23 april 2021

2021-04-23: Israëls 5 belangrijkste strategieën om te voorkomen dat Iran een kernbom maakt - Israel’s 5 Key Strategies to Prevent Iran From Getting a Nuclear Bomb

Deze foto van 15 jan. 2011 toont Arak zwaar water nucleaire faciliteiten, in de buurt van de centrale stad Arak, 150 mijl (250 kilometer) ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran, Iran. (AP Photo/ISNA, Hamid Foroutan, Dossier).

Nederlands + English

NEDERLANDS:

JERUZALEM, Israël - Al bijna twee decennia lang is de grootste uitdaging voor de Israëlische leiders het vernietigen van het vermogen van Iran om een kernbom te maken.

Door: CBN News - Chris Mitchell

In 1981 vernietigden Israëlische piloten de kernreactor van Irak. Zesentwintig jaar later vernietigden Israëlische piloten een kernreactor in de Syrische woestijn.  

Slechts één Israeli nam deel aan beide aanvallen, Maj. Gen. (res.) Amos Yadlin. Hij vloog met zeven andere F-16 piloten om Saddam Hussein's reactor te vernietigen in 1981 en als hoofd van de militaire inlichtingendienst in 2007, hielp hij bij het plannen van de aanval in Syrië.  

Yadlin legde CBN News in een exclusief interview uit hoe het nucleaire programma van Iran een andere bedreiging is voor Israël dan degene die hij vernietigde in Irak en Syrië.

"In tegenstelling tot Saddam Hoessein en Bashar al Assad, die respectievelijk in '81 en 2007 werden verrast, zijn de Iraniërs klaar voor een mogelijkheid dat [een] aanval tegen hun nucleaire installaties zal worden uitgevoerd. Dus hebben ze die onder de grond gestopt in bunkers, in tunnels, in bergen. Ze hebben ze verspreid. Ze hebben een overvloed aan programma's en ze willen de kernbom niet zo snel mogelijk maken. Ze willen de bom zo veilig mogelijk tot stand brengen, en niet dezelfde prijs betalen," verklaarde Yadlin.

Yadlin uitte zijn bezorgdheid over de manier waarop de nieuwe Amerikaanse regering omgaat met Iran.  

"Nadat ze [zagen] dat de regering in de VS is veranderd, is hun angst weggenomen," zei Yadlin over Iran. "Ze schenden alle afspraken over wat ze mogen doen op nucleair gebied."

Ondanks de verandering in de Amerikaanse regeringen, legde hij vijf stappen uit die Israël volgens hem kan nemen om het nucleaire programma van Iran te stoppen:

* Diplomatie - Sluit een betere diplomatieke overeenkomst die de mogelijkheden van Iran om een kernbom te maken blokkeert.
* Sancties - Iran onder druk zetten met meer sancties of andere manieren om Teheran een prijs te laten betalen voor zijn nucleaire programma.
* Sabotage - Leiding geven aan geheime, cyber- en clandestiene operaties tegen Iran.
* Militair - Het nucleaire programma van Iran en zijn handlangers in Irak en Syrië aanvallen.
* Regimewisseling - Steun een verandering in het Iraanse leiderschap dat niet vijandig staat tegenover Israël.

Yadlin zei dat zowel Amerikaanse Democratische als Republikeinse presidenten hun betrokkenheid bij de Staat Israël hebben verklaard. Yadlin wil dat in daden omzetten.

"Ik denk dat de wijsheid, die we hier in Jeruzalem nodig hebben, is hoe we deze uitspraak: 'Wij zetten ons in voor de veiligheid van Israël' kunnen omzetten in een operationeel, door de twee landen overeengekomen noodplan," legde hij uit. "Ik wil met de Amerikanen afspraken maken: wat moeten we doen als het diplomatieke kanaal niet effectief zal zijn?"

Yadlin zei dat de VS en Israël verschillend tegen Iran aankijken. 

"Iran is geen potentiële bedreiging voor de VS. Iran is - met kernwapens - een potentiële bedreiging voor Israël. Er is dus een verschillende perceptie van de dreiging."  

Yadlin schat dat Iran ongeveer een jaar of anderhalf jaar verwijderd is van een kernbom. Hij zegt dat Iran een doorbraak nodig heeft en dat Iran een doorbraak nodig heeft om uranium van wapenkwaliteit te verrijken en *** om een kernkop te ontwikkelen.***********************
ENGLISH:

This Jan. 15, 2011 file photo shows Arak heavy water nuclear facilities, near the central city of Arak, 150 miles (250 kilometers) southwest of the capital Tehran, Iran. (AP Photo/ISNA, Hamid Foroutan, File).

JERUSALEM, Israel – For nearly two decades, the main challenge facing Israeli leaders has been how to destroy Iran’s capability to build a nuclear bomb

By:  CBN News - Chris Mitchell

In 1981, Israeli pilots destroyed Iraq’s nuclear reactor. Twenty-six years later, Israeli pilots destroyed a nuclear reactor in the Syrian desert.  

Only one Israeli took part in both attacks, Maj. Gen. (res.) Amos Yadlin. He flew with seven other F-16 pilots to destroy Saddam Hussein’s reactor in 1981 and as chief of military intelligence in 2007, helped plan the attack inside Syria.  

Yadlin said down with CBN News in an exclusive interview to explain how Iran’s nuclear program is a different threat to Israel than the ones he destroyed in Iraq and Syria.

“Unlike Saddam Hussein and Bashar al Assad, respectively surprised in ’81 and 2007, the Iranians are ready for a possibility that [an] attack will be launched against their nuclear facilities. So, they put them under the ground in bunkers, in tunnels, in mountains. They dispersed them. They have a redundancy of programs and they don’t want to reach the nuclear bomb as fast as possible. They want to reach the bomb as safe as possible, not to pay the price,” Yadlin explained.

Yadlin expressed his concern about how the new US administration is engaging with Iran.  

“After they [saw] the change of administration in the US, they lost their fear,” Yadlin said of Iran. “They are breaching all the agreements on what they are allowed to do in the nuclear field.”

Despite the change in US administrations, he explained five steps he believes Israel can take to stop Iran’s nuclear program:

* Diplomacy – Make a better diplomatic agreement that blocks Iran’s paths to a nuclear bomb.
* Sanctions – Pressure Iran with more sanctions or other ways to make Tehran pay a price for its nuclear program.
* Sabotage – Lead covert, cyber and clandestine operations against Iran.
* Military – Attack Iran’s nuclear program and its proxies in Iraq and Syria.
* Regime Change – Support a change in Iranian leadership that is not hostile to Israel.

Yadlin said both Democrat and Republican presidents have declared their commitment to the State of Israel. Yadlin wants to put that into action.

“I think the wisdom we need here in Jerusalem is how to take this title: ‘We are committed to the security of Israel’ and make it an operational, contingency plan agreed by the two countries,” he explained. “I want to agree with the Americans, what should we do if the diplomatic channel will not be effective?”

Yadlin said the US and Israel look at Iran differently. 

“Iran is not an existential threat to the US. Iran is – with nuclear weapons – an existential threat to Israel. So there is a different perception to the threat.”  

Yadlin puts Iran about a year or a year and a half away from a nuclear bomb. He says Iran needs to both breakout to enrich weapons-grade uranium and ***to***develop a nuclear warhead.