17 maart 2021

2021-03-17: Turkije aan Israël: Respecteer onze territoriale wateren - Turkey to Israel: Respect our territorial waters.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Ankara protesteert formeel tegen overeenkomst tussen Israël, Griekenland en Cyprus om een onderzeese elektriciteitskabel van 2000 megawatt aan te leggen om de drie landen met elkaar te verbinden.

Door: Israel Hayom

Na een reeks zeer vriendelijke signalen van Ankara naar Jeruzalem in de afgelopen weken, schakelde Turkije maandag een versnelling hoger door te protesteren tegen een recent akkoord dat bereikt werd tussen Israël, Griekenland en Cyprus om plannen te bevorderen voor de bouw van een 2.000-megawatt onderzeese elektriciteitskabel die de drie met elkaar verbindt.

Turkije heeft formeel geprotesteerd tegen de overeenkomst, met het argument dat de route van de geplande kabel, die naar verwachting zal worden gefinancierd door de EU, de Turkse territoriale wateren doorkruist, meldde het Anadolu Agentschap.

In diplomatieke protestnota's die aan Griekse, Israëlische en EU-diplomaten in Ankara werden overhandigd, verklaarden Turkse ambtenaren ook dat de drie landen de goedkeuring van Turkije dienden te vragen alvorens haalbaarheidsstudies uit te voeren, meldde het agentschap.

De drie landen bereikten vorige week een overeenkomst om de vergunningen en goedkeuringen voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de onderzeese kabel te bespoedigen en te coördineren met hun respectieve nationale regelgevende instanties voor elektriciteit over hoe het best te werk te gaan.

Eerder hadden de drie landen samengewerkt voor een geplande onderzeese pijpleiding van 6 miljard dollar om gas van nieuwe offshore-afzettingen in het zuidoosten van de Middellandse Zee naar het Europese vasteland te transporteren, door Turkije te omzeilen.

Israël, Griekenland en Cyprus hebben vorige week ook een gezamenlijke marine-oefening gehouden, het meest recente voorbeeld van de toegenomen samenwerking tussen de drie landen, die Turkije steeds meer als een rivaal in de Middellandse Zee beschouwen.

Griekenland en Cyprus zijn verwikkeld in een geschil met Turkije, dat schepen voor gasprospectie naar de door Griekenland geclaimde wateren heeft gestuurd en boorschepen naar een gebied waar Cyprus exclusieve rechten opeist. De spanningen brachten de NAVO-bondgenoten Griekenland en Turkije vorig jaar dicht bij een open conflict, maar sindsdien zijn de spanningen afgenomen.

Afgelopen woensdag vertelde een naaste medewerker van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, admiraal Cihat Yayci, aan de Turks-Joodse krant Şalom dat "het in het belang is van zowel Turkije als Israël om de betrekkingen te normaliseren."

Yayci riep Israël op om in te gaan op het voorstel van een gedeelde zeegrens, voor het eerst gemeld door Israel Hayom op 5 maart. Een meer gedetailleerde versie van het plan werd gepubliceerd in het maandblad Turkeyscope, uitgegeven door het Moshe Dayan Center aan de Universiteit van Tel Aviv.

Yayci gaf het interview nadat Turkije een nieuwe diplomatieke klap had gekregen toen Egypte en Griekenland een compromis hadden bereikt over voorgestelde gebieden voor gas- en olieboringen in de oostelijke Middellandse Zee.

Dit gebeurde vijf dagen nadat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu had gezegd dat Turkije een akkoord kon bereiken met Egypte over een zeegrens.

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias zei dat het geschil over een van de drie boorgebieden van Egypte "technisch" van aard was en was opgelost. Naar verluidt zijn teams uit Egypte bijeengekomen en hebben zij de zeegrenzen voor het problematische gebied opnieuw getrokken, een overeenkomst die Turkije rechtstreeks aangaat, aangezien de Turken het eigendom opeisen van het door Griekenland en Egypte afgebakende gebied.***************************
ENGLISH:

Ankara formally protests deal between Israel, Greece and Cyprus advancing plans to build a 2,000-megawatt undersea electricity cable connecting the three.

By: Israel Hayom

After a series of very friendly signals from Ankara to Jerusalem in recent weeks, Turkey shifted gears on Monday by protesting a recent agreement reached between Israel, Greece and Cyprus advancing plans to build a 2,000-megawatt undersea electricity cable connecting the three.

Turkey formally protested the agreement, arguing that the route of the planned cable, expected to be funded by the EU, transgressed Turkish territorial waters, the Anadolu Agency reported.

In diplomatic protest notes presented to Greek, Israeli and EU diplomats in Ankara, Turkish officials also stated that the three countries needed to seek Turkey's approval before conducting feasibility studies, the agency reported.

The three countries reached an agreement last week to expedite permits and approvals to conduct feasibility studies for the undersea cable and to coordinate with their respective national electricity regulators on how best to proceed.

Previously, the three countries had teamed up for a planned $6 billion undersea pipeline to carry gas from new offshore deposits in the southeastern Mediterranean to continental Europe, by bypassing Turkey.

Israel, Greece and Cyprus also conducted a joint naval exercise last week, in the latest example of increased cooperation between the three which increasingly view Turkey as a rival in the Mediterranean Sea.

Greece and Cyprus are embroiled in a dispute with Turkey, which has sent gas prospecting vessels into waters claimed by Greece and drilling ships into an area where Cyprus claims exclusive rights. The tension brought NATO allies Greece and Turkey close to open conflict last year, but tensions have eased since then.

Last Wednesday, a close associate of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Admiral Cihat Yayci, told Turkish Jewish newspaper Şalom that "it is in the interests of both Turkey and Israel to re-normalize relations."

Yayci called on Israel to take up the proposal of a shared maritime border, first reported by Israel Hayom on March 5. A more detailed version of the plan was published in the Turkeyscope monthly journal published by the Moshe Dayan Center at Tel Aviv University.

Yayci gave the interview after Turkey suffered another diplomatic blow when Egypt and Greece agreed to compromise on proposed areas for gas and oil drilling in the eastern Mediterranean Sea.

This occurred five days after Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu said that Turkey could reach an agreement with Egypt on a maritime border.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias said that the dispute over one of Egypt's three drilling areas was "technical" and had been resolved. According to reports, teams from Egypt met and re-drew maritime borders for the problematic area, a deal which directly affects Turkey, since the Turks claim ownership of the area delineated by Greece and Egypt.