26 april 2021

2021-04-26: Gerechtigheid voor Sarah Halimi: duizenden verzamelen zich wereldwijd - Justice for Sarah Halimi: Thousands Rally Worldwide

Demonstranten verzamelen zich buiten de Franse ambassade in Tel Aviv om gerechtigheid te eisen voor de overleden Sarah Halimi, 25 april 2021. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Gerechtigheid voor Sarah Halimi: duizenden verzamelen wereldwijd tegen uitspraak van rechtbank die islamitische moordenaar vrijspreekt. Meer dan 25.000 mensen verzamelden zich voor gerechtigheid op de Place Du Trocadero in Parijs. Tel Aviv, Jeruzalem, Londen, en Rome hielden ook bijeenkomsten.

Door David Aghiarian, Verenigd met Israël

Duizenden mensen gingen zondag de straat op na de afschuwelijke beslissing van het Franse Hof van Cassatie om Kobili Traore, de moordenaar van Sarah Halimi, niet te vervolgen.

Opgeroepen door de Representatieve Raad van Joodse Instellingen in Frankrijk, werd de belangrijkste bijeenkomst op de Place Du Trocadero in Parijs bijgewoond door meer dan 26.000 mensen. Ook in andere Franse steden zoals Marseille en Straatsburg werd gedemonstreerd onder het motto "Gerechtigheid voor Sarah Halimi".

In Tel Aviv verzamelde zich een enorme menigte voor de Ambassade van Frankrijk. "Gerechtigheid voor Sarah Halimi", "Joodse Levens Doen ertoe" en "Schande over Frankrijk" zijn enkele van de boodschappen die door de demonstranten werden meegedragen.

Omer Yankelevitch, Israël's minister van Diaspora Zaken, sloot zich aan bij de menigte in Tel Aviv en zei dat "over de hele wereld" het Joodse volk "verenigd is in solidariteit met de familie Halimi en de Franse Joodse gemeenschap." Zij voegde eraan toe dat Israël alles zal doen wat in zijn macht ligt om de veiligheid van het Joodse volk in de diaspora te waarborgen.

"Sarah Halimi werd alleen vermoord omdat ze een Jood was. Vooral vandaag, met de alarmerende stijging van radicaal islamistisch antisemitisme in heel Frankrijk, schept deze rechterlijke uitspraak een gevaarlijk precedent dat de veiligheid en het welzijn van onze broeders en zusters in Frankrijk in gevaar brengt," zei Yankelevich.

De demonstratie in Tel Aviv eindigde met het zingen van Hatikva, het nationale volkslied van Israël en al generaties lang een teken van hoop voor het Joodse volk.

Protesten over de hele wereld en online

Jeruzalem, New York, Los Angeles, Londen, Rome en Den Haag - naast Parijs en Tel Aviv - zijn slechts enkele van de steden waar betogingen werden georganiseerd ter verdediging van gerechtigheid.

Te midden van de pandemie van het coronavirus en de beperkingen, steunden vele Joodse verenigingen en gemeenschappen over de hele wereld de betogers via de sociale media. In Brazilië bijvoorbeeld, hield de Joodse Confederatie van Brazilië een Virtuele Act voor Sarah.

Met behulp van de hashtags #JusticeForSarahHalimi en #JusticeForSarah plaatsten demonstranten over de hele wereld Sarah's foto op hun sociale media-accounts. Aan het eind van de dag waren deze hashtags in de trending topics op veel plaatsen wereldwijd.

De zaak Sarah Halimi

In april 2017 werd de Frans-Joodse gepensioneerde arts en onderwijzeres Sarah Halimi, 65, een moeder van drie, in haar huis in Parijs vermoord door een jonge islamist terwijl hij antisemitische leuzen en de zin "Allahu Akbar" riep. Na haar bijna 20 minuten te hebben mishandeld, gooide hij haar lichaam van de derde verdieping van het gebouw.

Eerder deze maand, ongeveer vier jaar na de moord, oordeelde het Franse Hof van Cassatie dat Traoré niet zal worden vervolgd. Volgens de rechters was Traore te veel overmand door marihuana om strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen worden gesteld.

In een tijd dat veel Joden Frankrijk en andere landen in Europa verlaten omdat ze zich onveilig voelen, is de beslissing van het Franse hof een overwinning voor antisemieten.***************************
ENGLISH:

Protesters gather outside the French Embassy in Tel Aviv to demand justice for the late Sarah Halimi, April 25, 2021. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Justice for Sarah Halimi: Thousands Rally Worldwide Against Court Ruling Absolving Islamist Murderer. Over 25.000 people gathered for justice at Place Du Trocadero in Paris. Tel Aviv, Jerusalem, London, and Rome also held rallies.

By David Aghiarian, United with Israel

Thousands of people took to the streets on Sunday following the monstrous decision of the French Court of Cassation’s Supreme Court of Appeals not to prosecute Kobili Traore, the murderer of Sarah Halimi.

Called by the Representative Council of Jewish Institutions in France, the main rally in Place Du Trocadero in Paris was attended by more than 26.000 people. Other French cities like Marseille and Strasbourg also had demonstrations under de banner “Justice for Sarah Halimi.”

In Tel Aviv, a giant crowd gathered in front of the Embassy of France. “Justice for Sarah Halimi,” “Jewish Lives Matters” and “Shame on France” are some of the messages carried by the protesters.

Omer Yankelevitch, Israel’s Minister of Diaspora Affairs, joined the crowd in Tel Aviv and said that “around the world,” the Jewish people “stand united in solidarity with the Halimi family and the French Jewish community.” She added that Israel will to everything in its power to ensure the security of the Jewish people in the Diaspora.

“Sarah Halimi was murdered only because she was a Jew. Especially today, with the alarming rise in radical Islamist anti-Semitism throughout France, this court ruling sets a dangerous precedent that jeopardizes the security and well-being of our brothers and sisters in France,” Yankelevich said.

The demonstration in Tel Aviv ended with the crowd chanting Hatikva, Israel´s national anthem and for generations a sign of hope for the Jewish people.

Protests Across the Globe and Online

Jerusalem, New York, Los Angeles, London, Rome, and The Hague – besides Paris and Tel Aviv – are just some of the cities where rallies were organized in defense of justice.

Amid the coronavirus pandemic and restrictions, many Jewish associations and communities around the world supported the protesters through social media. In Brazil for instance, the Jewish Confederation of Brazil held a Virtual Act for Sarah.

Using the hashtags #JusticeForSarahHalimi and #JusticeForSarah, protesters around the world posted Sarah’s photo on their social media accounts. By the end of the day, those hashtags were in the trending topics in many locations worldwide.

The Sarah Halimi Case

In April 2017, French-Jewish retired doctor and schoolteacher Sarah Halimi, 65, a mother of three, was murdered in her home in Paris by a young Islamist while he shouted anti-Semitic slogans and the phrase “Allahu Akbar.” After beating her to death for almost 20 minutes, the threw her body from the third floor of the building.

Earlier this month, approximately four years after the murder, France’s Court of Cassation ruled that Traoré will not be prosecuted. According to the judges, Traore was too overcome by marijuana to be held criminally responsible.

At a time that many Jews are leaving France and other countries in Europe because they feel unsafe, the French court’s decision is a victory for anti-Semites.