17 maart 2021

2021-03-17: IDF wil aantal vrouwelijke topofficieren met 50% verhogen - IDF wants to increase number of top female officers by 50%

Brigade Generaal Ariella Lazrovitch ontvangt haar rang van toenmalig IDF-stafchef Gadi Eisenkot als economisch hoofdadviseur voor het leger op 27 juli 2017. Foto IDF woordvoerds ereenheid

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De opperbevelhebber van de IDF, Aviv Kohavi, heeft bekend gemaakt dat hij een plan zal indienen om het aantal hogere vrouwelijke officieren in de komende vijf jaar met 50 procent te laten stijgen. Deze aankondiging komt nadat bekend werd dat het aantal hoge vrouwelijke officieren de afgelopen jaren was gedaald.

Bron: Joods.nl - Joop Soesan

In de twee jaar dat Aviv Kohavi opperbevelhebber is van het Israëlische leger heeft hij geen vrouwen gepromoveerd tot de rang van generaal-majoor. Slechts één vrouw werd voorgedragen om te dienen als de chief intelligence officer van het Centrale Commando en werd gepromoveerd tot de rang van brigadegeneraal. Volgens een recente peiling van Haaretz waren zaten onder de bijna 200 officieren die onder Kohavi tot kolonel zijn gepromoveerd, slechts 19 vrouwen.

Momenteel zijn er geen hoge vrouwelijke generaals in de IDF, ook niet sinds 2014, toen de enige tot dusverre generaal-majoor (res.) Orna Barbivai, zich terugtrok uit het leger. Er zijn slechts zes vrouwelijke brigadegeneraals, van wie sommigen hun rang niet officieel hebben ontvangen, maar, om bureaucratische redenen, ze alleen ceremonieel mogen dragen, omdat hun posities dit vereisen.

“We moeten maatregelen nemen om het aantal vrouwelijke senior officieren in de komende vijf jaar met 50% te verhogen en om het aantal vrouwen in technologie- en cyberfuncties te vergroten”, zei Kohavi.

Hoewel de vooruitgang van vrouwen in de hogere rangen van het leger de afgelopen jaren is achtergebleven, is er een groeiende trend dat vrouwen dienen in gevechtseenheden en in andere rollen die voorheen door mannen werden bekleed.

De toename van het aantal vrouwen in gevechtseenheden, een stijging van 250% in de afgelopen zes jaar, is niet zonder kritiek geweest, aangezien conservatieve stemmen in Israël het leger ervan beschuldigen de nationale veiligheid in gevaar te brengen door de normen te verlagen om vrouwen op te nemen.

De IDF heeft die aantijgingen van de hand gewezen door te zeggen dat vrouwen in die gevechtsrollen dienen omdat ze daarin nodig zijn, niet vanwege een liberale agenda.***********************
ENGLISH:

Brigadier General Ariella Lazrovitch receives her rank from then IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot as Chief Economic Advisor for the Army on July 27, 2017. Photo IDF spokesman honorary unit

IDF Commander-in-Chief Aviv Kohavi has announced that he will submit a plan to increase the number of senior female officers by 50 percent over the next five years. This announcement comes after it was announced that the number of senior female officers had been declining in recent years.

Source: Joods.nl - Joop Soesan

In the two years that Aviv Kohavi has been commander-in-chief of the Israeli army, he has not promoted any women to the rank of major general. Only one woman was nominated to serve as the chief intelligence officer of the Central Command and was promoted to the rank of brigadier general. According to a recent poll by Haaretz, among the nearly 200 officers promoted to colonel under Kohavi, only 19 were women.

Currently, there are no senior female generals in the IDF, not even since 2014, when the only one so far, Major General (res.) Orna Barbivai, retired from the army. There are only six female brigadier generals, some of whom have not officially received their ranks but, for bureaucratic reasons, are only allowed to wear them ceremoniously, as their positions require.

"We need to take steps to increase the number of female senior officers by 50% in the next five years and to increase the number of women in technology and cyber positions," Kohavi said.

Although the advancement of women in the senior ranks of the military has lagged in recent years, there is a growing trend of women serving in combat units and in other roles previously held by men.

The increase in the number of women in combat units, up 250% in the past six years, has not been without criticism, as conservative voices in Israel accuse the army of endangering national security by lowering standards for including women.

The IDF has dismissed those allegations, saying that women serve in those combat roles because they are needed in them, not because of a liberal agenda.