03 mei 2021

2021-05-03: Wikipedia – de meest actieve verspreider van antisemitisme op aarde - Wikipedia - the most active spreader of anti-Semitism on earth

Als het gaat om het verspreiden van desinformatie is Wikipedia de grootste distributeur van nepnieuws ter wereld. Vandaag is Wikipedia een centraal kanaal in de verspreiding van antisemitisme. De leugens, propaganda en vervorming zijn zichtbaar op elke relevante pagina.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De zoektocht naar de waarheid is een waarde op zich. En er is ook nog altijd de hoop. De hoop dat leugens op het einde altijd worden ingehaald door de waarheid. Dat de waarheid altijd wel een manier vind om te winnen op het eind. 

Echter, met die nieuwe media weet je maar nooit. Wikipedia is zo een. Verpakt in een schijn van waarheid, worden uit het zicht van iedereen, op de achtergrond ware veldslagen uitgevochten door anonieme auteurs. En het zijn niet altijd de feiten of ‘de waarheid’ die het uiteindelijk halen.

Tegenwoordig typen tientallen miljoenen mensen – waaronder veel kinderen – iets in het zoekvak van Google. Vanwege het algoritme van Google wordt een Wikipedia-item bijna altijd weergegeven als een van de beste resultaten.

Het is waarschijnlijk al een aantal jaren zo dat meer mensen dagelijks hun mening laten vormgeven door Wikipedia – dan door welke andere informatiebron dan ook. Ik geloof niet dat de meeste mensen de schade die Wikipedia aanricht volledig begrijpen, noch het feit dat er actie moet worden ondernomen om het aan te vechten.

Als ik over Wikipedia schrijf, heb ik altijd dezelfde drie argumenten:

  • Ten eerste het idee dat iedereen Wikipedia kan bewerken. Het is gewoon niet waar. Iedereen kan naar een alledaagse pagina gaan en een bewerking maken – maar de belangrijkere pagina’s op Wikipedia zijn beschermd – wat betekent dat alleen bepaalde redacteuren een wijziging kunnen aanbrengen. Deze beschermingen stoppen niet alleen misbruik, ze voorkomen uitdagingen voor de bias van de redactie.
  • Ten tweede, is het idee dat omdat de meeste mensen weten dat Wikipedia geen betrouwbare bron is, het de schade beperkt. Dit is een afbuiging. Zelfs veel van degenen die Wiki kennen, zijn besmet, raden nog steeds aan om het als uitgangspunt te gebruiken – vooral leraren en academici. Google, ’s werelds toonaangevende zoekmachine, behandelt het letterlijk als de beste bron ter wereld. Iedereen die informatie zoekt door op Wikipedia te beginnen, laat zich nog steeds leiden door de extra links die op wiki’s pagina’s staan – en worden blind gelaten voor die feiten en argumenten die zijn weggevijld.
  • Ten slotte is er de suggestie die mogelijk is om de bias tegen te gaan door simpelweg editors toe te voegen met een evenwichtiger perspectief. Er zijn slechts 15 miljoen Joden op de planeet. Iedereen die dapper antisemitisme online bestrijdt, is zich ervan bewust dat de haters zwermen en we zijn enorm in de minderheid – zelfs met vrienden en bondgenoten. In een getallenspel – en Wiki is een getallenspel – zullen de Joden altijd verliezen. We hebben dringend bondgenoten nodig om de tijd te nemen om de wereld van Wiki binnen te gaan – maar op zichzelf is het geen strategie waar we op moeten vertrouwen.

Het gaat niet alleen om Joden of Israël en het is niet genoeg om stil te zitten. Wikipedia is *beschadigt* de waarheid en promoot een anti-westers, antisemitisch, anti-Israël verhaal. Dit kan niet vaak of hard genoeg worden gezegd. 

Als het gaat om het verspreiden van desinformatie is Wikipedia de grootste distributeur van nepnieuws ter wereld.

