26 april 2021

2021-04-26: Gaza: Israël is klaar voor "elk scenario" - Gaza: Israel Ready for 'Every Scenario'

Israëlische soldaten springen uit een tank in een voorste positie bij de grens tussen Israël en Gaza, zaterdag 24 april 2021. (AP Photo/Tsafrir Abayov).

Nederlands +Engliosh

NEDERLANDS:

Israël is klaar voor "elk scenario" nadat Gaza-terroristen tientallen raketten afvuren op Israëlische burgers 

JERUSALEM, Israël - Terroristen in Gaza hebben zondagnacht en maandagochtend vroeg raketten gelanceerd in de richting van Israël, waarmee het de derde dag op rij was van raketaanvallen.

Bron: CBN

De Iron Dome onderschepte 's nachts twee van de raketten en drie mensen raakten lichtgewond toen ze naar schuilkelders renden, zeiden medici maandag.

Gaza-terroristen hebben in het weekeinde meer dan 40 raketten op Israël afgevuurd. Israël voerde tegenaanvallen uit en beperkte ook de visserijzone voor de kust van Gaza. De visvangst is een bron van inkomsten voor Gaza, dus legt Israël beperkingen op om Hamas onder druk te zetten met zijn raketaanvallen te stoppen.    

"Het besluit werd genomen in het licht van herhaalde terreurdaden vanuit de Gazastrook tegen de burgers van de Staat Israël tijdens de afgelopen dagen, die een schending van de Israëlische soevereiniteit vormen," zei een verklaring van de Coördinator van Regeringsactiviteiten in de Gebieden, een tak van het Israëlische leger die verantwoordelijk is voor de contacten met de Palestijnen

"Hamas wordt verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit de Gazastrook in de richting van Israël wordt gedaan, en het zal de gevolgen dragen voor het geweld dat wordt gepleegd tegen de burgers van de staat Israël, aldus de verklaring.

De raketaanvallen komen te midden van een golf van geweld tussen Joden, Palestijnse Arabieren die in Jeruzalem wonen en de Israëlische politie. Palestijnen hebben sinds het begin van de islamitische heilige maand Ramadan nachtelijke schermutselingen gehad met de Israëlische politie buiten de Damascuspoort in Jeruzalem. Zowel Joden als Arabieren zijn de afgelopen dagen ook het slachtoffer geworden van racistische aanvallen in de heilige stad.

Hamas riep de Arabieren in Jeruzalem op om te blijven "mobiliseren in de Oude Stad en aan haar poorten." De terreurgroep zei ook dat er nachtelijke patrouilles van Palestijnen in Jeruzalem moeten worden gevormd om de Arabische inwoners te beschermen tegen aanvallen van Joodse extremisten.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield besprekingen met topveiligheidsfunctionarissen over het geweld in Gaza en Jeruzalem. Hij instrueerde ambtenaren om klaar te staan voor "elk scenario" in Gaza. In Jeruzalem riep hij op tot kalmte en zei dat Israël "vrijheid van godsdienst" voor iedereen zou garanderen.

"We vragen nu dat de mensen zich aan de wet houden en ik roep op tot kalmte aan alle kanten," zei hij.

"De provocaties in Jeruzalem moeten ophouden. De willekeurige lancering van raketten in de richting van Israëlische bevolkingscentra is in strijd met het internationaal recht en moet onmiddellijk ophouden," zei hij. "Ik herhaal mijn oproep aan alle partijen om maximale terughoudendheid te betrachten en verdere escalatie te vermijden, vooral tijdens de heilige maand Ramadan en in deze voor iedereen politiek beladen tijd."

Ondertussen overweegt de Israëlische stafchef van het leger, luitenant-generaal Aviv Kochavi, "een reeks stappen voor mogelijke reacties" en voorbereidingen als de situatie met Gaza escaleert. Hij heeft ook een reis naar de Verenigde Staten uitgesteld die voor zondag was 


*************************
ENGLISH:

Israeli soldiers jump from a tank in a front position near the Israel Gaza border, Saturday, April 24, 2021. (AP Photo/Tsafrir Abayov).

Israel Ready for 'Every Scenario' After Gaza Terrorists Fire Dozens of Rockets at Israeli Civilians

JERUSALEM, Israel – Terrorists in Gaza launched rockets toward Israel Sunday night and early Monday morning, marking the third day in a row of rocket attacks.

By CBN

The Iron Dome intercepted two of the rockets overnight and three people sustained minor injuries while running to bomb shelters, medics said Monday.

Gaza terrorists fired more than 40 rockets at Israel over the weekend. Israel conducted counter strikes and also restricted the fishing zone off Gaza’s coast. Fishing is a source of revenue for Gaza, so Israel restricts it to pressure Hamas to stop its rocket attacks.    

“The decision was made in light of repeated terrorist acts from the Gaza Strip against the citizens of the State of Israel during the recent days, which constitute a violation of Israeli sovereignty,” said a statement from the Coordinator of Government Activities in the Territories, a branch of Israel’s military responsible for liaising with the Palestinians. 

“Hamas is held accountable for all that is done in and from the Gaza Strip towards Israel, and it will bear the consequences for the violence committed against the citizens of the State of Israel, the statement said.

The rocket attacks come amid a surge of violence between Jews, Palestinian Arabs living in Jerusalem and Israeli police. Palestinians have had nightly scuffles with Israeli police outside of Damascus Gate in Jerusalem since the beginning of the Muslim holy month of Ramadan. Both Jews and Arabs have also been the victims of racist attacks in the holy city in recent days.

Hamas called on Arabs in Jerusalem  to continue “mobilizing in the Old City and at its gates.” The terror group also said nightly patrols of Jerusalem Palestinians should be formed to protect Arab residents from attacks by Jewish extremists.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held talks with top security officials about the violence in Gaza and Jerusalem. He instructed officials to be ready for “every scenario” in Gaza. In Jerusalem, he appealed for calm and said Israel would guarantee “freedom of worship” for everyone.

“We ask now for people to obey the law and I call for a calming of tempers on all sides,” he said.

“The provocative acts across Jerusalem must cease. The indiscriminate launching of rockets towards Israeli population centers violates international law and must stop immediately,” he said. “I reiterate my call upon all sides to exercise maximum restraint and avoid further escalation, particularly during the Holy month of Ramadan and this politically charged time for all.”

Meanwhile, the Israeli military’s chief of staff, Lt. Gen. Aviv Kochavi, is weighing “a series of steps for possible responses,” and preparations if the situation with Gaza escalates. He also postponed a trip to the United States that was scheduled for Sunday.