22 maart 2021

2021-03-22: Staat vraagt boeren in de Gazastrook om producten te oogsten vóór het seizoen van brandstichting - State Urges Farmers in Gaza Strip Area to Reap Produce Ahead of Arson Terror

Een brand op een veld in Nachal Oz veroorzaakt door vliegers die werden gestuurd door Palestijnen, vlakbij de grens met de Gazastrook, in 2020. (Moshe Shai / Flash90)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Het ministerie van Landbouw, het ministerie van Defensie en het ministerie van Financiën hebben een gezamenlijk besluit geformuleerd om boeren in de Gazastrook te ondersteunen met maximaal 8 miljoen NIS om hen aan te moedigen vroeg te oogsten voordat de oogst droog is. Zo wordt er voorkomen dat ze doelwit worden van brandstichting door terroristen afkomstig uit de Gazastrook.

Door: Hamodia - Yoni Weiss

Het ministerie van Landbouw verklaarde woensdag dat boeren wiens land in de buurt van de Strook ligt, steun zullen ontvangen om het graan te oogsten terwijl het veld nog groen is, vóór de gebruikelijke oogsttijd voor de tarwe en gerst.

Het doel van de ondersteuning is om de kans op branden te minimaliseren die kunnen worden veroorzaakt door brandgevaarlijke ballonnen die door terroristen uit Gaza worden gelanceerd. Het toewijzen van het budget zou ertoe moeten leiden dat het grootste deel van de Israëlische tarwe en gerst groen of halfgroen wordt gemaaid voordat het uitdroogt en kan dienen als doelwit voor brandstichting.

Boeren komen in aanmerking als hun velden  binnen 7 km van de omheining rond de Gazastrook liggen, in de "vuurlinie" van vliegerterrorisme.

Deze gebieden omvatten 118.366 ‘dunams’ tarwe- en gerstvelden. De overheid zal de steun verlenen door 100 NIS per ‘dunam’ te betalen als het veld wordt gemaaid voordat het brandbaar wordt.

Vergelijkbare steun werd de afgelopen jaren door de staat gegeven.

Dr. Nachum Itzkovich, directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw, legde uit dat "deze steun een gevoel van veiligheid en zekerheid geeft aan de omliggende boeren en hun veerkracht verbetert om het land nabij de grens te blijven bewerken."

Terroristen in de Gazastrook hebben de afgelopen jaren tijdens de zomer ballonnen met brandbare materialen en explosieve ladingen gelanceerd naar gemeenschappen in de buurt van de Strook.

De brandstichtingen hebben massale branden veroorzaakt en miljoenen dollars schade aangericht aan Israëlische boerderijen, maar niemand raakte gewond bij de aanslagen.

Naast het aanvallen van Israëlische boeren, werd er veel schade aangericht aan bomen en dieren in de getroffen gebieden, waarbij natuurreservaten en natuurlijke habitats werden vernietigd.

Milieudeskundigen zeggen dat het minstens 15 jaar zal duren om de vernietigde vegetatie en dieren in het wild te herstellen.

 


 *****************************
ENGLISH:

A fire at a field in Nachal Oz caused by kites flown by Palestinians, near the border with the Gaza Strip, in 2020. (Moshe Shai/Flash90)

The Agriculture Ministry, the Defense Ministry, the Finance Ministry have formulated a joint decision to support farmers in the Gaza Strip with up to NIS 8 million to encourage early harvest of their crops before they dry and become a target to arson terrorism coming from the Gaza Strip.

By: Hamodia - Yoni Weiss

The Agriculture Ministry stated Wednesday that farmers whose land is in the vicinity of the Strip will receive support to harvest the grain for hay while the field is still green, before the usual harvest time when the wheat and barley is collected for its produce.

The purpose of the support is to minimize the potential for fires that may be caused by incendiary balloons launched by Gazan terrorists. Allocating the budget should result in most of the Israeli wheat and barley being cut green or semi-green before they dry out and can serve as targets for arson.

Eligible farmers include those in the “fire line” of kite terrorism, who cultivate their fields within 7 km of the perimeter fence around the Gaza Strip.

These areas include 118,366 dunams of wheat and barley fields. The government will provide the support by paying NIS 100 NIS per dunam if the field is cut before it becomes flammable.

Similar support was given by the state in recent years.

Dr. Nachum Itzkovich, director general of the Agriculture Ministry, explained that “this support provides a sense of security and certainty for the surrounding farmers and improves their resilience to continue cultivating the land near the border.”

Terrorists in the Gaza Strip have in recent years been launching balloons tied to flammable materials and explosive charges into communities in the vicinity of the Strip during the summer.

The arson attacks have ignited mass blazes and caused millions of dollars of damage to Israeli farms, but no one was injured in the attacks.

Beyond the targeting of Israeli farmers, much damage was caused to trees and animals in the affected areas, destroying nature preserves and natural habitats.

Environmental experts ‎say it ‎‎‎‎will take at least 15 years to rehabilitate ‎the ‎‎‎‎vegetation and wildlife that have been destroyed.‎