15 april 2021

2021-04-15: Frankrijk: Nu kunnen we straffeloos Joden martelen en doden. - France: Now We Can Torture and Kill Jews With Impunity

Sarah Halimi werd in haar huis in Parijs vermoord door een antisemitische indringer. Foto: familie Halimi.

Nederlands + English

NEDERLANDS

'Nu kunnen we straffeloos Joden martelen en doden': Woede onder Franse Joden als hoogste hof van beroep strafproces afwijst voor moordenaar van Sarah Halimi

Bron: The Algemeiner

De familie van Sarah Halimi - de Frans-Joodse vrouw die in haar appartement in Parijs op brute wijze werd vermoord door een indringer die antisemitische leuzen scandeerde terwijl hij haar meedogenloos in elkaar sloeg - heeft woensdag hun laatste poging om haar moordenaar voor het gerecht te brengen verloren, omdat het hoogste hof van beroep van het land een eerdere beslissing bevestigde dat hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk kon worden gesteld omdat hij door zijn inname van marihuana op de avond van de moord tijdelijk ontoerekeningsvatbaar was geworden.

De beslissing betekent dat de van moord beschuldigde moordenaar van Halimi, de 31-jarige Kobili Traore, nooit meer voor een Franse rechtbank voor zijn daad zal moeten terechtstaan.

Het Hof van Cassatie motiveerde haar beslissing met het argument dat Traore niet strafrechtelijk kan worden veroordeeld, "zelfs niet wanneer zijn geestelijke toestand het gevolg is van regelmatig drugsgebruik", omdat hij een "acuut uitzinnig trekje" van de marihuana joint, waardoor hij zijn "onderscheidingsvermogen" - of zelfbewustzijn - had verloren. Traore zal als patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis blijven onder toezicht van twee artsen die de bevoegdheid hebben hem vrij te laten als zij besluiten dat hij niet langer een gevaar voor anderen vormt.

Het besluit maakt in feite een einde aan een bittere juridische en politieke strijd van vier jaar die begon op 4 april 2017. Traore - een inwoner van hetzelfde volkshuisvestingsproject in het oosten van Parijs als Halimi, een alleenwonende deskundige op het gebied van kinderontwikkeling - brak in haar appartement tijdens de vroege ochtenduren door vanuit het appartement van een buurman op haar balkon te klimmen.

Doodsbange buren die de politie waarschuwden nadat ze Halimi's hulpgeroep hadden gehoord, meldden dat Traore de woorden "Allahu Akhbar" en "Shaitan" (Arabisch voor "Satan") had geschreeuwd terwijl hij het slachtoffer schopte en sloeg. Vervolgens heeft hij haar gekneusde lichaam opgepakt en uit het raam van haar appartement op de derde verdieping gegooid.

Uit politieonderzoek bleek later dat Halimi familieleden had verteld dat ze bang was voor Traore, die haar dochter, die op bezoek kwam en paar weken voor de moord had beledigd als een "vuile jodin". De beschuldigde moordenaar, die een lang strafblad heeft voor kleine vergrijpen, zou ook regelmatig religieuze diensten hebben bijgewoond in een plaatselijke moskee die door islamisten wordt bezocht.

Op het moment van de moord werden de Franse media door leden van de Joodse gemeenschap op grote schaal beschuldigd van het negeren van het lot van Halimi op basis van de bezorgdheid dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de Franse presidentsverkiezingen - die zich toen in de laatste weken van de campagne bevonden - ten gunste van uiterst rechts. Na de overwinning van Emmanuel Macron in juni 2017 verklaarde de nieuwe president bij verschillende gelegenheden dat Traore een strafproces zou moeten krijgen, een oproep die door verschillende politici werd herhaald, maar die werd afgewezen door de rechterlijke macht, die Macron ervan beschuldigde inbreuk te maken op hun onafhankelijkheid.

Traore van zijn kant heeft zijn schuld toegegeven tijdens zijn enige opgenomen rechtszitting in november 2019. "Wat ik heb begaan was verschrikkelijk. Ik heb spijt van wat ik heb gedaan. Ik bied mijn excuses aan de betrokken partijen aan," zei hij. De opeenvolgende psychiatrische deskundigen die door de rechtbank werden geraadpleegd, bleven echter volhouden dat Traore's mentale toestand ten tijde van de moord betekende dat hij niet strafrechtelijk verantwoordelijk kon worden geacht.

De advocaten van Halimi hebben de beslissing van het Hof van Cassatie woensdag woedend bekritiseerd als een vrijbrief om straffeloos Joden te vermoorden.

"Vandaag kunnen we roken, snuiven en onszelf injecteren in hoge doses tot het punt dat we onszelf een 'acute delirante trek' bezorgen die ons 'onderscheidingsvermogen' opheft, en zullen profiteren van criminele onverantwoordelijkheid," vertelde advocaat Oudy Bloch aan Franse media. "Het is een slechte boodschap die is gestuurd naar onze Franse Joodse burgers."

