limited to avoid causing an escalation—another tit-for-tat blow was delivered in the parallel Iranian-American shadow war.

Establish a four-country defense alliance

Ultimately, Iran’s goal in this second effort is to speed up the departure of American military forces from Iraq and to get Washington to lift sanctions on it by returning to the original 2015 nuclear deal—a deal that would legitimize Iran as a nuclear breakout state by the end of the decade.

It is impossible to divorce the role of the Sunni states from Iran’s ongoing shadow conflicts that destabilize the region. Saudi Arabia is reeling from recent moves by the Biden administration following the release of the classified report on the brutal murder of Washington Post journalist Jamal Khashoggi in 2018, and the Biden administration’s decision to re-examine its relationship with Riyadh, which includes backing away from the Yemini conflict and the humanitarian catastrophe in that country. Iran has armed and provided assistance to the Shi’ite Yemeni Houthis, who regularly target Saudi Arabian cities with missile fire.

According to Israel’s Channel 13, Saudi officials feel “betrayed,” and say that the United States has “backstabbed them.”

Iran, for its part, has no intention whatsoever of abandoning its agenda to expand its radical reach throughout the region. As it continues to infiltrate Syria and consolidate its proxy forces in Iraq, Yemen and Lebanon, it is also planning to undermine the stability and security of Sunni Arab countries, such as Jordan and Saudi Arabia.

It, therefore, comes of little surprise that a report by I24 News recently carried news of talks between Israel, Saudi Arabia, the UAE and Bahrain to establish a four-country defense alliance, or a Middle Eastern NATO.

These alliance talks have been fueled by the identical threat perception of the Iranian threat by Israel and its Sunni Arab partners. Iran’s nuclear activities and its highly destabilizing regional activities threaten the entire region, and Israel is taking the lead in pushing back with the Sunni states increasingly viewing the Jewish state as the principal regional power, and the only one both capable and determined to keep Iran in check.