04 maart 2021

2021-03-04: Schip dat wordt beschuldigd van olielekkage bij Israel ligt voor anker voor de kust van Iran - Ship accused of Israel oil spill shown anchored off Iran coast

Foto van de Emerald over Kharg Eiland, gedateerd 17 januari 2021
(foto credit: TANKERTRACKERS.COM)

Schip dat wordt beschuldigd van olielekkage voor de kust van Israël ligt voor anker voor de kust van Iran 

Foto's van het schip, dat door Israël wordt beschuldigd van 'eco-terrorisme', tonen het schip dat voor anker ligt voor de Iraanse kust.

Door Jeruselam Post - ALEX WINSTON, LAHAV HARKOV 

Israël heeft, de Libische eigenaar van de Emerald, genoemd als het schip dat een enorme olielekkage veroorzaakte die de kustlijn en het milieu ernstig beschadigde, in wat Israel omschreef als een daad van 'eco-terrorisme'.

De Emerald, het Iraanse schip, dat het middelpunt van de Israëlische olielekkage crisis is, werd op 17 januari gezien dat voor anker ligt voor de kust van het Iraanse  eiland Kharg , volgens nieuwe informatie.

Op 17 februari bereikte het teer van de gelekte olie de kusten van Israël en veroorzaakte onnoemelijke schade aan de Israëlische kustlijn, leefgebieden van wilde dieren, het zeeleven, en vervuilen van de stranden.

Daar is het geladen met naar schatting 112.000 ton ruwe olie, voordat het de Perzische Golf rondvaart en de Egyptische wateren binnenvaart en door het Suezkanaal de Middellandse Zee in te varen. 

Ondanks het bewijsmateriaal zeiden defensiebronnen dat zowel de Mossad als de IDF werden verrast door de beschuldiging van minister van Milieubescherming Gila Gamliel dat Iran achter de lekkage zat. De bronnen zeiden dat ze de waarheidsgetrouwheid van Gamliel's beweringen niet konden bevestigen, en dat noch de IDF noch de Mossad betrokken waren geweest bij het onderzoek.

Een van de foto's die donderdag werden vrijgegeven toont de Emerald in de Israëlische wateren nabij Haifa, en twee andere tonen de olievlek in de Middellandse Zee die dichter naar de kusten van Israël komt.

Een andere toont de tanker in rendez-vous met een ander schip ten westen van Syrië die zijn AIS zender had uitgeschakeld. De waterverplaatsing van de Emerald werd vastgesteld als zijnde verminderd van 14,3 meter onder de waterlijn tot 8,5 meter, hetgeen erop wijst dat het zijn lading heeft overgeladen op het andere schip terwijl het zich op zee bevond.

Op een andere foto is duidelijk te zien dat de Emerald 750.000 vaten Iraanse olie overlaad naar een tanker met de naam Lotus, een Syrisch schip dat onder Iraanse vlag vaart.

De foto's werden openbaar gemaakt via TankerTrackers.com, een onlinedienst die vervoer en opslag van ruwe olie traceert en meldt, en doorgegeven aan het ministerie van Milieubescherming. 

De Emerald schakelde zijn automatische identificatiesysteem (AIS) - dat zijn locatie doorgeeft aan andere schepen in het gebied - uit toen het de Egyptische wateren binnenvoer. 

Het schakelde de AIS in toen het door het Suezkanaal voer, en vervolgens weer uit toen het de kust van Israël naderde.

Op 1 en 2 februari verbleef het schip bijna een hele dag binnen tientallen kilometers van de Israëlische kusten, binnen de territoriale wateren van Israël, waarbij grote hoeveelheden olie verloor, terwijl zijn AIS uitstond.

Daarna voer het schip verder naar Syrië, waar de zender weer werd ingeschakeld, en keerde terug naar Iran, waar men de AIS uitschakelde toen het Israël passeerde. De 'Lotus' bevindt zich momenteel in Iran.
*************************************
ENGLISH:

Image of the Emerald across Kharg Island, dated January 17, 2021
(photo credit: TANKERTRACKERS.COM)

Photographs of the vessel, which Israel has accused of 'eco-terrorism', show the ship anchored off the Iranian coast.

By Jerusalem Post - ALEX WINSTON, LAHAV HARKOV 

Israel has named Libyan-owned Emerald as the ship that caused a huge oil spill that severely damaged the coastline and its environment, in what it described as an act of “eco-terrorism.”

The Emerald, the Iranian vessel at the heart of the Israeli oil spill crisis was seen anchored off the coast of Iran's Kharg Island on January 17, new information has revealed. 

The tar from the spillage reached Israel’s shores on February 17, causing immense damage and harm to the coastline, wildlife habitats and marine life, and polluting beaches.

The Emerald took on an estimated 112,000 tons of crude oil in Iran before encircling the Gulf and entering Egyptian waters and passing through the Suez Canal into the Mediterranean.

Despite the evidence, defense sources said that both the Mossad and the IDF were blindsided by Environmental Protection Minister Gila Gamliel’s accusation that Iran was behind the spill. The sources said they could not confirm the veracity of Gamliel’s claims, and that neither the IDF nor the Mossad had been involved in the investigation.

One of the photos released on Thursday shows the Emerald in Israel’s waters near Haifa, and two others show the oil slick in the Mediterranean moving closer to Israel’s shores.

Another shows the tanker in rendezvous with another ship west of Syria that had its transmitter turned off. The Emerald’s displacement was identified as reducing from 14.3 meters under the water line to 8.5 meters, which indicates that it unloaded its consignment to the other ship while at sea.

A further photo shows the Emerald unloading 750,000 barrels of Iranian oil to a tanker called Lotus, a Syrian ship flying an Iranian flag.

 The photographs were made public by TankerTrackers.com, an online service that tracks and reports shipments and storage of crude oil, and passed on to the Environmental Protection Ministry.

The Emerald turned off its automatic identification system (AIS), which transmits its location to other ships in the area, as it entered Egyptian waters. 

It turned its AIS on as it passed through the Suez Canal, and then off again as it approached Israel’s shores.

The ship remained within dozens of kilometers of Israel’s shores, inside Israeli waters for nearly a whole day, spilling large amounts of oil on February 1-2, with its AIS turned off.

It then continued on to Syria, where it turned on its transmitter, and returned to Iran again turning off its AIS as it passed by Israel. The ship is currently in Iran.