30 april 2021

2021-04-30: Waarom trekken orthodoxe Joden naar het graf op Mt. Meron van Rabbi Shimon Bar-Yochai? - Why Do Orthodox Jews Flock to the Mt. Meron Tomb of Rabbi Shimon Bar-Yochai?

Een Joodse man bidt zijn ochtendgebed in de berg Meron, Noord-Israël, april 2021.Credit: RONEN ZVULUN/ REUTERS

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Minstens 44 mensen werden donderdagnacht doodgedrukt bij de Lag Ba'Omer-ramp in het noorden van Israël

Bron: Haaretz

De catastrofe op de berg Meron in het noorden van Israël vond plaats tijdens de jaarlijkse hillula - een viering die de sterfdag van een beroemde wijsgeer kenmerkt - voor Rabbi Shimon Bar-Yochai. Rabbi Shimon, ook bekend als de Rashbi, zou zijn gestorven op de Joodse feestdag van Lag b'Omer.


Het evenement trekt doorgaans tienduizenden, zo niet honderdduizenden bezoekers naar zijn graf, voor het overgrote deel ultraorthodoxen. Het is het grootste religieuze feest van het jaar in Israël, waar pelgrims de hele nacht zingen, dansen en feesten rond vreugdevuren op de berg Meron. In de orthodoxe gemeenschap is het ook gebruikelijk dat ouders van jongetjes die drie jaar zijn geworden, hen naar het graf meenemen voor hun eerste knipbeurt op Lag b'Omer.

De hillula op donderdag, waarbij ten minste 44 Israëli's werden gedood en nog eens 150 gewond raakten tijdens een op hol geslagen menigte, was de grootste gebeurtenis die in het land plaatsvond sinds de lockdown van het coronavirus vorige maand eindigde.

Rabbi Shimon, die in de tweede eeuw leefde, was een briljant Talmoedisch geleerde, die volgens sommige verslagen de auteur was van de Zohar, het belangrijkste werk van de Kabbalah, of Joodse mystiek. Hij was een leerling van Rabbi Akiva, een van de grootste Joodse geleerden en wijzen aller tijden. Volgens de traditie onthulde Rabbi Sjimon op de dag van zijn dood de geheimen van de Kabbala aan zijn discipelen, wat één verklaring is voor het feit dat Lag b'Omer een feestdag werd, waarbij de vreugdevuren symbool staan voor het licht, of de wijsheid, die hij met de wereld deelde.

Een andere verklaring is dat op deze dag, de 33ste dag van het tellen van de Omer (de 49 dagen die voorafgaan aan de feestdag Sjavoeot, die de overhandiging van de Tora aan het Joodse volk viert) een plaag eindigde die 24.000 van Rabbi Akiva's studenten had gedood. Rabbi Shimon behoorde tot de weinigen die gespaard bleven.

Velen vrezen voor hun leven als tienduizenden naar Mt. Meron toestromen om Lag Ba'Omer te vieren, eerder deze avond


Velen vrezen voor hun leven als tienduizenden naar Mt. Meron trekken om Lag Ba'Omer te vieren, eerder deze avond Credit: Hatzolah

Rabbi Shimon zou zich 13 jaar lang met zijn zoon in een grot in Galilea hebben verstopt om te ontsnappen aan de dood door toedoen van de toenmalige Romeinse overheersers. Een doodvonnis werd tegen hem uitgevaardigd nadat hij kritiek had  op de Romeinen. Volgens de legende konden vader en zoon zich tijdens die lange periode van onderduiken onderhouden door te eten van een johannesbroodboom die aan de ingang van de grot groeide.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de vreugdevolle gebeurtenis ter viering van de nalatenschap van Rabbi Shimon in een ramp eindigde. Op 15 mei 1911 - op de dag af 110 jaar geleden - kwamen elf mensen om het leven op die heuvel, toen een reling van een uitzichtpunt instortte, en bijna 100 mensen van een hoogte van ongeveer 25 voet (7,5 meter) naar beneden vielen.

Honderdduizenden Joden bezoeken het graf van Rabbi Shimon het hele jaar door om speciale verzoeken aan God te doen. De Orthodoxe Joden geloven dat God hun verzoeken eerder zal inwilligen als zij bidden bij het graf van een Tzadik (rechtvaardig mens).


*********************************
ENGLISH

A Jewish man prays his morning prayer in Mount Meron, northern Israel, April 2021.Credit: RONEN ZVULUN/ REUTERS

At least 44 people were crushed to death at Lag Ba'Omer disaster overnight Thursday in northern Israel

By: Haaretz

The catastrophe at Mount Meron in northern Israel took place during the annual hillula – a celebration marking the anniversary of the death of a famous sage – for Rabbi Shimon Bar-Yochai. Also known as the Rashbi, Rabbi Shimon is believed to have died on the Jewish holiday of Lag b’Omer.


The event typically draws tens, if not hundreds, of thousands of visitors to his gravesite site, the vast majority of them ultra-Orthodox. It is the biggest religious festival of the year in Israel, as pilgrims sing, dance and feast around bonfires on Mount Meron throughout night. It is also common in the Orthodox community for parents of boys who have reached the age of three to bring them to the tomb for their first haircut on Lag b’Omer.

The hillula on Thursday, in which at least 44 Israelis were killed and another 150 injured during a stampede, was the biggest event to take place in the country since the coronavirus lockdown ended last month.

Rabbi Shimon, who lived in the second century, was a brilliant Talmudic scholar, who according to some accounts, was the author of the Zohar, the main work of Kabbalah, or Jewish mysticism. He was a disciple of Rabbi Akiva, one of the greatest Jewish scholars and sages of all times. According to tradition, on the day of his death, Rabbi Shimon revealed to his disciples the secrets of the Kabbalah, which is one explanation for how Lag b’Omer became a day of celebration, the bonfires symbolizing the light, or wisdom, he shared with the world.

Another explanation is that on this day, the 33rd day of the counting of the Omer (the 49 days leading up to the holiday of Shavuot, which celebrates the giving of the Torah to the Jewish people) a plague that had killed 24,000 of Rabbi Akiva’s student ended. Rabbi Shimon was among the few to be spared.

Many are feared dead as tens of thousands flock to Mt. Meron to celebrate Lag Ba'Omer, earlier this evening


Many are feared dead as tens of thousands flock to Mt. Meron to celebrate Lag Ba'Omer, earlier this evening Credit: Hatzolah

Rabbi Shimon is said to have hid with his son in a cave in the Galilee for 13 years in order to escape death at the hands of the Roman rulers at the time. A death sentence was issued against him after he was overheard criticizing the Romans. According to legend, the father and son were able to sustain themselves during that long period of hiding by eating from a carob tree that grew at the entrance to the cave.

It would not be the first time the joyous event celebrating the legacy of Rabbi Shimon ended in disaster. On May 15, 1911 – almost 110 years ago to the day – eleven people were killed at that hillula, when a railing surrounding a nearly overlook collapsed, and close to 100 people fell from a height of roughly 25 feet to the ground below.

Hundreds of thousands of Jews visit  Rabbi Shimon’s gravesite throughout the year to make special requests of God. It is out of a belief, widely held among Orthodox Jews,  that God is more likely to grant their requests if they pray at the gravesite of a Tzadik (righteous person).