18 maart 2021

2021-03-18:Israël is het eerste land, buiten China, dat trein op wielen lanceert; eerste lijn in Samaria - Israel First Country Outside China to Launch Train on Wheels; First Line in Samaria

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Steden in Australië, Europa en de VS hebben belangstelling getoond voor het nieuwe vervoermiddel, maar Israël is de eerste ter wereld die het voertuig ontvangt voor proeven en demonstraties op de weg.

Door Aryeh Savir, TPS

Israël is het eerste land buiten China dat een Autonoom Rail Rapid Transit (ART) trein-op-wielen systeem lanceert, en de eerste lijn zal lopen van Tel Aviv naar het hart van Samaria.

De ART wordt elektrisch aangedreven, met geavanceerde batterijen die voldoende zijn voor ongeveer 80 kilometer reizen en in een paar minuten zijn opgeladen. De trein kan tot 500 passagiers vervoeren.

Het voertuig is semi-autonoom en de trein volgt het virtuele spoor dat op de weg is uitgestippeld, waarbij de bestuurder alleen verantwoordelijk is voor het stoppen en optrekken. In de toekomst zal de trein volledig autonoom zijn, bestuurd door een gemeentelijk controlecentrum.

De trein op wielen werd enkele jaren geleden in China ontwikkeld en werd in 2019 commercieel in gebruik genomen. Tientallen van deze massavervoermiddelen rijden in verschillende grote steden in China met succes en zonder problemen.

Steden in Australië, Europa en de VS hebben belangstelling getoond voor de nieuwe wijze van vervoer, maar Israël is de eerste ter wereld die het voertuig ontvangt voor proeven en demonstraties op de weg.

De trein werd ongeveer twee weken geleden naar Israël gebracht en de werkzaamheden om hem te assembleren zijn momenteel aan de gang met het oog op de start van een proef, die over ongeveer twee maanden moet beginnen.

Minister van Transport en Verkeersveiligheid Miri Regev kondigde woensdagavond aan dat de eerste trein op wielen lijn zal rijden van Tel Aviv naar de Tapuach Junction in het centrum van Samaria.

"De ontwikkeling van de Gush Dan ring [Tel Aviv gebied] in oostelijke richting naar Ariel en Samaria is de toekomst van de nederzettingen in Israël en daarom moeten we versnelde ontwikkeling van de transportinfrastructuur, bestrating in de lengte en de breedte en massadoorvoeroplossingen naar het Samaria gebied en de nederzetting bevorderen, allemaal om samen te werken aan de bevordering van de "miljoen visie" - één miljoen Israëli's die in de regio's van het thuisland wonen in het land van de Bijbel," verklaarde ze.*************************
ENGLISH:

Cities in Australia, Europe and the US have expressed interest in the new mode of transport, but Israel is the first in the world to receive the vehicle for road trials and demonstrations.

By Aryeh Savir, TPS

Israel is the first country outside China to launch an Autonomous Rail Rapid Transit (ART) train-on-wheels system, and its first line will run from Tel Aviv to the heart of Samaria.

The ART is electrically powered, using advanced batteries that are sufficient for about 80 kilometers of travel and recharged in a few minutes. The train can carry up to 500 passengers.

The vehicle is semi-autonomous and the locomotive follows the virtual track lined on the road, with the driver responsible only for stopping and accelerating. In the future, the train will be fully autonomous, controlled by a municipal control center.

The train on wheels was developed in China several years ago and was put into commercial use in 2019. Dozens of these mass transport vehicles operate in several large cities in China successfully and without incident.

Cities in Australia, Europe and the US have expressed interest in the new mode of transport, but Israel is the first in the world to receive the vehicle for road trials and demonstrations.

The train was brought to Israel about two weeks ago and the work to assemble it is currently underway toward the start of a pilot, which is scheduled to start in about two months.

Minister of Transport and Road Safety Miri Regev announced Wednesday evening that the first train on wheels line will run from Tel Aviv to the Tapuach Junction in the center of Samaria.

“The development of the Gush Dan ring [Tel Aviv area] eastward toward Ariel and Samaria is the future of settlement in Israel and therefore we need to promote accelerated development of transportation infrastructure, paving length and breadth and mass transit solutions to the Samaria area and settlement, all in order to work together to promote the “million vision” – one million Israelis living in the regions of the homeland in the land of the Bible,” she stated.