In een post op Twitte,r die ook het privé account van president Macron tagde, verklaarde Francis Kalifat - voorzitter van Crif, de Frans-Joodse vertegenwoordigende organisatie - ronduit dat: "nu in ons land, we ongestraft Joden kunnen martelen en vermoorden."

De Frans-Joodse studentenvereniging UEJF veroordeelde het besluit eveneens. "Een antisemitische moord zal niet meer worden berecht in Frankrijk in 2021," zei de groep op Twitter. "Er is een verschrikkelijk fataal signaal afgegeven in de strijd tegen antisemitisme in ons land."

Een advocaat van Traore uitte ondertussen zijn tevredenheid dat het Hof van Cassatie de beslissing van het Hof van Beroep van dec. 2019 had bevestigd om zijn cliënt een strafproces te besparen.

"We kunnen natuurlijk de frustratie van de slachtoffers begrijpen, in deze omstandigheden weigert onze wet om te oordelen over de daden van degenen die ontoerekeningsvatbaar zijn", zei Patrice Spinosi na de aankondiging van het Hof.
*******************************
ENGLISH:

Sarah Halimi was murdered in her Paris home by an antisemitic intruder. Photo: Halimi family.

‘Now We Can Torture and Kill Jews With Impunity’: Fury Among French Jews as Top Appeal Court Rejects Criminal Trial for Killer of Sarah Halimi

 Source: The Algemeiner

The family of Sarah Halimi — the French Jewish woman brutally murdered in her Paris apartment by an intruder who bellowed antisemitic slogans as he beat her relentlessly — lost their final court attempt to have her killer tried on Wednesday, as the country’s top appeals court upheld an earlier decision that he could not be held criminally responsible because his intake of marijuana on the night of the killing had rendered him temporarily insane.

The decision means that Halimi’s accused murderer, 31-year-old Kobili Traore, will never have to stand trial in a French court for his act.

Explaining its decision, the Court of Cassation argued that since Traore had imbibed what it termed an “acute delirious puff” on a marijuana joint that eliminated his “discernement” — or self-awareness — he could not “be judged criminally even when his mental state was caused by the regular consumption of drugs.” Traore will remain as a patient in a psychiatric hospital under the supervision of two doctors who have the power to release him should they decide he no longer poses a danger to others.

The decision effectively brings to an end a bitter four-year legal and political battle that began on April 4, 2017. Traore — a resident of the same public housing project in eastern Paris as Halimi, a child development expert who lived alone — broke into her apartment during the early morning hours by climbing onto her balcony from the apartment of a neighbour.

Terrified neighbors who alerted police after hearing Halimi’s cries for help reported that Traore had shouted the words, “Allahu Akhbar,” and, “Shaitan” (Arabic for “Satan”) as he rained kicks and punches on his victim, before picking up her bruised body and throwing her out of the window of her third-floor apartment.

Police investigations later revealed that Halimi had told relatives that she was scared of Traore, who insulted her visiting daughter as a “dirty Jewess” a few weeks before the murder. The accused killer, who has a lengthy criminal record for petty offenses, was also reported to have regularly attended religious services at a local mosque frequented by Islamists.

At the time of the murder, the French media was widely accused by members of the Jewish community of ignoring Halimi’s fate based on the concern that it might impact the French presidential election — which was then in the final weeks of its campaign — in favor of the far right. Following Emmanuel Macron’s victory in June 2017, the new president declared on several occasions that Traore should face a criminal trial, a call that was echoed by several politicians but rebuked by the judiciary, who charged Macron with encroaching on their independence.

For his part, Traore admitted his guilt during his one recorded court appearance in Nov. 2019. “What I committed was horrible. I regret what I did. I apologize to the civil parties,” he said. However, successive psychiatric experts consulted by the court continued to insist that Traore’s mental state at the time of the killing meant that he could not be deemed criminally responsible.

Lawyers for Halimi angrily slammed the Cassation Court’s decision on Wednesday as a license to kill Jews with impunity.

“Today we can smoke, snort and inject ourselves in high doses to the point of causing ourselves an ‘acute delirious puff’ which abolishes our ‘discernement,‘ and we will benefit from criminal irresponsibility,” lawyer Oudy Bloch told French media outlets. “It’s a bad message that has been sent to French citizens of the Jewish faith.”

In a post on Twitter that also tagged President Macron’s own account, Francis Kalifat — president of Crif, the French-Jewish representative organization — stated plainly that “now in our country, we can torture and kill Jews with impunity.”

The French Jewish student union, the UEJF, similarly excoriated the decision. “An antisemitic murder will not be tried in France in 2021,” the group said on Twitter. “A terribly fatal signal has been sent in the fight against antisemitism in our country.”

A lawyer for Traore meanwhile expressed satisfaction that the Cassation Court had upheld Court of Appeal’s Dec. 2019 decision to spare his client a criminal trial.

“We can obviously understand the frustration of the victims in the absence of a trial but, in its current state, our law refuses to judge the acts of those whose consent has been abolished,” Patrice Spinosi said following the court’s announcement.