28 april 2021

2021-04-28: Tiktok speelt een sleutelrol in de huidige intifada - Tiktok plays key role in current intifada.

TikTok-video van Arabieren die joodse kinderen in Jeruzalem slaan gaat viraal (screenshot)

Tiktok speelt een sleutelrol in de huidige intifada, maar verwacht geen daadkrachtig optreden tegen de gewelddadige inhoud, waarschuwt expert

Door: Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ 

De Heer vroeg aan satan: “Waar kom je vandaan?" Hij antwoordde: “Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.” Job 2: 2 (NBV )

Israël wordt geplaagd door een golf van geweld die wordt gekenmerkt door jonge Arabieren die Israëli's aanvallen, vooral gericht tegen de zichtbaar religieuzen. TikTok, de hipste smartphone-app, speelt hierin een centrale rol.

TIKTOK-VIDEO'S VAN JODEN DIE AANGEVALLEN WORDEN.

De eerste TikTok-video van een aanval verscheen slechts tien dagen geleden toen een jonge Arabische man twee orthodoxe jonge mannen sloeg in de sneltram van Jeruzalem.

Een onderschrift onder de video in het Arabisch luidde: “Je gaat door met verwijderen en ik ga door met uploaden. Het is of het Palestijnse volk of jij. " De video ging viraal, maar de Israëlische politie arresteerde uiteindelijk de Arabische aanvaller. 

Minister van Huisvesting Yaakov Litzman (United Torah Judaism) zei dat “de video van de aanslag op de jonge man in de trein in Jeruzalem door een schijnbare terrorist buitengewoon schokkend is. Dit mag niet worden genegeerd en de Israëlische politie moet de aanvaller onmiddellijk arresteren. Vandaag is het een klap en morgen kan het een mes of een schietpartij zijn. De aanvaller hoort in de gevangenis. "

Ynet rapporteerde over één slachtoffer, de 15-jarige Yedidia Epstein, die zei dat hij werd geduwd, geslagen en verdere klappen kreeg in het midden van een drukke straat in Jeruzalem, in het bijzijn van verschillende politieagenten.

"Er is een wedstrijd voor likes en views," vertelde Epstein aan Ynet . "Een video van een Arabier die een ultraorthodoxe man slaat, levert likes en views op, dus nu probeert iedereen daar meer van te krijgen."

“De Arabier die mij dinsdag aanviel, is niet gearresteerd. Ik zag hem weer. Ik wendde me tot de politie en de politie probeerde hem te arresteren, maar hij ontsnapte. Hij kwam naar me toe met de video en liet het me zien, terwijl hij opschepte: 'Kijk eens hoe we je gisteren hebben aangevallen.' ''

Minister van Diaspora Zaken Omer Yankelvich riep TikTok op om de inhoud van het netwerk te verwijderen.

"Onlangs is het aantal video's op TikTok met beelden van duidelijk gewelddadig gedrag van moslims tegen joden die zichtbaar Haredi zijn, vermenigvuldigd", schreef Yankelvich. “Het geweld varieert van klappen in de trein, bedreigingen in Oost-Jeruzalem en opzij duwen en een zet geven, en recentelijk zelfs met stenen gooien. De beelden zijn gruwelijk en doen denken aan de huiveringwekkende tijden in de Joodse geschiedenis. "

"Naast handhaving via het strafrecht is het belangrijk om duidelijk te maken dat de verspreiding van deze video's een bron van inspiratie is voor nieuwe terroristen die 'likes' willen krijgen door meer joden te beschadigen."

TikTok beweerde te hebben verwijderd: "een aantal video's met aanvallen op religieuze joden."

De Israëlische chef van TikTok, Assaf Sagi, zei dat het bedrijf "de publicatie van hatelijk of gewelddadig materiaal van welke aard dan ook op het TikTok-platform streng veroordeelt."

"We werken constant aan het verwijderen van aanstootgevende inhoud en zo te voorkomen dat deze naar ons platform wordt geüpload. We ondernemen stappen om de video's te verwijderen en de betreffende accounts permanent te blokkeren."

HET GEBRUIK VAN TIKTOK VOOR JODENHAAT

Hoewel de reactie werd gewaardeerd, was deze recente golf van geweld niet de eerste keer dat het platform werd gebruikt door Arabieren om Joden aan te vallen. Afgelopen februari ontdekte Palestinian Media Watch een geanimeerde video op TikTok met vier afzonderlijke aanvallen in CGI-vignetten met daaronder heroïsche muziek. De afbeeldingen waren gebaseerd op daadwerkelijke aanslagen waarbij joden waren vermoord. TikTok heeft de video verwijderd. "Onze communitierichtlijnen maken duidelijk dat we geen inhoud toestaan die terrorisme, misdaad of ander gedrag bevordert dat schade kan veroorzaken", zei TikTok in een verklaring aan The Times of Israel . "We nemen onze verantwoordelijkheid om TikTok veilig te houden ongelooflijk serieus."

