19 maart 2021

2021-03-19: Netanyahu brengt schade toe van de strijd tegen het antisemitisme - Netanyahu of hurting the fight against anti-Semitism.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Toen de leiders van 32 steden over de hele wereld dinsdag bijeenkwamen voor een "Mayors Summit Against Anti-Semitism," werd het evenement omschreven als het eerste in zijn soort.

Bron JTA.

Het illustreerde ook de uitdagingen van het aanpakken van het onderwerp, toen de burgemeester van Amsterdam haar videotoespraak gebruikte om te pleiten voor de mogelijkheid om Israël te bekritiseren zonder als antisemitisch te worden veroordeeld en snel een berisping kreeg van de ambassadeur van Israël in Nederland.


Vorig jaar besloot het in Nederland gevestigde Internationaal Strafhof dat het bevoegd was om Israëli's te vervolgen voor vermeende oorlogsmisdaden in Gaza in 2014. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekritiseerde de beslissing van het hof als "antisemitische edicten."

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en voormalig leider van een linkse Nederlandse politieke partij, bestreed die kritiek in haar toespraak.

"Als iemand voor politiek gewin zegt dat een gerechtelijk onderzoek door het Internationaal Strafhof naar een statelijke partij in Gaza antisemitisme is, dan onderschat je ten diepste de betekenis [van] antisemitisme en de duistere uitkomsten van antisemitisme nu en in de geschiedenis," aldus Halsema. 

"Je mag kritiek hebben op het beleid van Nederland. Mensen moeten ook het beleid van de staat Israël kunnen bekritiseren," zei Halsema, eraan toevoegend dat het verkeerd is om "het bekritiseren van een daad van de staat Israël gelijk te stellen met Jodenhaat."

Halsema's opmerking, gedeeld op Twitter, leidde tot een scherpe reprimande van Israël's ambassadeur in Nederland, Naor Gilon.

"Kritiek leveren op #Israël is legitiem," tweette Gilon. "Toch moet men zich afvragen, vooral op een conferentie die zich bezighoudt met #Antisemitisme, waarom de enige Joodse Staat internationaal op een disproportionele manier wordt bekritiseerd?"

De ruzie was een spanningsmoment tijdens een vier uur durend virtueel evenement dat werd georganiseerd door de Duitse stad Frankfurt, samen met de in de VS gevestigde Combat Anti-Semitism Movement, en waaraan burgemeesters uit 21 landen op drie continenten deelnamen. De 51-jarige burgemeester van Frankfurt, Uwe Becker, vertelde het Jewish Telegraphic Agency dat hij mensen bij elkaar wilde brengen die "verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen antisemitisme, zodat ze van elkaar kunnen leren en het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan".

Antisemitisme in Duitsland is "net zo divers als onze samenleving," zei Becker. De coronavirus pandemie, zei hij, "werkte als een broedmachine en versnelde de verspreiding van antisemitische samenzweringstheorieën."

De organisatoren van de top hadden de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance onderschreven, die stelt dat "kritiek op Israël die vergelijkbaar is met kritiek op enig ander land niet kan worden beschouwd als antisemitisch." 

De definitie, bekend onder de naam IHRA, is bekritiseerd omdat zij kritiek op de Israëlische regering zou kunnen onderdrukken, en deze week heeft een groep liberale geleerden een alternatieve definitie voorgesteld die een breder scala van kritiek op Israël zou toestaan. Halsema was de definitie aan het bespreken toen ze haar opmerkingen maakte.

Becker zei dat de IHRA-definitie een effectieve "formule is die helpt bij het definiëren en opsporen van antisemitisme". Hij vertelde de deelnemers aan het evenement ook dat de inzet van de bestrijding van antisemitisme veel verder gaat dan het uitzoeken hoe het te definiëren.

"Wanneer Joden, onze burgers, zich afvragen of ze een veilige toekomst zullen hebben in onze steden; wanneer jongens niet graag keppeltjes dragen en in plaats daarvan besluiten een baseballpet te dragen; wanneer meisjes de davidster aan hun halsketting verbergen ... moeten we terugslaan," zei Becker tegen de aanwezigen. "Het is aan ons om te handelen."

Een passage uit de IHRA-definitie:
(International Holocaust Remembrance Alliance)
***********************************
ENGLISH:

Amsterdam Mayor Femke Halsema 

When the leaders of 32 cities around the world convened Tuesday for a “Mayors Summit Against Anti-Semitism,” the event was billed as the first of its kind.

BY: JTA

It also illustrated the challenges of tackling the topic, as the mayor of Amsterdam used her video address to make the case for being able to criticize Israel without being condemned as anti-Semitic and quickly drew a rebuke from Israel’s ambassador to the Netherlands.


Last year, the Netherlands-based International Criminal Court decided that it had jurisdiction to prosecute Israelis for alleged war crimes in Gaza in 2014. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu criticized the court’s decision as “anti-Semitic edicts.”

Femke Halsema, Amsterdam’s mayor and a former leader of a left-wing Dutch political party, challenged that criticism in her speech.

“If someone says for political gain that a legal investigation by the International Criminal Court of a state actor in Gaza is anti-Semitism, then you deeply undervalue the meaning [of] anti-Semitism and the dark outcomes of anti-Semitism nowadays and in history,” 

“You are allowed to criticize the policy of the Netherlands. People should also be allowed to criticize the policy of the state of Israel,” Halsema said, adding that it is wrong to “equate criticizing an act of the state of Israel with hatred of Jews.”

Halsema’s comment, shared on Twitter, drew a sharp rebuke from Israel’s ambassador to the Netherlands, Naor Gilon.

“Criticizing #Israel is legitimate,” Gilon tweeted. “Yet, one should ask herself, especially in a conference dealing with #Antisemitism, why is the only Jewish State criticized internationally in a disproportionate manner?”

The dustup was a moment of tension in a four-hour virtual event hosted by the German city of Frankfurt, along with the U.S.-based Combat Anti-Semitism Movement, that drew mayors from 21 countries on three continents. Frankfurt Mayor Uwe Becker, 51, told the Jewish Telegraphic Agency that he wanted to bring together people who are “in charge of the fight against anti-Semitism, so they can learn from each other and feel that they are not alone.”

Anti-Semitism in Germany is “as diverse as our society,” Becker said. The coronavirus pandemic, he said, “worked like an incubator, speeding up the spread of anti-Semitic conspiracy theories.”

The summit’s organizers had endorsed the International Holocaust Remembrance Alliance’s working definition of anti-Semitism, which states that “criticism of Israel similar to that leveled against any other country cannot be regarded as anti-Semitic.” 

The definition, known as IHRA, has been criticized for potentially chilling criticism of Israel’s government, and this week, a group of liberal scholars proposed an alternative definition that would allow a wider range of Israel critiques. Halsema was discussing the definition when she made her comments.

Becker said the IHRA definition is an effective “formula which helps to define and detect anti-Semitism.” He also told the event’s participants that the stakes of combating anti-Semitism go far beyond figuring out how to define it.

“When Jews, our citizens, ask themselves if they will have a safe and secure future in our cities; when boys don’t like to wear kippot and decide to wear a baseball cap instead; when girls hide the Star of David on their necklaces … we have to push back,” Becker told the assembly. “It’s up to us to act.”

An extract from the IHRA definition:
(International Holocaust Remembrance Alliance)