22 maart 2021

2021-03-22: School weigert werknemer toegang wegens weigering Covid-19 test - School denies employee access due to refusal of Covid-19 test

Flash90 Israƫlische studenten met gezichtsmaskers keren terug naar school in Yad Mordechai, op 7 maart 2021.Nederlands + English

NEDERLANDS:

Rechtbank steunt besluit van school om ongevaccineerde werknemer, die weigert reguliere COVID-19-tests af te leggen, de toegang te ontzeggen.

Bron: i24 News

Labor-Court (arbeidsrecht) schept precedent nu het land het post-pandemische scenario doorkruist

Een rechtbank in Tel Aviv steunde zondag een beslissing van een school om een ongevaccineerde werknemer die geen recente COVID-19 coronavirustest had ondergaan de toegang tot haar terrein te ontzeggen.

De uitspraak van de Labor-Court stelde de veiligheid van de kinderen boven de rechten van het personeel en zou als precedent kunnen dienen in eventuele soortgelijke gevallen in de toekomst.

De zaak kwam er na een beroep van Sigal Avishai, een onderwijsassistente aan een school in de stad Tzur Yigal, waar de gemeenteraad eiste dat al het schoolpersoneel zich ofwel moest vaccineren ofwel regelmatig een test moest afleggen om het terrein te mogen betreden.

Rechter Meirav Kleiman oordeelde dat Avishai niet zou kunnen terugkeren op het werk en ook geen betaling zou ontvangen voor de gemiste dagen.

De rechter zei dat de persoonlijke rechten van de werknemer niet opwegen tegen de "plicht om te zorgen voor het welzijn van haar leerlingen, hun families en de werknemers van de onderwijsinstelling."

De rechter achtte de noodzaak om de regelmatige tests af te leggen en de persoonlijke medische gegevens over de vaccinatie bekend te maken "betrekkelijk gering" in termen van inbreuk op de rechten van de burger.

Eerder blokkeerde het Hooggerechtshof al een omstreden wet die het ministerie van Volksgezondheid in staat stelt vaccinatiegegevens aan lokale overheden te verstrekken.

Het hof oordeelde dat de wetgeving in strijd is met het recht op privacy van de Israƫli's.

************************************************


************************************************
ENGLISH:

Flash90 Israeli students wearing face masks return to school in Yad Mordechai, on March 7, 2021.

Court backs school's decision to bar unvaccinated employee refusing to take regular COVID-19 tests from entering.

Source: i24 News

Labor court establishes precedent as country navigates the post-pandemic landscape

A Tel Aviv court supported on Sunday a schools decision to bar an unvaccinated employee who did not have a recent COVID-19 coronavirus test from entering its ground.

The ruling, delivered by the Labor court, put the safety of the children over the staff's rights and could be referenced as a precedent in possible similar cases in the future.

The case was initiated on an appeal from Sigal Avishai, a teaching assistant with a school in the town of Tzur Yigal, where the local council demanded that all school staffers must either vaccinate or take regular tests to be able to enter the premises.

Judge Meirav Kleiman ruled that Avishai would neither be able to return to work nor receive payment for the missed days.

The judge said that the employee's personal rights did not outweigh the "duty to care for the wellbeing of her students, their families and the employees at the educational institution."

The court deemed the need to take the regular tests and disclose the personal medical data on vaccination to be "relatively low" in terms of infringing on the citizen's rights.

Previously, the Supreme Court slapped a temporary block on a contentious law that allows the Health Ministry to hand the vaccination data to local authorities.

The court ruled that the legislation violated Israelis' right to privacy.