23 april 2021

2021-04-23: SP roept regering op ‘handel uit illegale nederzettingen aan banden te leggen’ - SP (Dutch Party) calls on government to 'curb trade from illegal settlements'

Uitzicht op de Israëlische nederzettingen Eli en Shilo. Bron foto: Akiva van Koningsveld.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van de boete van de NVWA voor het Israël Producten Centrum voor het gebruik van het etiket “product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria”, vraagt SP-buitenlandwoordvoerder Jasper van Dijk of de geldstraf wel hoog genoeg is “om herhaling te voorkomen”.

Bron: CIDI

Het Israël Producten Centrum (IPC) heeft onlangs een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gekregen. Het IPC moet een geldstraf van 2100 euro voldoen, daar volgens de NVWA de etikettering van een aantal wijnen die te koop worden aangeboden niet klopt. Deze vermelden dat het gaat om een “product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria”.

De ophef rondom deze gang van zaken leidde tot een motie van de SGP en de BBB. Volgens Kamerleden Roelof Bisschop en Caroline van der Plas is sprake van rechtsongelijkheid, daar de NVWA wel op de etikettering van producten uit Israëlische nederzettingen handhaaft, maar niet op de etikettering van producten uit andere betwiste gebieden. Dinsdag is hun motie die de regering verzoekt “dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden”, door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Op dezelfde dag als dat de motie werd aangenomen, laat de SP een ander geluid horen. Buitenlandwoordvoerder van de partij Jasper van Dijk vraagt zich in schriftelijke Kamervragen af of de boete voor het IPC wel hoog genoeg is. Hij vraagt aan ministers Sigrid Kaag en Tamara van Ark of de hoogte van de geldstraf voldoende is “om herhaling te voorkomen”.

Van Dijk vraagt de minister voor Buitenlandse Handel en de minister voor Medische Zorg hoe erop toegezien wordt “dat etiketten daadwerkelijk aangepast worden zodat duidelijk wordt dat de producten uit bezet Palestijns gebied komen”. Het SP-Kamerlid wil weten of er importheffing is betaald, daar volgens hem de in het met Israël gesloten associatieakkoord vastgestelde handelsvoordelen niet van toepassing zijn.

De SP-buitenlandwoordvoerder vindt het voor de hand liggen “dat handel uit illegale nederzettingen aan banden wordt gelegd”. Volgens Van Dijk is namelijk “het maken van onderscheid in de praktijk moeilijk”.

Hierbij is van belang dat de Nederlandse regering een ontmoedigingsbeleid hanteert, niet een boycotbeleid. Van een handelsban is dus geen sprake. De afgelopen jaren is de Tweede Kamer meerdere keren gewezen op dit ontmoedigingsbeleid, onder andere naar aanleiding van Kamervragen over de verkoop van hagelslag en ontbijtkoek bij een Israëlische supermarktketen

In navolging van zijn voorganger Sadet Karabulut, vraagt Jasper van Dijk of een overzicht gegeven kan worden hoeveel Nederland en de EU uit nederzettingen importeren. In antwoord op dezelfde vraag die eerder al meermaals uit de koker van de SP kwam, heeft minister Blok eerder al geantwoord dat de Nederlandse regering onmogelijk alle herkomstetikettering kan controleren.

Opmerkelijk genoeg stelt Van Dijk dit al in zijn eigen vragen vast. In zijn pleidooi voor het aan banden leggen van “handel uit illegale nederzettingen” stelt de SP-buitenlandwoordvoerder immers dat het maken van onderscheid in de praktijk moeilijk is. Het waarschijnlijke antwoord op de opnieuw gestelde vraag naar een overzicht van de import laat zich dan ook raden.


*************************
ENGLISH:

View of the Israeli settlements of Eli and Shilo. Source photo: Akiva van Koningsveld.

In response to the NVWA's fine for the Israel Products Center for using the label "product from an Israeli village in Judea and Samaria," SP foreign affairs spokesman Jasper van Dijk asks whether the monetary penalty is high enough "to prevent recurrence."

By: CIDI

The Israel Products Center (IPC) was recently fined by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). The IPC must pay a fine of 2,100 euros because, according to the NVWA, the labeling of a number of wines offered for sale is incorrect. These state that it is a "product from an Israeli village in Judea and Samaria".

The fuss about this led to a motion by the SGP and the BBB. According to members of Parliament Roelof Bisschop and Caroline van der Plas there is an inequality in law, because the NVWA enforces the labeling of products from Israeli settlements, but not the labeling of products from other disputed areas. On Tuesday, their motion requesting the government "that equal cases be treated equally" was passed by a majority of the House of Representatives.

On the same day that the motion was passed, the SP is voicing a different opinion. Foreign affairs spokesman for the party Jasper van Dijk questions in written parliamentary questions whether the fine for the IPC is high enough. He asks Ministers Sigrid Kaag and Tamara van Ark whether the amount of the monetary penalty is sufficient "to prevent repetition."

Van Dijk asks the Minister for Foreign Trade and the Minister for Medical Care how to ensure "that labels are actually changed so that it is clear that the products come from occupied Palestinian territory." The SP MP wants to know if import duty was paid, since according to him the trade benefits stipulated in the association agreement concluded with Israel do not apply.

The SP foreign affairs spokesperson thinks it is obvious "that trade from illegal settlements should be curbed." According to Van Dijk, "making a distinction is difficult in practice".

It is important to note that the Dutch government pursues a policy of discouragement, not a boycott policy. So there is no question of a trade ban. In recent years, the House of Representatives has been reminded of this policy of discouragement on several occasions, including in response to Parliamentary questions about the sale of chocolate sprinkles and gingerbread by an Israeli supermarket chain. 

Following his predecessor Sadet Karabulut, Jasper van Dijk asked whether an overview could be given of how much the Netherlands and the EU import from settlements. In response to the same question that came from the SP several times before, Minister Blok has previously answered that the Dutch government cannot possibly check all origin labeling.

Remarkably, Van Dijk already notes this in his own questions. After all, in his plea for curbing "trade from illegal settlements," the SP foreign affairs spokesman states that making distinctions is difficult in practice. The likely answer to the reiterated question for an overview of imports is therefore easy to guess.