26 april 2021

2021-04-26: Iran onthult opnieuw massa's kleine kamikaze drones - Iran again unveils masses of small kamikaze drones

Drone getoond in legerdagparade in Iran, 18 april 2021
(foto credit: SCREENSHOT/MEHR NEWS)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Het lijkt erop dat het geen gewone week is in Iran, tenzij het land pronkt met meer drones en waarschuwt over hoe het kan toeslaan op Israël of overal elders in het Midden-Oosten. De mensen nemen dit ook waar omdat het hoofd van het US Central Command, Kenneth McKenzie, heeft gewaarschuwd dat het luchtoverwicht van de VS heeft geleden onder de dreiging van Iraanse drones.

Door: Jerusalem Post

Het meest recente voorbeeld is een ceremonie waarbij Iran een reeks kleine drones liet zien, waarvan sommige lijken op de gebruikelijke Iraanse kamikaze drones, vaak gemodelleerd naar hun Ababil serie. Dit type drone is naar Jemen geëxporteerd, evenals de Qasef. Iran zei deze week dat "de grondtroepen van het Iraanse leger zeven in eigen land ontwikkelde hoogtechnologische militaire prestaties hebben onthuld, waaronder luchtverdedigingssystemen, onbemande luchtvaartuigen (UAV's) en elektronische oorlogsvoeringstoestellen."

Iran heeft ook een nieuwe radar voor drones gemaakt, aldus Press TV. "Het Taha 1400 systeem maakt gebruik van richtantennes om op intelligente wijze een groot werkgebied te bestrijken, en handhaaft de vliegveiligheid van verschillende drones in de omgeving van de vijand. Het systeem is slim en licht, een verbruiker met een laag voltage en kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. 

Tot slot behoorde [Iran onthulde] een op land gebaseerd stoorsysteem dat wordt gebruikt voor het tegengaan van vijandige drones en op afstand bestuurde systemen tot de nieuwe militaire verworvenheden die zondag werden onthuld."

Iran zegt ook dat het een nieuwe Ground Forces Ranesh-1 (Propulsion-1) micro turbojet motor heeft, die kan worden gebruikt in verschillende drones, eenzits lichte vliegtuigen, een breed scala aan raketsystemen, en onbemande boten. "De turbojetmotor is licht genoeg om stuwkracht op hoge snelheid te genereren, werkt op verschillende soorten brandstof, heeft een hoog dienstverleningsplafond in vergelijking met zuigermotoren, kan nuttige ladingen vervoeren en kan het vluchtduurrecord in een verscheidenheid van drones aanzienlijk verbeteren.

De andere producten van eigen makelij omvatten een zelfbeschermingssysteem en een op drones gemonteerd TIAM 1400-systeem voor het opsporen van de radars van de vijand en luchtbewaking."
Iran toonde onlangs beelden van een Amerikaans vliegdekschip dat zijn drones naar eigen zeggen konden fotograferen en het land heeft gezegd dat drones zijn "Trump kaart" zijn tegen de VS. Een Iraanse topgeneraal waarschuwde "de Zionisten" onlangs na spanningen.

Dit kwam na geruchten over een drone-aanval op een schip voor de kust van Syrië en nadat door Iran gesteunde groepen in Irak een drone gebruikten om een Amerikaanse faciliteit in Erbil aan te vallen. Iran heeft ook talrijke artikelen waarin het opschept over zijn export van drones naar de Houthi's in Jemen.  

Irans jongste legertje drones dat kan rondcirkelen en kamikazeaanvallen uitvoeren, illustreert ogenschijnlijk dat Iran een massa drones kan inzetten met een bereik van 400 km en kernkoppen van tussen de 5 en 15 kg. Iran gebruikte een dronezwerm om Saudi-Arabië aan te vallen in september 2019. Het is onduidelijk of deze nieuwste kleine drones daadwerkelijk werken of hoe ze worden geleid of aangedreven door propellors of gelanceerd.************************
ENGLISH:

Drone displayed in Army Day parade in Iran, April 18, 2021
(photo credit: SCREENSHOT/MEHR NEWS)

It appears that it’s not a regular week in Iran unless the country is showing off more drones and warning about how it can strike at Israel or everywhere else in the Middle East. People are taking notice as well because US Central Command head Kenneth McKenzie has warned that US air superiority has suffered due to Iran’s drone threat.

By: Jerusalem Post

The latest is a ceremony where Iran showed off a series of small drones, some of which look like the usual Iranian kamikaze drones, often modelled after their Ababil series. This type of drone has been exported to Yemen as well as the Qasef. Iran said this week that “the Iranian Army Ground Force has unveiled seven domestically-developed high-tech military achievements, including air defense systems, unmanned aerial vehicles (UAVs) and electronic warfare devices.”

Iran has also created new radar for drones, according to Press TV. “The Taha 1400 system uses directional antennas to intelligently cover a wide area of operation, and maintains the flight safety of various drones in the enemy’s locale. The system is smart and light, a low-voltage consumer and can be installed quickly and easily. 

Finally, [Iran unveiled] a land-based jamming system used for countering hostile drones and remote-controlled systems was among the new military achievements unveiled on Sunday.”

Iran also says it has a new Ground Forces Ranesh-1 (Propulsion-1) micro turbojet engine, which can be used in various drones, single-seat light aircraft, a wide array of missile systems, and unmanned boats. “The turbojet engine is light enough to generate high speed thrust, runs on different types of fuel, has a high service ceiling compared to piston engines, can carry payloads, and can considerably boost the flight endurance record in a variety of drones.

The other home-grown products included self-protection and drone-mounted TIAM 1400 system for detection of the enemy’s radars and air surveillance.”
Iran recently showed footage of a US aircraft carrier it said its drones were able to photograph and the country has said drones are its “trump card” against the US. A top Iranian general warned “the Zionists” recently after tensions.

This came after rumors of a drone attack on a ship off Syria and after Iranian backed groups in Iraq used a drone to attack a US facility in Erbil. Iran has numerous articles boasting about its drone exports to the Houthis in Yemen as well.  

Iran’s latest little army of drones that can swarm and carry out kamikaze attacks ostensibly illustrate that Iran can field a mass of drones with a 400km range and warheads of between 5 and 15kg. Iran used a drone swarm to attack Saudi Arabia in September 2019. It is unclear if these latest small drones actually work or how they are guided or propelled or launched