21 april 2021

2021-04-21: Israëlische acties hebben geleid tot "paranoia" in Iran - Israeli Actions Have Led to ‘Paranoia’ in Iran

De plek waar Mohsen Fakhrizadeh werd gedood in Absard, een kleine stad net ten oosten van Teheran, Iran, 27 nov. 2020. (Fars News Agency via AP)

Nederlands - English

NEDERLANDS:
 
Een reeks incidenten in Iran, waaronder een mysterieuze black-out in de uraniumverrijkingsfaciliteit van Natanz vorige week en de moord op de top Iraanse nucleaire wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh een paar maanden geleden, wijzen erop dat Israël herhaaldelijk inbreuk maakt op de meest gevoelige punten van het land en hebben de roep om hervormingen in het Revolutionaire Garde Korps aangewakkerd, meldde de New York Times dinsdag.

Door: Hamodia

Het rapport van New York Times meldde dat deze recente voorvallen hebben "benadrukt" hoe schijnbaar gemakkelijk het was voor de Israëlische inlichtingendienst om diep binnen te dringen in de grenzen van Iran, vaak met de hulp van Iraniërs aan de binnenkant, waardoor een "wolk van paranoia" ontstond.

Volgens het rapport is Israël er ook in geslaagd om apparatuur te bereiken die bestemd was voor Iran en deze ofwel te vernietigen ofwel apparaten te plaatsen die ervoor zouden zorgen dat de apparatuur zou ontploffen nadat deze was geïnstalleerd.

In het rapport wordt ook melding gemaakt van toenemende bezorgdheid in Iran over de mogelijkheid dat plaatselijke medewerkers meewerken aan pogingen om het nucleaire programma te saboteren, en wordt gezegd dat het voormalige hoofd van de Revolutionaire Garde heeft geëist dat Iran zijn veiligheids- en inlichtingensystemen " reorganiseert", terwijl wetgevers oproepen tot het aftreden van hooggeplaatste veiligheids- en inlichtingenfunctionarissen.

Lopende acties tegen het Iraanse nucleaire programma, aldus het rapport, hebben geleid tot onmiddellijke veronderstellingen van kwaad opzet wanneer zich een ongeluk voordoet.

Ondertussen eindigde dinsdag een nieuwe gespreksronde in Wenen over een mogelijke verlenging van de nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015. De gesprekken zouden volgende week worden hervat.

Beide partijen merkten dinsdag op dat er vooruitgang was geboekt, en de Russische vertegenwoordiger zei dat was besloten een team samen te stellen dat een ontwerp zou opstellen voor "praktische stappen" om te komen tot een versie van de overeenkomst die zowel de VS als Iran zou omvatten.

De Iraanse president Hassan Rouhani schatte de tot dusver geboekte vooruitgang op "60-70%" en zei dat de besprekingen spoedig tot resultaten zouden kunnen leiden als de VS "eerlijk" zouden deelnemen.


************************
ENGLISH:

The scene where Mohsen Fakhrizadeh was killed in Absard, a small city just east of Tehran, Iran, Nov. 27, 2020. (Fars News Agency via AP)

A series of incidents in Iran, including a mysterious blackout at the Natanz uranium enrichment facility last week and the killing of top Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh a few months ago, indicate that Israel is repeatedly breaching the country’s most sensitive points and have sparked calls for reforms in the Revolutionary Guards Corps, the New York Times reported Tuesday.

By: Hamodia

The New York Times report said these recent occurrences have “highlighted” how apparently easy it was for Israeli intelligence to penetrate deep inside Iran’s borders, often with the help of Iranians on the inside, creating a “cloud of paranoia.”

According to the report, Israel has also managed to reach equipment earmarked for Iran and either destroy it or plant devices that would cause it to detonate after the equipment was installed.

The report also cited growing concern in Iran about the possibility that local collaborators were cooperating with attempts to sabotage its nuclear program, and said that the former head of the Revolutionary Guards Corps has demanded that Iran “overhaul” its security and intelligence systems, while legislators are calling for high-ranking security and intelligence officials to resign.

Ongoing actions against the Iranian nuclear program, the report said, have resulted in immediate assumptions of foul play whenever any mishap occurs.

Meanwhile, another round of talks in Vienna about a possible renewal of the 2015 Iran nuclear deal ended Tuesday. Talks were due to resume next week.

Both sides noted on Tuesday that progress had been made, and the Russian representative said a decision had been made to establish a team that would put together a draft for “practical steps” to reach a version of the agreement that would include both the U.S. and Iran.

Iranian President Hassan Rouhani put progress made thus far at “60-70%” and said that the talks could achieve results soon if the U.S. would participate “honestly.”