23 maart 2021

2021-03-23: Nederland vraagt Israël naar berichten over inbeslagname reispas Palestijnse minister - Netherlands asks Israel about reported confiscation of Palestinian minister's travel pass

Nederlands + English

NEDERLANDS:

DEN HAAG (Reuters) - Nederland zei dinsdag dat het Israël had gevraagd om opheldering over de status van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken nadat zijn reisdocumenten waren ingetrokken na een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Een Palestijnse ambtenaar zei zondag dat de VIP-kaart van Riyad al-Maliki, een pas die door Israël wordt verstrekt om hoge Palestijnse functionarissen in staat te stellen zich vrij door de grensovergangen te bewegen, in beslag was genomen.

De Israëlische regering heeft geweigerd commentaar te geven op de zaak.

"We hebben de zaak aangekaart bij de (Israëlische) ambassade (en) hen meegedeeld dat Nederland, als gastland, er veel belang aan hecht dat het ICC zijn werk ongestoord kan doen," zei een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

ICC-aanklager Fatou Bensouda kondigde deze maand aan dat ze oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden gaat onderzoeken, nadat het hof had bepaald dat het jurisdictie heeft in de zaak.

"We zullen ons niet laten intimideren als we gerechtigheid zoeken voor slachtoffers van gruweldaden die in Palestina zijn begaan", zei Rawan Sulaiman, die fungeert als hoofd van de Palestijnse missie in Nederland en Palestijnse vertegenwoordiger bij het ICC.

Sulaiman riep de ICC-lidstaten op "de integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het ICC te steunen, met name in het licht van de bedreigingen waarmee het ICC en degenen die met het ICC samenwerken, nog steeds worden geconfronteerd."

Israël, dat de jurisdictie van het ICC niet erkent, en de Verenigde Staten, die het oprichtingsstatuut van het ICC niet hebben geratificeerd, hebben beide het onderzoek naar oorlogsmisdaden aan de kaak gesteld.

Onder voormalig president Donald Trump hebben de Verenigde Staten financiële sancties opgelegd aan Bensouda en haar team.

Bensouda zei in december 2019 dat er oorlogsmisdaden waren of werden gepleegd op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, en noemde zowel de Israëlische defensietroepen als gewapende Palestijnse groepen zoals Hamas als mogelijke daders.

Maliki had vorige week een ontmoeting met de aanklager in Den Haag om er bij haar op aan te dringen het onderzoek te versnellen, zei zijn kantoor


***********************
ENGLISH:

THE HAGUE (Reuters) - The Netherlands said on Tuesday it had asked Israel to clarify the status of the Palestinian foreign minister after his travel credentials were revoked following a visit to the International Criminal Court in The Hague.

By Reuters 

A Palestinian official said on Sunday that Riyad al-Maliki’s VIP card, a pass granted by Israel to allow senior Palestinian officials to move freely through border crossings, had been confiscated.

The Israeli government has declined to comment on the matter.

“We have raised the matter with the (Israeli) embassy (and) informed them that, as a host country, the Netherlands is very invested in the fact that the ICC must be able to carry out its work without interference,” a Dutch foreign ministry spokesman said.

ICC prosecutor Fatou Bensouda announced this month that she would investigate war crimes in the Palestinian territories, after the court ruled that it had jurisdiction in the case.

“We will not be subject to intimidation as we seek justice for victims of atrocity crimes committed in Palestine,” said Rawan Sulaiman, who serves as head of the Palestinian mission in the Netherlands and Palestinian representative to the ICC.

Sulaiman called on ICC member states “to support the integrity, impartiality and independence of the ICC, particularly, in light of the threats it, and those cooperating with it, continue to face.”

Israel, which does not recognise the jurisdiction of the ICC, and the United States, which has not ratified its founding statute, have both denounced the war crimes investigation.

Under former President Donald Trump, the United States imposed financial sanctions against Bensouda and her team.

Bensouda said in December 2019 that war crimes had been or were being committed in the West Bank and Gaza Strip, and named both the Israel Defense Forces and armed Palestinian groups such as Hamas as possible perpetrators.

Maliki met with the prosecutor in The Hague last week to urge her to accelerate the investigation, his office said.