02 april 2021

2021-04-02: Palestijnse vredesactivist gemarteld door Hamas en gedwongen te scheiden - Palestinian peace activist tortured by Hamas and forced to divorce

Nederlands - English


NEDERLANDS:

In een interview met Associated Press stelt de Palestijnse vredesactivist Rami Aman te zijn gemarteld door Hamas en gedwongen te zijn te scheiden van zijn vrouw. Aman werd in april 2020 gearresteerd na te hebben gevideobeld met Israëlische vredesactivisten.

Bron: CIDI

Een jaar geleden logde Rami Aman in op een zoom-call met zowel Israëlische als Palestijnse vredesactivisten. Aanleiding was de coronapandemie. “Ik wilde mensen meer laten weten hoe het is als je onder Israëlische bezetting en belegering leeft, beroofd van de rechten die de rest van de wereld geniet”, zo licht Aman toe aan Associated Press (AP).

Na de virtuele videoconferentie werden Aman en een aantal andere vredesactivisten in Gaza gearresteerd door de interne veiligheidsdienst van Hamas. De Palestijn werd beschuldigd van collaboratie met Israël, waarop de doodstraf staat.

De gedetineerde vredesactivisten bleken te zijn verlinkt door een in Gaza werkzame onderzoeksconsultant van Amnesty International. In een bericht op Facebook noemde Hind Khoudary de namen van drie activisten, en tagde ze een aantal Hamas-functionarissen. De vredesactivisten werden een paar uur na haar bericht gearresteerd.

Twee maanden voor zijn arrestatie had Aman een huwelijkscontract getekend met de dochter van een verbannen Hamas-functionaris die in Egypte woont. Door de coronapandemie had het koppel nog niet de kans gehad om het huwelijk met een viering te markeren, maar volgens het islamitische recht waren ze al getrouwd. Ook de vrouw van Aman werd gearresteerd. De vredesactivist werd maandenlang onder druk gezet om te scheiden, maar hij weigerde. 

Pas op 28 juni zag hij haar weer. Ze vertelde hem dat ze op borgtocht was vrijgelaten. Volgens Aman stond ze onder zware druk, en herkende hij haar niet meer als de vrouw waar hij ooit mee was getrouwd. In augustus tekende hij de echtscheidingspapieren na te zijn beloofd de volgende dag te zullen worden vrijgelaten. Hamas bleef de vredesactivist echter vasthouden tot 26 oktober. Toen veroordeelde de rechtbank hem voor het “verzwakken van de revolutionaire geest” en werd hij voorwaardelijk vrijgelaten.

Eenmaal vrij, kwam Aman erachter dat zijn vrouw een dag eerder was meegenomen door een Hamas-delegatie naar Egypte. Associated Press wist contact op te nemen met de vrouw, en zij bevestigt dat de scheiding gedwongen was en dat zij terug wil naar haar man. Aman stelt dat het hem door de Hamas-autoriteiten is verboden de Gazastrook te verlaten. Hij zegt dat hij momenteel één strijd heeft: terugkeren naar zijn vrouw.

Het is niet voor het eerst dat Palestijnse facties hun eigen bevolking onderdrukken. De PA staat bekend om het voeren van een repressief beleid, en zij geeft weinig om de vrijheid en welzijn van haar eigen bevolking. Hamas staat bekend om haar zware repressie sinds zij de Gazastrook beheerst. Zo is er geen ruimte voor de vrijheid van religie, onderdrukt zij de vrijheid van meningsuiting en is de lokale bevolking het slachtoffer van Hamas’ oorlogszucht. Hamas schroomt ook niet om haar eigen bevolking ter dood te veroordelen of te martelen in gevangenschap. Daarnaast wil zij elk contact met Israelis voorkomen, en drukt de terreurbeweging protesten tegen haar bewind hard de kop in.

**************************
ENGLISH:

In an interview with Associated Press, Palestinian peace activist Rami Aman claims to have been tortured by Hamas and forced to divorce his wife. Aman was arrested in April 2020 after videotaping with Israeli peace activists.

Source: CIDI

A year ago, Rami Aman logged on to a Zoom call with both Israeli and Palestinian peace activists. The occasion was the corona pandemic. "I wanted to let people know more about what it's like when you live under Israeli occupation and siege, deprived of the rights that the rest of the world enjoys," Aman explained to the Associated Press (AP).

After the virtual video conference, Aman and several other peace activists in Gaza were arrested by Hamas' internal security service. The Palestinian was charged with collaboration with Israel, which is punishable by death.

The detained peace activists were found to have been betrayed by an Amnesty International research consultant working in Gaza. In a post on Facebook, Hind Khoudary mentioned the names of three activists, and tagged a number of Hamas officials. The peace activists were arrested a few hours after her post.

Two months before his arrest, Aman had signed a marriage contract with the daughter of an exiled Hamas official living in Egypt. Because of the corona pandemic, the couple had not yet had the chance to mark the marriage with a celebration, but under Islamic law they were already married. Aman's wife was also arrested. The peace activist was pressured for months to divorce her, but he refused. 

Only on June 28 did he see her again. She told him that she had been released on bail. According to Aman, she was under severe pressure, and he no longer recognized her as the woman he had once married. In August, he signed divorce papers after being promised release the next day. However, Hamas continued to hold the peace activist until October 26. Then the court convicted him of "weakening the revolutionary spirit" and he was released on parole.

Once free, Aman learned that his wife had been taken by a Hamas delegation to Egypt the day before. The Associated Press managed to contact the wife, and she confirms that the divorce was forced and that she wants to return to her husband. Aman states that he has been forbidden by the Hamas authorities to leave the Gaza Strip. He says he currently has one struggle: returning to his wife.

This is not the first time that Palestinian factions have suppressed their own people. The PA is known for pursuing repressive policies, and it cares little for the freedom and well-being of its own people. Hamas is known for its heavy repression since it has controlled the Gaza Strip. For example, there is no room for freedom of religion, it suppresses freedom of expression, and the local population is the victim of Hamas' warmongering. Hamas also does not hesitate to sentence its own people to death or torture them in captivity. In addition, it wants to prevent any contact with Israelis, and the terror movement harshly suppresses protests against its rule.