05 maart 2021

2021-03-05: Christenen, Moslims en Joden delen het geloofscentrum in Berlijn - Christians, Muslims and Jews to share faith centre in Berlin

Een artistieke impressie van het House of One in de Petriplatz in de Duitse hoofdstad. Foto: Kuehn Malvezzi

 Nederlands + English

NEDERLANDS:

Het gebouw van € 47 miljoen zal een kerk, een moskee en een synagoge bevatten, allemaal gekoppeld aan een centrale ontmoetingsruimte

Bron: The Guardian - Harriet Sherwood

Op de plaats van een kerk die is afgebroken door de communistische heersers van Oost-Duitsland, zal een nieuwe plaats van aanbidding verrijzen die Christenen, Joden en Moslims onder één dak zal brengen en het is al een "kerkmosksyna" genoemd.

De eerste steen van het House of One in Berlijn zal worden gelegd tijdens een ceremonie op 27 mei, het einde van 10 jaar planning en het begin van naar schatting vier jaar bouwen, en symboliseert een nieuwe onderneming in interreligieuze samenwerking en dialoog. Het gebouw van € 47 miljoen, ontworpen door de Berlijnse architecten Kuehn Malvezzi, zal een kerk, een moskee en een synagoge bevatten die is gekoppeld aan een centrale ontmoetingsruimte. Mensen van andere religies en denominaties, en mensen zonder geloof, zullen worden uitgenodigd voor evenementen en discussies in de grote zaal.

"Het idee is vrij eenvoudig", zegt Roland Stolte, een christelijke theoloog die heeft bijgedragen aan het opstarten van het project. "We wilden een huis van gebed en studie bouwen, waar deze drie religies naast elkaar konden bestaan met behoud van elk hun eigen identiteit."

Andreas Nachama, een rabbijn die de visie werkelijkheid maakt in samenwerking met een voorganger en imam, zei: "Er zijn veel verschillende manieren om naar God te gaan, en elk is een goede manier." In het House of One zouden Christenen, Moslims en Joden afzonderlijk hun diensten houden, maar zouden ze elkaar bezoeken voor religieuze feestdagen, herdenkingen en vieringen, voegde hij eraan toe.

“Het is meer dan een symbool. Het is het begin van een nieuw tijdperk waarin we laten zien dat er geen haat tussen ons is. "

The House of One zal worden gebouwd op de plaats van de Sint-Pieterskerk in Petriplatz, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd beschadigd en in 1964 werd afgebroken door de autoriteiten van de DDR. Toen de fundamenten van de kerk meer dan tien jaar geleden werden blootgelegd, werd overwogen om op die plek een gedenkteken of een nieuwe kerk te plaatsen. "Maar we wilden een nieuw soort heilig gebouw creëren dat een weerspiegeling is van Berlijn," zei Stolte. “De initiatiefnemers treden op als tijdelijke plaatsvervangers. Dit is geen club voor monotheïstische religies, we willen dat anderen zich bij ons aansluiten. "

De federale overheid en de deelstaat Berlijn hebben samen 30 miljoen euro bijgedragen aan de kosten van het project, en nog eens 9 miljoen euro is afkomstig van donaties en fondsenwerving. Een nieuwe impuls voor bijdragen, gelanceerd in december, zal naar verwachting het gat van bijna € 8 miljoen opvullen.

Het project werd over het algemeen gesteund door geloofsgemeenschappen en het publiek, zei Stolte, hoewel "er in de eerste jaren enige vrees bestond dat we religies vermengden of probeerden een nieuwe religie te creëren".

De opname in de planning van mensen zonder geloof was een zeer belangrijk aspect van het House of One-project, zei hij. “Oost-Berlijn is een heel seculiere plaats. Religieuze instellingen moeten een nieuwe taal en manieren vinden om relevant te zijn en verbindingen te leggen. "

Redactie ICNN:
Zelfs als Allah god zou zijn (wat hij niet is) is er maar één weg naar die god en dat is Jezus.
We hebben dit punt bereikt, de valse wereldreligie

 

***********************************
ENGLISH: 

An artist’s impression of the House of One in the German capital’s Petriplatz. Photograph: Kuehn Malvezzi

€47m building will feature a church, a mosque and a synagogue all linked to a central meeting space

The Guardian - Harriet Sherwood

On the site of a church torn down by East Germany’s communist rulers, a new place of worship is set to rise that will bring Christians, Jews and Muslims under one roof – and it has already been dubbed a “churmosquagogue”.

The foundation stone of the House of One in Berlin will be laid at a ceremony on 27 May, marking the end of 10 years of planning and the beginning of an estimated four years of construction, and symbolising a new venture in interfaith cooperation and dialogue. The €47m building, designed by Berlin architects Kuehn Malvezzi, will incorporate a church, a mosque and a synagogue linked to a central meeting space. People of other faiths and denominations, and those of no faith, will be invited to events and discussions in the large hall.

“The idea is pretty simple,” said Roland Stolte, a Christian theologian who helped start the project. “We wanted to build a house of prayer and learning, where these three religions could co-exist while each retaining their own identity.”

Andreas Nachama, a rabbi who is turning the vision into reality in partnership with a pastor and imam, said: “There are many different ways to God, and each is a good way.” In the House of One, Christians, Muslims and Jews would worship separately, but would visit each other for religious holidays, commemorations and celebrations, he added.

“It is more than a symbol. It is the start of a new era where we show there is no hate between us.”

The House of One will be built on the site of St Peter’s church in Petriplatz, which was damaged during the second world war and demolished in 1964 by the GDR authorities. When the foundations of the church were uncovered more than a decade ago, consideration was given to a memorial or a new church on the site. “But we wanted to create a new kind of sacred building that mirrors Berlin today,” said Stolte. “The initiators are acting as placeholders. This is not a club for monotheistic religions – we want others to join us.”

The federal government and the state of Berlin have between them contributed €30m to the cost of the project, with another €9m coming from donations and fundraising. A new drive for contributions, launched in December, is expected to fill the gap of nearly €8m.

The project has been generally supported by faith communities and the public, said Stolte, although “in the first few years there were some fears that we were mixing religions or trying to create a new religion”.

The inclusion in the planning of people of no faith was a very important aspect of the House of One project, he said. “East Berlin is a very secular place. Religious institutions have to find new language and ways to be relevant, and to make connections.”

Editorial ICNN:
Even if Allah were god (which he is not) there is only one way to that god and that is Jesus.
We have reached this point, the false world religion