Malafide Wikipedia

Wikipedia is vandaag de dag een centraal kanaal in de verspreiding van antisemitisme. De leugens, propaganda en vervorming zijn zichtbaar op elke relevante pagina.

Een goed voorbeeld van flagrante anti-Joodse vooroordelen staat op de pagina voor de NGO ‘Campaign Against Antisemitism‘. Het gedeelte ‘kritiek’ op de CAA-vermelding is het grootste gedeelte op de pagina. Een brief in de Guardian van het gebruikelijke handjevol Joodse antizionistische verdachten wordt zelfs als bewijs beschouwd. 

Nog zorgwekkender is dat het kritiekgedeelte bovenaan de pagina wordt geplaatst – voorafgaand aan de beschrijving van veel van hun werk. Dit druist in tegen alle normale Wikipedia-gedragingen. Een lezer krijgt daarom te zien wat negatieve critici van CAA vinden, voordat hij leest over eventuele positieve bijdragen die ze hebben geleverd. Een subtiele, maar brutaal effectieve strategie in psychologische oorlogvoering.

Vergelijk dat met de pagina voor de Palestina Solidariteitscampagne. Er is absoluut geen kritiek op de PSC-pagina. Geen. Elke poging om kritiek aan de pagina toe te voegen wordt meteen verwijderd. Wie over het PVC leest, heeft geen idee dat extremisme, antisemitisme en holocaustontkenning de organisatie volgen. 

Een gekrabbelde brief aan de Guardian van Naomi Idrissi en haar vrienden was genoeg om de CAA op hun Wiki-pagina neer te halen, maar een gedetailleerd onderzoek naar PSC-antisemitisme door de Evening Standard is niet goed genoeg om op de PSC-pagina te komen.

Het geweld bij demonstraties, de pro-terroristische banden, niets ervan werd goed genoeg geacht. De PSC had zelfs hun bankrekening gesloten uit angst dat hun geld in handen van terroristen kwam. En zelfs dit is niet goed genoeg voor Wikipedia-redacteuren.

Op de pagina’s over Joodse groepen is er een duidelijke samenzweerderige toon. Ze gaan allemaal over ‘beïnvloeding’, ‘lobbyen’ en ‘financiering van miljardairs’. De Caabu-pagina gaat helemaal over ‘bewustwording’, ‘voorlichting’ en ‘een beter begrip bevorderen’.

Dit is een duidelijk bewijs van het antisemitisme-probleem van Wikipedia.

Het is niet genoeg dat we Wikipedia negeren, we moeten er actief tegen vechten. Twee enorme en onderling verbonden projecten liggen voor me: Wikipedia en Academia. Inactief blijven is geen optie. Help alstublieft om het onderzoek te ondersteunen als u kunt.

Lees hier verder op de site van de auteur

Bronnen: Brabosh:

  • naar een artikel van David Collier “Wikipedia – the most active spreader of antisemitism on the planet” van 2 mei 2021 en een artikel “Exclusive – Project Wiki – how Wikipedia is breeding armies of antisemites” van 31 december 2020 op de site van Beond the Great Divine*****************************
ENGLISH:

When it comes to spreading disinformation, Wikipedia is the largest distributor of fake news in the world. Today, Wikipedia is a central channel in the spread of anti-Semitism. The lies, propaganda and distortion are visible on every relevant page. 

The search for truth is a value in itself. And there is also always the hope. The hope that lies will always be overtaken by truth in the end. That the truth will always find a way to win at the end. 

However, with these new media you never know. Wikipedia is one of those. Wrapped up in a semblance of truth, out of everyone's sight, true battles are fought in the background by anonymous authors. And it's not always the facts or "the truth" that ultimately make it.

Today, tens of millions of people - including many children - type something into Google's search box. Because of Google's algorithm, a Wikipedia entry is almost always displayed as one of the best results.

