19 maart 2021

2021-03-19: MET VIDEO: Palestijnse Autoriteit graaft illegale tunnel naar Israëlisch grondgebied - Palestinian Authority digs illegal tunnel into Israeli territory.

We stellen alles in het werk om de illegale activiteit te volgen en te rapporteren, maar met de steun van de Europese Unie gaat de PA verder [beeldbron: Jewish Life]

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Op initiatief van de Palestijnse Autoriteit is een tunnel gegraven nabij de Israëlische gemeenschappen Telem en Adora op de berg Hebron.

Arutz Sheva heeft informatie ontvangen waaruit blijkt dat de defensie-instelling op de hoogte was van de constructie van de tunnel, maar er tot op heden niets aan heeft gedaan. De PA heeft Israël verteld dat het een waterkanaal heeft gegraven dat zou helpen bij het landbouwwerk dat door Arabische inwoners in het gebied wordt uitgevoerd.

Het gebied waar de tunnel werd gegraven valt onder Israëlische jurisdictie, maar de PA heeft op verschillende manieren geprobeerd land in het gebied over te nemen, onder meer door wegen te bestraten, zaailingen te planten in rotsachtig gebied om aanspraak te maken op het land, en zelfs bouwwerken te bouwen in het gebied op de gemeentegrenzen van de gemeenschappen Telem en Adora.

Het kantoor van de minister van Defensie weigerde commentaar te geven op de zaak, en het ministerie van Defensie verwees Arutz Sheva naar het Burgerlijk Bestuur, dat verklaarde:

De beschreven gevallen zijn bekend bij wetshandhavers. Handhavingsactiviteiten tegen hen zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met onze autoriteit en procedures, en onderhevig aan prioriteiten en operationele overwegingen.

Veiligheidsbronnen verklaarden dat er al handhavingsoperaties waren uitgevoerd om 500 bomen te verwijderen die illegaal waren geplant en ook om gebouwen te slopen die illegaal waren opgetrokken in Tarkumiya.

Een beveiligingsbron waarmee we spraken, uitte grote bezorgdheid over de tunnel. Volgens hem lijdt het geen twijfel dat de tunnel niet bedoeld is als waterkanaal en dat de grootte ervan een ander doel suggereert.

Yochai Damari, hoofd van de Regionale Raad van Mount Hebron, zei:

Dit is een schandaal en een flagrant gebrek aan bestuur. De Palestijnen bouwen op staatsgrondgebied en Area C die bestemd waren voor Israëlische constructie alsof er geen wet en geen gerechtigheid is. We stellen alles in het werk om de illegale activiteiten te volgen en te rapporteren, maar met de steun van de Europese Unie gaat de PA door. Het kan niet zo zijn dat de inwoners van Har Hebron verstikt zijn en dat de staat Israël zich gewoon aan de kant houdt. Ik roept de minister van Defensie op om de veiligheidstroepen en het Burgerlijk Bestuur in te zetten om een ondubbelzinnig einde aan deze kwestie te maken.

Bronnen: Brabosh: naar een artikel “PA digs tunnel into Israeli territory” van 17 maart 2021 op de site van Arutz Sheva


************************************************

VIDEO************************************************
ENGLISH:

We make every effort to monitor and report the illegal activity, but with the support of the European Union, the PA continues [image source: Jewish Life]

At the initiative of the Palestinian Authority, a tunnel has been dug near the Israeli communities of Telem and Adora on Mount Hebron.

Arutz Sheva has received information indicating that the defense establishment knew about the tunnel's construction but has done nothing about it until now. The PA has told Israel that it dug a water channel that would help with the agricultural work carried out by Arab residents in the area.

The area where the tunnel was dug is under Israeli jurisdiction, but the PA has tried in various ways to take over land in the area, including paving roads, planting seedlings in rocky areas to lay claim to the land, and even building structures in the area on the municipal borders of the Telem and Adora communities.

The Defense Minister's office declined to comment on the case, and the Defense Ministry referred Arutz Sheva to the Civil Administration, which stated:

The cases described are known to law enforcement officials. Enforcement activities against them will be carried out in accordance with our authority and procedures, and subject to priorities and operational considerations.

Security sources stated that enforcement operations had already been carried out to remove 500 trees that had been planted illegally and also to demolish buildings that had been erected illegally in Tarkumiya.

A security source we spoke with expressed great concern about the tunnel. According to him, there is no doubt that the tunnel is not intended as a water channel and its size suggests a different purpose.

Yochai Damari, head of the Mount Hebron Regional Council, said:

This is a scandal and a blatant lack of governance. The Palestinians are building on state land and Area C that were intended for Israeli construction as if there is no law and no justice. We make every effort to monitor and report the illegal activities, but with the support of the European Union, the PA continues. It cannot be that the residents of Har Hebron are suffocated and that the State of Israel just stands aside. I call on the defense minister to deploy the security forces and the Civil Administration to bring an unequivocal end to this issue.

Sources: Brabosh: to an article "PA digs tunnel into Israeli territory" dated March 17, 2021 on the Arutz Sheva site