21 april 2021

2021-04-21: Kamer stemt voor gelijke behandeling producten betwiste gebieden - Dutch House of Representatives votes for equal treatment of products from disputed territories

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Tweede Kamer heeft gestemd voor gelijke behandeling wat betreft de etikettering van producten uit betwiste gebieden. De handhaving die de NVWA toepast op producten uit Israëlische nederzettingen, moet het voortaan ook op producten uit andere betwiste gebieden toepassen.

Bron CIDI

De motie was ingediend door Roelof Bisschop (SGP) en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging). Aanleiding was een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor het Israël Producten Centrum (IPC). Reden voor de geldstraf is dat volgens de NVWA de etikettering op sommige wijnflessen niet klopt, daar deze vermelden dat het gaat om een “product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria”.

Christenen voor Israël berichtte in juli op haar website dat twee ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek waren geweest bij het Israël Producten Centrum in Nijkerk. De NVWA-ambtenaren kwamen op inspectie in verband met de ‘Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden’ – een richtsnoer hoe EU-lidstaten om moeten gaan met de labeling van producten uit Israëlische nederzettingen. Deze EU-richtlijn stelt dat Israël geen soevereiniteit heeft over de in 1967 veroverde Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Golan, en dat producten uit Israëlische nederzettingen niet als “made in Israel” gelabeld mogen worden. 

Minister Van Ark negeert eenzijdigheid EU-richtlijn

Naar aanleiding van deze berichtgeving dienden CU, SGP en PVV destijds Kamervragen in. Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark verdedigde hierop de actie door de NVWA. De autoriteit ziet toe op de handhaving van EU-wetgeving met betrekking tot de vermelding van de herkomstaanduiding voor alle landen en gebieden, aldus Van Ark. Volgens de minister geldt deze wetgeving “voor alle landen en gebieden, dus ook voor andere bezette gebieden”. “Er is derhalve geen sprake van ongelijke behandeling van Israël en de door Israël bezette gebieden”, zo concludeert de minister voor Medische Zorg.

De minister gaat hier echter voorbij aan het feit dat alleen voor producten uit Israëlische nederzettingen, en geen enkel ander betwist gebied, de EU een richtlijn heeft uitgegeven ter aanvulling op de eerder aangehaalde wet. De wetgeving waar Van Ark naar verwijst definieert niet exact wanneer het gaat om bezette gebieden – daar is met betrekking tot Israël en Israël alleen een richtlijn voor uitgegeven. Van een gelijke behandeling is dus geen sprake.

Aan proactieve handhaving wordt door de NVWA overigens niet gedaan. Ambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit gingen voor het eerst langs het Israël Producten Centrum in april 2019 naar aanleiding van een klacht, zo bevestigt minister Van Ark. Christenen Voor Israël stelt doelwit te zijn geweest van een lastercampagne door onder andere DocP met e-mailacties en kleinschalige demonstraties voor het Israëlcentrum.

Tweede Kamer stemt voor gelijke behandeling

Bisschop en Van der Plas constateerden dat producten uit de betwiste Westelijke Sahara worden verkocht als Made in Morocco, maar dat de NVWA nog niet handhaaft op etikettering van deze producten. En zo zijn nog tientallen andere voorbeelden waar geen sprake is van handhaving. Daarom dienden de SGP en de BBB een motie in die de regering verzoekt  “ervoor te zorgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden, en iedere vorm van rechtsongelijkheid te voorkomen”.

De motie kon op steun van een meerderheid van de Kamer rekenen. CU, SGP, CDA, VVD, JA21, BBB, FVD, PVV en 50PLUS stemden voor. D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VOLT, DENK en BIJ1 stemden tegen de motie, en daarmee voor het in stand houden van rechtsongelijkheid wat betreft de etikettering van producten uit betwiste gebieden.

Het aannemen van de motie betekent dat de NVWA niet langer alleen op de etikettering van producten uit Israëlische nederzettingen kan handhaven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet voortaan streven naar een gelijke behandeling en dezelfde handhaving toepassen op de etikettering van producten uit alle betwiste gebieden in de wereld.********************

ENGLISH:

The House of Representatives has voted for equal treatment regarding the labeling of products from disputed territories. The enforcement that the NVWA applies to products from Israeli settlements must now also be applied to products from other disputed territories.

Source CIDI

The motion was submitted by Roelof Bisschop (SGP) and Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging). The reason was a fine imposed by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) on the Israel Products Center (IPC). Reason for the monetary penalty is that, according to the NVWA, the labeling on some wine bottles is incorrect, as it states that it is a "product from an Israeli village in Judea and Samaria."

Christians for Israel reported on its website in July that two officials from the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) had visited the Israel Products Center in Nijkerk. The NVWA officials came to inspect in connection with the "Interpretative Communication on the Indication of Origin of Goods from the Territories Occupied by Israel since June 1967" - a guideline on how EU member states should deal with the labeling of products from Israeli settlements. This EU guideline states that Israel has no sovereignty over the West Bank (including East Jerusalem) and the Golan, conquered in 1967, and that products from Israeli settlements should not be labeled as "made in Israel." 

Minister Van Ark ignores unilateral EU directive

In response to these reports, CU, SGP and PVV submitted parliamentary questions at the time. Minister for Medical Care Tamara van Ark then defended the action by the NVWA. The authority enforces EU legislation regarding the indication of origin for all countries and territories, according to Van Ark. According to the minister, this legislation "applies to all countries and territories, including other occupied territories." "There is therefore no unequal treatment of Israel and the Israeli-occupied territories," the Minister of Medical Care concluded.

However, here the minister ignores the fact that only for products from Israeli settlements, and no other disputed territories, the EU issued a directive supplementing the previously cited law. The legislation Van Ark refers to does not define exactly when it comes to occupied territories - only a directive has been issued for that in relation to Israel and Israel. So there is no question of equal treatment.

Incidentally, the NVWA does not engage in proactive enforcement. Officials of the Food and Consumer Product Safety Authority first visited the Israel Products Center in April 2019 in response to a complaint, Minister Van Ark confirmed. Christians For Israel claims to have been targeted in a smear campaign by DocP and others with email campaigns and small-scale demonstrations in front of the Israel Center.

Lower House votes for equal treatment

Bisschop and Van der Plas noted that products from the disputed Western Sahara are sold as Made in Morocco, but that the NVWA does not yet enforce labeling of these products. And so are dozens of other examples where there is no enforcement. Therefore, the SGP and the BBB submitted a motion requesting the government "to ensure that equal cases are treated equally, and to avoid any form of legal inequality."

The motion was supported by a majority of the House. CU, SGP, CDA, VVD, JA21, BBB, FVD, PVV and 50PLUS voted in favor. D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VOLT, DENK and BIJ1 voted against the motion, and thus in favor of maintaining legal inequality regarding the labeling of products from disputed areas.

The passing of the motion means that the NVWA can no longer solely enforce on the labeling of products from Israeli settlements. From now on, the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority must strive for equal treatment and apply the same enforcement to the labeling of products from all disputed territories in the world.