06 april 2021

2021-04-06: Hamas beweert van zijn christenen te houden die zich haasten om Gaza te ontvluchten - Hamas claims to love its Christians rushing to flee Gaza

Gazaanse christenen verlaten de Strook op weg naar Judea & Samaria om Kerst te vieren met hun familie

Hamas beweert van zijn christenen te houden die zich haasten om Gaza te ontvluchten

Gisteren prees Hamas met Pasen  de christelijke gemeenschap van Gaza, aldus een bericht van EoZ. Een lid van het International Relations Office van Hamas, dr.Basem Naeem, legde zondagavond een verklaring af: 

Ter gelegenheid van Pasen wensen we de christenen in het algemeen, en in Palestina in het bijzonder, een prettige vakantie vol goedheid en zegen. We bidden dat wanneer het volgende Pasen komt, Jeruzalem zal worden bevrijd. We zijn trots op de religieuze, culturele en sociale diversiteit die het Palestijnse volk al honderden jaren geniet, die is gebaseerd op partnerschap, vreedzaam samenleven en nationale verantwoordelijkheid. We uiten ook onze trots op de christelijke gemeenschap in Gaza, die klein in aantal en groot in waarde en invloed is en die onze trots, waardering en volledige steun geniet.

In 2007 waren er 3000 christenen in Gaza. Na twaalf jaar Hamas-heerschappij zijn er vandaag minder dan duizend. (De moslimbevolking nam in die tijd met ongeveer 35-40% toe.)

Christenen krijgen vaak toestemming om Bethlehem of Jeruzalem te bezoeken op christelijke feestdagen, en velen keren nooit meer terug. Maar tegen de media zeggen ze dat het geweldig is!

Net als bij joden houden de islamisten van hen – zolang ze hun plaats kennen als goede kleine dhimmi’s die blij zijn met af en toe een moord of pogrom.

Hamasleider Ismail Haniyeh te midden van Gazaanse christenen****************************
ENGLISH:

Gaza Christians leave Strip on way to Judea & Samaria to celebrate Christmas with their families

Yesterday, Hamas praised Gaza's Christian community on Easter, according to an EoZ report. A member of Hamas' International Relations Office, Dr.Basem Naeem, made a statement Sunday evening: 

On the occasion of Easter, we wish Christians in general, and in Palestine in particular, a happy vacation full of goodness and blessing. We pray that when the next Easter comes, Jerusalem will be liberated. We are proud of the religious, cultural and social diversity that the Palestinian people have enjoyed for hundreds of years, which is based on partnership, peaceful coexistence and national responsibility. We also express our pride in the Christian community in Gaza, which is small in number and large in value and influence and which enjoys our pride, appreciation and full support.

In 2007, there were 3,000 Christians in Gaza. Today, after twelve years of Hamas rule, there are less than a thousand. (The Muslim population increased by about 35-40% in that time.)

Christians are often allowed to visit Bethlehem or Jerusalem on Christian holidays, and many never return. But to the media they say it's great!

As with Jews, Islamists love them - as long as they know their place as good little dhimmis who are happy with the occasional murder or pogrom.

Hamas leader Ismail Haniyeh amidst Gaza Christians