Blijkbaar nam het sociale mediaplatform geweld tegen joden niet zo "ongelooflijk serieus" als ze zeiden dat ze zouden doen. Jonge Arabische mannen bleven video's posten van zichzelf die Joden in Israël lastigvielen, waarbij ze zich richtten op orthodoxe Joden in wat zij een "uitdaging" noemden, vergelijkbaar met andere online uitdagingen die meestal onschadelijke streken inhielden. Deze aanvallen escaleerden vaak tot fysieke aanvallen, waarbij sommige zelfs levensbedreigend waren. 

TikTok, de 7e meest gedownloade app van het decennium, is eigendom van het in China gevestigde ByteDance Ltd. Met de app kunnen 1,5 miljard gebruikers gesynchroniseerde video's van maximaal 60 seconden uploaden. Eenenveertig procent van de gebruikers is tussen de 16 en 24 jaar oud. 

ONDERZOEK: TIKTOK

Deze gewelddadig antisemitische kant van de app die verandert in een platform dat geweld promoot, werd voorzien door Gabriel Weimann, een professor in communicatie aan de Universiteit van Haifa en hoofd onderzoek bij het Institute for Counter-Terrorism (ICT), en Natalie Masri, een onderzoeksassistent en afgestudeerd in ICT. Vorig jaar publiceerden de twee een onderzoeksartikel getiteld "Spreading Hate on TikTok", gepubliceerd in het academische tijdschrift Studies in Conflict and Terrorism . In de studie documenteerde prof. Weimann veel gevallen van extreemrechts antisemitisme, waarbij veel van de gebruikers neonazistische en blanke supremacistische propaganda deelden of opriepen tot geweld tegen joden en gekleurde mensen.

Prof. Weimann vertelde Israel365 News dat hij bezig is met het bijwerken van de gegevens en merkt dat antisemitische berichten nog vaker voorkomen.

"Dit verbaasde me, want nadat we vorig jaar onze studie hadden gepubliceerd, begon TikTok met een mediacampagne om aan te kondigen dat ze al het antisemitische en haatdragende materiaal op hun platform verwijderden", vertelde prof. Weiman aan Israel365 News. "Onze bevindingen tonen aan dat ze niet alleen het materiaal niet hebben verwijderd, maar dat er nu veel meer van is."

De professor was van mening dat de sociale media racisme en andere vormen van haat verergeren en zelfs gewelddadig gedrag uitlokken.

"Het is belangrijk om onderzoeken te overwegen die aantonen dat dit soort berichten op de sociale media mensen ongevoelig maakt voor geweld", zei professor Weimann. “Het negatieve effect van het kijken naar geweld is dat het mensen ertoe leidt hetzelfde gewelddadige gedrag te gaan imiteren, een proces dat modellering wordt genoemd. Mensen denken dat als iemand anders iets gewelddadigs doet en het is gelukt, zij hetzelfde kunnen en moeten doen"

De professor beschouwde TikTok als een van de meer flagrante influencers.

"Dat geldt voor alle media, maar de TikTok is om verschillende redenen nog verontrustender", zei hij. "Het is een bedrijf in Chinese handen dat meer gericht lijkt te zijn op het maken van winst dan op welke sociale missie dan ook."

“Bijkomend probleem is dat TikTok het snelst groeiende platform is en een heel jonge doelgroep heeft. Dit publiek is kwetsbaarder voor gewelddadige berichten. Ze zijn onschuldig en vertrouwen op wat ze zien. Het is gemakkelijker om ze te verleiden dan volwassenen. De jonge gebruikers kunnen een Swastika of Hitler of ander nazi-materiaal uit de Holocaust zien en weten niet eens wat ze zien. Het is verontrustend dat jongere mensen zich niet bewust zijn van de Holocaust. " 

“Ze accepteren niet per se een ideologie van TikTok. TikTok leent zich niet voor prediking. Het is meer dat ze haat en geweld kanaliseren. Als je een jonge, gefrustreerde Arabier hebt, is TikTok voor hem de manier om deze frustratie te kanaliseren. "

"Een van de beloningen die wordt aangeboden aan moslim Shaheeds (terroristische martelaren) is om te worden herdacht en verheerlijkt. Virale video's zijn zeker een van de manieren waarop dit wordt bereikt."

