05 maart 2021

2021-03-05: Nieuw-Zeeland omarmt BDS, desinvesteert overheidsfonds van Israëlische banken - New Zealand embraces BDS, divests government fund from Israeli banks


Nieuw-Zeelands premier Jacinda Ardern 

Nederlands + English

NEDERLANDS:

"Het wordt door sommige groepen gezien als een mogelijke afstemming van Nieuw-Zeeland op een antisemitische beweging," zei Nicola Willis, lid van het Nieuw-Zeelandse Parlement.

Door Josh Plank, World Israel News

Het Nieuw-Zeelandse Superannuation Fund (NZ Super Fund) kondigde dinsdag aan dat het, op basis van informatie verstrekt door de VN en BDS-organisaties, zijn holdings heeft afgestoten van vijf Israëlische banken die de bouw van Israëlische huizen in Judea en Samaria hebben helpen financieren.

Het NZ Super Fund, een investeringsportefeuille van de overheid ontworpen om te helpen betalen voor de verhoogde kosten van universele pensioenbetalingen in de toekomst, zei dat het ongeveer NZ$6,5 miljoen heeft gedesinvesteerd van First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, Bank Leumi, en Bank Mizrahi-Tefahot.

De stap werd gevierd door groepen zoals het Palestine Solidarity Network Aotearoa (PSNA), een BDS-groep die de inheemse Maori-naam voor Nieuw-Zeeland gebruikt.

"Na een lang proces van PSNA en supporters die het NZ Super Fund benaderden, hebben ze eindelijk besloten om zich te distantiëren van de Israëlische banken die de bouw van illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden financieren," zei PSNA op Facebook.

Groepen zoals het Israel Institute of New Zealand (IINZ) bekritiseerden het NZ Super Fund echter scherp voor het oneerlijk uitlichten van de Joodse Staat, terwijl ze schendingen van de mensenrechten, zoals China's behandeling van Oeigoerse moslims, leken te negeren.

"De dubbele moraal is duidelijk. En duidelijk uit de pas met traditionele bondgenoten," twitterde IINZ.

Tijdens een vergadering van de Nieuw-Zeelandse commissie voor financiën en overheidsuitgaven op woensdag, zei parlementslid Nicola Willis dat het besluit van het fonds controversieel was en "door sommige groepen wordt gezien als een mogelijke afstemming van Nieuw-Zeeland op een antisemitische beweging."

Willis vroeg zich af of mogelijk bevooroordeelde VN-resoluties de "juiste basis waren voor deze besluitvorming," en ze vroeg welke stappen werden ondernomen "om consistentie te garanderen in de manier waarop het fonds kwesties met betrekking tot schendingen van de mensenrechten behandelt."

NZ Super Fund CEO Matt Whineray zei: "Dus hoe krijgen we consistentie? We zorgen ervoor dat we normen hebben waarmee we deze vergelijken."

"We gebruiken het Global Compact van de VN, waarin de verwachte normen voor bedrijfsgedrag zijn vastgelegd," zei hij.

Deze strategie om zwaar te steunen op inconsistente VN-resoluties om de consistentie van de acties van het fonds te behouden, werd bekritiseerd door de Nieuw-Zeelandse blog Shalom.Kiwi, die zei dat het fonds "in feite discriminatie verdedigt met meer discriminatie."********************
ENGLISH:

New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern 

“It is viewed by some groups as potentially aligning New Zealand with an anti-Semitic movement,” said Nicola Willis, member of New Zealand’s Parliament.

By Josh Plank, World Israel News

The New Zealand Superannuation Fund (NZ Super Fund) announced Tuesday that based on information provided by the UN and BDS organizations, it has divested its holdings from five Israeli banks which have helped finance the construction of Israeli homes in Judea and Samaria.

The NZ Super Fund, a government investment portfolio designed to help pay for the increased cost of universal pension payments in the future, said it has divested around NZ$6.5 million from First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, Bank Hapoalim, Bank Leumi, and Bank Mizrahi-Tefahot.

The move was celebrated by groups like the Palestine Solidarity Network Aotearoa (PSNA), a BDS group which uses the indigenous Maori name for New Zealand.

“After a long process of PSNA and supporters approaching the NZ Super Fund, they have finally decided to Divest from the Israeli banks funding the building of Illegal Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territories,” PSNA said on Facebook.

However, groups like the Israel Institute of New Zealand (IINZ) sharply criticized the NZ Super Fund for unfairly singling out the Jewish State while seeming to ignore human rights violations such as China’s treatment of Uyghur Muslims.

“The double-standard is clear. And clearly out of step with traditional allies,” IINZ tweeted.

At a meeting of New Zealand’s Finance and Expenditure Committee on Wednesday, Member of Parliament Nicola Willis said that the fund’s decision was controversial and “viewed by some groups as potentially aligning New Zealand with an anti-Semitic movement.”

Willis questioned whether potentially biased UN resolutions were the “proper basis for this decision-making,” and she asked what steps were being taken “to ensure consistency in the way it treats issues relating to human rights abuses.”

NZ Super Fund CEO Matt Whineray said, “So how do we get consistency? We make sure that we have standards that we are comparing these to.”

“We use the UN Global Compact which outlines the expected standards of corporate behavior,” he said.

This strategy of relying heavily on inconsistent UN resolutions in order to maintain the consistency of the fund’s actions was criticized by New Zealand blog Shalom.Kiwi, which said the fund was “in effect defending discrimination with more discrimination.”