It has probably been the case for a number of years that more people have had their opinions shaped by Wikipedia on a daily basis - than by any other source of information. I don't believe most people fully understand the damage Wikipedia is doing, or the fact that action needs to be taken to challenge it.

When I write about Wikipedia, I always have the same three arguments:

* First, the idea that anyone can edit Wikipedia. It's just not true. Anyone can go to a mundane page and make an edit - but the more important pages on Wikipedia are protected - meaning only certain editors can make a change. These protections not only stop abuse, they prevent challenges to editorial bias.

* Second, is the idea that because most people know Wikipedia is not a reliable source, it limits the damage. This is a deflection. Even many of those who know Wiki is tainted still recommend using it as a starting point - especially teachers and academics. Google, the world's leading search engine, literally treats it as the best resource in the world. Anyone who searches for information by starting on Wikipedia is still guided by the extra links provided on wiki's pages - and are left blind to those facts and arguments that have been filed away.

* Finally, there is the suggestion that is possible to counteract the bias by simply adding editors with a more balanced perspective. There are only 15 million Jews on the planet. Anyone who bravely fights anti-Semitism online is aware that the haters swarm and we are vastly outnumbered - even with friends and allies. In a numbers game - and Wiki is a numbers game - the Jews will always lose. We desperately need allies to take the time to enter the world of Wiki - but by itself it is not a strategy we should rely on.

It's not just about Jews or Israel and it's not enough to sit still. Wikipedia is *damaging* the truth and promoting an anti-Western, anti-Semitic, anti-Israel narrative. This cannot be said often or loudly enough. 

When it comes to spreading disinformation, Wikipedia is the largest distributor of fake news in the world.

Malicious Wikipedia

Wikipedia today is a central channel in the spread of anti-Semitism. The lies, propaganda and distortion are visible on every relevant page.

A good example of blatant anti-Jewish bias is on the page for the NGO 'Campaign Against Antisemitism'. The 'criticism' section of the CAA entry is the largest section on the page. A letter in the Guardian from the usual handful of Jewish anti-Zionist suspects is even taken as evidence. 

Even more worrying is that the critique section is placed at the top of the page - prior to the description of much of their work. This goes against all normal Wikipedia behavior. A reader therefore gets to see what negative critics think of CAA before reading about any positive contributions they have made. A subtle, but brutally effective strategy in psychological warfare.

Compare that to the page for the Palestine Solidarity Campaign. There is absolutely no criticism of the PSC page. None. Any attempt to add criticism to the page is immediately removed. Anyone reading about the PSC has no idea that extremism, anti-Semitism and Holocaust denial follow the organization. 

A scribbled letter to the Guardian from Naomi Idrissi and her friends was enough to take down the CAA on their Wiki page, but a detailed examination of PSC anti-Semitism by the Evening Standard is not good enough to get on the PSC page.

The violence at demonstrations, the pro-terrorist ties, none of it was considered good enough. The PSC had even closed their bank accounts for fear that their money would end up in the hands of terrorists. And even this is not good enough for Wikipedia editors.

On the pages about Jewish groups, there is a distinctly conspiratorial tone. They are all about "influencing," "lobbying," and "funding billionaires. The Caabu page is all about 'raising awareness', 'educating' and 'promoting a better understanding'.

This is clear evidence of Wikipedia's anti-Semitism problem.

It is not enough that we ignore Wikipedia, we must actively fight it. Two huge and interconnected projects lie ahead: Wikipedia and Academia. Remaining inactive is not an option. Please help support the research if you can.

Continue reading here on the author's site

Source: Brabosh:

*To an article by David Collier "Wikipedia - the most active spreader of antisemitism on the planet" dated May 2, 2021 and an article "Exclusive - Project Wiki - how Wikipedia is breeding armies of antisemites" dated December 31, 2020 on the site of Beond the Great Divine
*an article on this blog "Wikipedia's problem with Jews and Israel" of July 15, 2010