“Dit is wat er gebeurt op TikTok. Iedereen kijkt naar de video en ze zien de aanval en dat het gelukt is, dat de aanvaller ermee weg is gekomen. Deze golf van aanvallen wordt niet ingegeven door ideologie. Het is een sociale verleiding om roem te verkrijgen. De kijkers zien dat het lukt en de aanvallers worden beloond. "

"In de servicevoorwaarden staat dat ze dit soort video's niet mogen posten", merkte de professor op.

In de Servicevoorwaarden van TikTok staat dat gebruikers geen inhoud mogen uploaden die opruiend, aanstootgevend, hatelijk, discriminerend, racistisch, seksistisch, antagonistisch of crimineel is, hoewel de app dit nog moet afdwingen. Dit betekent echter niet dat TikTok niet in staat is om de inhoud ervan te reguleren, aangezien het erg gevoelig is voor inhoud die kritiek heeft op China of het heersende regime daar.

"Ze beloven dat te doen en ze zullen zeker de recente golf van berichten met aanvallen op Joden afkeuren", zei prof. Weiman. “Maar zelfs de grootste platforms hebben problemen met het verwijderen van deze video's. Maar TikTok is Chinees en zonder enige politieke druk van het Westen, zijn ze niet gemotivateerd genoeg om het geld of de middelen daarvoor uit te geven. De Israëlische regering begint op TikTok te letten, net als de Anti-Defamation League. Wanneer de druk van het Westen aanzienlijk wordt, kan TikTok veranderen. "

Prof. Weiman waarschuwde dat TikTok in het verleden werd gebruikt om haat en geweld populair te maken.

"Maar er zijn veel meer platforms", waarschuwde de professor. "Dit probleem zal niet verdwijnen zonder een gecombineerde inspanning."

 

 

*************************

ENGLISH:

TikTok video of Arab slapping Jewish kids in Jerusalem goes viral (screenshot)

Tiktok plays key role in current intifada but don’t expect crackdown on violent content, expert warns

Hashem said to the Adversary, “Where have you been?” The Adversary answered Hashem, “I have been roaming all over the earth.” Job 2:2 (The Israel BibleTM)

 Israel365 News -  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Israel is being plagued by a wave of violence characterized by young Arabs attacking Israelis, especially targeting the visibly religious. TikTok, the hottest smartphone app, is playing a central role in this 

TIKTOK VIDEOS OF JEWS BEING ATTACKED

The first TikTok video of an assault appeared just ten days ago when a young Arab man slapped two Orthodox young men on the Jerusalem light rail.

A caption above the video in Arabic had read: “You will continue to delete and I will continue to upload. It’s either the Palestinian people or you.” The video went viral but the Israeli police eventually arrested the Arab assailant. 

Housing Minister Yaakov Litzman (United Torah Judaism) said that “the video of the attack on the young man on the train in Jerusalem by an apparent terrorist is extremely shocking. This must not be ignored and the Israel Police must arrest the attacker immediately. Today it’s a slap and tomorrow it could be a knife or a shooting. The attacker belongs in prison.”

Ynet reported on one victim, 15-year-old Yedidia Epstein, who said he was pushed, beaten, and slapped in the middle of a busy street in Jerusalem, in front of several police officers.

“There is a competition for likes and views,” Epstein told Ynet. “A video of an Arab slapping an ultra-Orthodox man will get you both likes and views, so now everyone is trying to get more.”

“The Arab who attacked me on Tuesday has not been arrested. I saw him again. I turned to the police and the police tried to arrest him, but he escaped. He came to me with the video and showed it to me, bragging, ‘Look how we attacked you yesterday.’”

Diaspora Affairs Minister Omer Yankelvich called on TikTok to remove the content from the network.

“Recently the number of videos on TikTok featuring footage of clearly violent behavior by Muslims against Jews who are visibly Haredi has multiplied,” Yankelvich wrote. “The violence ranges from slaps on the train, threats in eastern Jerusalem and pushing and shoving, and recently even stone-throwing. The images are horrifying and are reminiscent of the chilling times in Jewish history.”

“Along with the criminal enforcement efforts, it is important to make it clear that the spread of these videos is a source of inspiration for additional terrorists who want to “get likes” by harming more Jews.”

TikTok claimed to have removed “a number of videos featuring attacks on religious Jews.”

TikTok’s Israel chief, Assaf Sagi, said the company “harshly condemns the publishing of hateful or violent material of any kind on the TikTok platform.”

“We are working constantly to remove offensive content and even to prevent it from being uploaded to our platform, and we are taking steps to remove the videos and permanently block the accounts in question.”

