21 april 2021

2021-04-21: Israël verwelkomt vanaf mei gevaccineerde toeristen, ook Nederlanders - Israel welcomes vaccinated tourists from May, including Dutchmen

Nederlands - English

NEDERLANDS

Israël heeft besloten dat het vanaf 23 mei weer open gaat voor toeristen. Bezoekers uit het buitenland moeten gevaccineerd zijn, dus ook Nederlanders. Dit zijn de ministers van Toerisme en Volksgezondheid dinsdag met elkaar overeen gekomen. In mei is Israël ruim een jaar lang dicht geweest voor vakantiegangers. In eerste instantie worden groepen toegelaten aan de hand van de richtlijnen van de ministeries.

Door: Jonet.nl - Kemal Rijken 

 Later mogen ook individuele reizigers Israël in. Het is nog niet geheel duidelijk wanneer dit zal zijn. Israëli’s die deze zomer op vakantie willen naar het buitenland, hebben een goede uitgangspositie. Dat komt door het Israëlische vaccinatieprogramma.

Hoop op opleving
“Het verheugt mij dat we deze eerste belangrijke stap voor de toerisme-industrie kunnen zetten. Het is tijd dat Israëls unieke voordeel als een veilige en gezonde bestemming zal helpen bij het herstel van de economische crisis,” zegt minister Orit Farkash-Hacohen van Toerisme. “Alleen het openen van het luchtruim voor internationaal toerisme zal ervoor zorgen dat de branche weer volledig opleeft.” Ze doelt onder meer op horeca, bezienswaardigheden, maar ook gidsen en busmaatschappijen die hun brood in het toerisme verdienen. “Ik zal ernaar blijven streven om de grenzen weer volledig open te kunnen stellen voor toerisme naar Israël, wat enorm zal bijdragen aan de Israëlische economie en het creëren van banen voor vele Israëli’s.”

Tweede fase
Vanaf 23 mei zal een beperkt aantal groepen reizigers toegelaten worden. Dit aantal zal gaandeweg uitgebreid worden, maar dan wel gebaseerd op de gezondheidssituatie en voortgang van het plan. Individuele reizigers zullen in ‘de tweede fase’ worden toegelaten. Het is nog onduidelijk wanneer die tweede fase zal ingaan. De Israëlische autoriteiten kijken daarbij naar gezondheidsoverwegingen. Die zullen de tijdlijn bepalen, aldus een persbericht van het ministerie van Toerisme. Iedere toerist die Israël wil aandoen, is verplicht om een PCR test te ondergaan voordat hij naar het land vliegt. Na aankomst op de luchthaven Ben Gurion moeten reizigers een serologische test doen om hun vaccinatie te verifiëren.

Nederlanders
In de tussentijd blijft de Israëlische regering in gesprek met verschillende landen over de voorwaarden en situaties rond Covid. Israël zal proberen om bilaterale overeenstemming te bereiken ‘over het valideren van een vaccinatiebewijs en het afschaffen van de noodzaak voor een serologische test’. Onlangs maakte luchtvaartmaatschappij El Al bekend weer te gaan vliegen op Amsterdam. Voor de coronacrisis zaten vrijwel alle vluchten tussen Nederland en Israël vol met vakantiegangers. Het aantal Nederlandse bezoekers nam tot 2020 jaarlijks toe tot meer dan 90.000. Door de pandemie stortte het cijfer in. Het is de vraag of er snel veel Nederlanders naar Israël zullen komen, want door logistieke fouten en missers wil het Nederlandse vaccinatieprogramma maar niet vlotten.

Kosmos staat goed
Dankzij het sterke en snelle vaccinatieprogramma van Israël staat de kosmos goed voor Israëlische vakantiegangers, benadrukt minister Yuli Edelstein van Volksgezondheid. “Israël is het eerste gevaccineerde land, en de inwoners zijn de eersten om van dit resultaat te genieten.” Na het openstellen van de economie is het nu tijd om het toerisme weer op te starten op een voorzichtige en gecalculeerde manier. Edelstein: “Het openstellen van Israël voor toerisme is van groot belang voor een van de hardst getroffen sectoren tijdens dit Covid-jaar. We zullen continu blijven monitoren of verder versoepelen mogelijk is in navolging van de gezondheidssituatie.” 

Deze overeenstemmingen tussen het Israëlische ministerie van Toerisme en van Volksgezondheid werden bereikt in navolging van het werk van een taskforce die is opgezet door de ministeries. ‘Inclusief Head of Public Health Sharon Alroey-Preis, Ph.D. en COVID Commissioner Professor Nachman Ash, evenals professionals van het ministerie van Toerisme’, aldus het persbericht van de autoriteiten. ****************
ENGLISH:

Israel has decided that it will reopen to tourists from May 23. Visitors from abroad must be vaccinated, including Dutchmen. This was agreed upon by the ministers of tourism and health on Tuesday. In May, Israel was closed to holidaymakers for over a year. Initially, groups will be allowed into the country on the basis of the ministries' guidelines.

By: Jonet.nl - Kemal Rijken 

 Later, individual travelers will also be allowed into Israel. It is not yet entirely clear when this will be. Israelis who want to vacation abroad this summer have a good starting point. This is due to the Israeli vaccination program.

Hope for revival
"I am pleased that we can take this first important step for the tourism industry. It is time that Israel's unique advantage as a safe and healthy destination will help in the recovery from the economic crisis," said Tourism Minister Orit Farkash-Hacohen. "Only opening the skies to international tourism will ensure that the industry is fully revived." She is referring to hospitality, sightseeing, as well as guides and bus companies that make their living in tourism, among others. "I will continue to strive to be able to fully open the borders again for tourism to Israel, which will contribute immensely to the Israeli economy and create jobs for many Israelis."

Second phase
Starting May 23, a limited number of groups of travelers will be allowed in. This number will be expanded gradually, but based on the health situation and progress of the plan. Individual travelers will be admitted in "the second phase. It is not yet clear when this second phase will begin. Israeli authorities are looking at health considerations. Those will determine the timeline, according to a press release from the Ministry of Tourism. Any tourist wishing to visit Israel is required to undergo a PCR test before flying to the country. After arriving at Ben Gurion Airport, travelers must take a serological test to verify their vaccination.

Dutch
In the meantime, the Israeli government continues to be in talks with various countries about the conditions and situations surrounding Covid. Israel will try to reach bilateral agreement "on validating a vaccination certificate and eliminating the need for a serological test. Recently, airline El Al announced it would resume flying to Amsterdam. Before the corona crisis, almost all flights between the Netherlands and Israel were full of vacationers. The number of Dutch visitors increased to more than 90,000 annually until 2020. The pandemic caused the figure to plummet. It remains to be seen whether many Dutch people will soon be coming to Israel, because logistical errors and lapses mean that the Dutch vaccination program will not be able to get off the ground.

Cosmos is in good shape
Thanks to Israel's strong and rapid vaccination program, the cosmos is right for Israeli vacationers, stresses Health Minister Yuli Edelstein. "Israel is the first vaccinated country, and its residents are the first to enjoy this result." After opening up the economy, it is now time to restart tourism in a cautious and calculated manner. Edelstein: "Opening up Israel to tourism is very important for one of the hardest hit sectors during this Covid year. We will continuously monitor whether further easing is possible following the health situation." 

These agreements between the Israeli Ministry of Tourism and Ministry of Public Health were reached following the work of a task force set up by the ministries. "Including Head of Public Health Sharon Alroey-Preis, Ph.D. and COVID Commissioner Professor Nachman Ash, as well as professionals from the Ministry of Tourism," the authorities' press release states.