TIKTOK’S HISTORY OF BEING USED FOR JEW-HATRED

Though the response was appreciated, this recent wave of violence was not the first time the platform was used to target Jews for Arab violence. Last February, Palestinian Media Watch discovered an animated video on TikTok portraying four separate attacks in CGI vignettes set to heroic music. The portrayals were based on actual attacks in which Jews had been murdered. TikTok removed the video. “Our Community Guidelines make it clear that we do not allow content that promotes terrorism, crime, or other behaviors that could cause harm,” TikTok said in a statement sent to The Times of Israel. “We take our commitment to keeping TikTok safe incredibly seriously.”

Apparently, the social media platform did not take violence targeting Jews as “incredibly seriously” as they said they would. Young Arab men continued posting videos of themselves harassing Jews in Israel, targeting Orthodox Jews in what they called a “challenge”, similar to other online challenges usually involving harmless pranks. These attacks frequently escalated into physical assaults with some even resulting in threats to life. 

TikTok, the 7th most downloaded app of the decade, is owned by Chinese-based ByteDance Ltd. The app allows its 1.5 billion users to upload up to 60-second lip-synched videos. Forty-one percent of its users are aged between 16 and 24. 

STUDY: TIKTOK

This violently anti-Semitic side of the app morphing into a platform promoting violence was presaged by Gabriel Weimann, a professor of communication at the University of Haifa and senior researcher at the Institute for Counter-Terrorism (ICT), and Natalie Masri, a research assistant and graduate student at ICT. Last year, the two published a research paper entitled, “Spreading Hate on TikTok”  published in the academic journal Studies in Conflict and Terrorism. In the study, Prof. Weimann documented many cases of far-right antisemitism with many of the users sharing neo-Nazi and white supremacist propaganda or calling for violence against Jews and people of color.

Prof. Weimann told Israel365 News that he is in the process of updating the data and is finding that anti-Semitic posts are even more prevalent.

“This surprised me because after we published our study last year, TikTok went on a media campaign to announce that they were removing all the anti-Semitic and hate material on their platform,” Prof. Weiman told Israel365 News. “Our findings show that not only didn’t they remove the material but now there is much more.”

The professor felt that social media is exacerbating racism and other forms of hatred, even engendering violent behavior.

“It is important to consider studies that show these types of posts on social media are desensitizing people to violence,” Professor Weimann said. “There is a negative effect, a process called modeling, of watching the violence that leads to people imitating the same violent behavior. People think that if someone else does something violent and it was successful, then they could, and should do the same.”

The professor considered TikTok to be one of the more egregious influencers.

“That applies to all media however the TikTok is even more troubling for several reasons,” he said. “It is a Chinese-owned company that seems to be more devoted to making profits than any social mission.”

“An additional problem is that TikTok is the fastest growing platform and has a very young target audience. This audience is more vulnerable to violent messages. They are innocent and trust what they see. It is easier to seduce them than adults. The young users can see a Swastika or Hitler or other Nazi material from the Holocaust and not even know what they are seeing. The younger people are disturbingly unaware of the Holocaust.”

“They are not necessarily accepting an ideology from TikTok. It is not the nature of the platform which does not lend itself to preaching. It is more that they are channeling hate and violence. If you have a young, frustrated Arab, TikTok will be the way for him to channel this frustration.”

“One of the rewards offered to Muslim Shaheeds (terrorist martyrs) is to be memorialized, glorified, and viral videos are certainly one of the ways this is achieved.”

“This is what is happening on TikTok. Everyone is watching the video and they see the attack and that it is successful, that the assailant got away with it. This wave of attacks is not motivated by ideology. It is a social seduction of fame. The viewers see it is successful and the attackers are rewarded.”

“The terms of service state that they will not post these types of videos,” the professor noted.

TikTok’s Terms of Service state that users may not upload any content that is inflammatory, offensive, hateful, discriminatory, racist, sexist, antagonistic or criminal, although the app has yet to enforce this. However, it does not mean that TikTok is incapable of regulating its content as it is very sensitive to any content critical of China or the ruling regime there.

“They promise to do that and they will certainly decry the recent wave of posts showing attacks on Jews,” Prof. Weiman said. “But even the largest platforms are having problems removing these videos. But TikTok is Chinese and without any political pressure from the West, they have not motivation to spend the money or the resources to do so. The Israeli government is beginning to look into TikTok, as is the Anti-Defamation League. When the pressure from the West becomes significant, TikTok may change.”

Prof. Weiman warned that TikTok has a history of being used for popularizing hatred and violence.

“But there are many more platforms,” the professor warned. “This problem will not go away without a combined effort.”