10 mei 2021

2021-05-10: Op de gedenkdag van de zesdaagse oorlog: De strijd om de tempel MT is weer opgelaaid. - On anniversary of six-day-war: The struggle for temple MT has been reignited.

Israëlische troepen raken slaags met demonstranten die demonstreren tegen het plan van Israël om enkele huizen van Palestijnen te slopen in de Oost-Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah op 07 mei 2021. Foto door Yonatan Sindel/Flash90 

Israël ondergaat een golf van aanvallen op alle fronten, waaronder raketten uit Gaza, terreuraanslagen in het Bijbelse thuisland, en gewelddadige rellen in de buurt rond het Graf van Shimon de Rechtvaardige, een Kohen Gadol (Hogepriester) tijdens de Tweede Tempelperiode. Maar het ergste geweld, dat op de Tempelberg, benadrukt de ware aard van het conflict; de Einde der dagen vóór de Messias strijd om de Berg van God die koning David 3000 jaar geleden voor vijftig sikkels zilver kocht. 

Door: Israel365 News

Het geweld bereikte maandag op een hoogtepunt, Yom Yerushalayim, de 54e verjaardag van de overwinning van de IDF in de Zesdaagse Oorlog van 1967 die voor het eerst in 2000 jaar heel Jeruzalem openstelde voor de Joden.

JODEN VERLIEZEN DE TEMPELBERG OP JERUZALEMDAG

Politiecommissaris Yaakov Shabtai kondigde zondag aan dat de Tempelberg op Jeruzalemdag gesloten zou zijn voor Joden, ondanks dat hij eerder in de week had aangekondigd dat hij open zou zijn voor Joden. In de verklaring van de politie werd aangekondigd dat de vrijheid van godsdienst, die op de dag uitsluitend voor moslims geldt, op de Tempelberg zou blijven bestaan, maar dat rellen niet zouden worden geaccepteerd.

De Arabieren reageerden met een verheviging van de rellen op de Tempelberg die reeds tijdens de Ramadangebeden plaatsvonden. De politie moet nog beslissen of de jaarlijkse optocht ter gelegenheid van de Day of Jerusalem mag plaatsvinden zoals gepland.
Arabische media meldden dat ongeveer 200 mensen gewond raakten bij confrontaties op de Tempelberg tussen de Israëlische politie en Arabieren. Arabieren gooiden massaal stenen en vuurwerk naar de politie, die daarop reageerde met maatregelen om de menigte onder controle te houden, waaronder traangas, verdovingsgranaten en rubberen kogels. Op de Tempelberg werden Hamasvlaggen getoond en bovenop de Aqsa-moskee geplaatst. 

De coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT) van de IDF, maj. gen. Ghassan Alian, gaf een waarschuwing aan de Palestijnen: "Israël zal geen aanvallen op zijn veiligheid of recht en orde tolereren, of de schending van de stabiliteit. Het is een schande dat geweld en terroristische activiteiten de agenda wegkapen van het welzijn van de mensen en de economie."

MK Itamar Ben-Gvir, leider van de rechtse Otzma Yehudit, zei: "Geweld en barbaarsheid hebben gewonnen. De hoofden van het veiligheidsapparaat, wier beleid om elke aanval op Joden te accepteren, die in de afgelopen dag pogroms zijn geworden, hebben schuld. Maar meer dan zij, zijn premier Benjamin Netanyahu en minister van Openbare Veiligheid Amir Ohana, omdat zij de politie laten zwichten. Wie zwicht als het gaat om de Tempelberg, zwicht als het gaat om het Land Israël in zijn geheel."

De terroristische organisatie, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), bracht een verklaring uit waarin zij opriep "de massa's in de bezette gebieden en op de Westelijke Jordaanoever naar Jeruzalem te verhuizen om Al-Aqsa te verdedigen, om van deze dag een dag van totale confrontatie en intifada tegen de bezetting te maken, en te zeggen dat de bezetting een zware prijs moet betalen voor de misdaden."'


*******************************
EnGLISH:

Israeli forces clash with protesters demonstrating against Israel's plan to demolish some houses of Palestinians in the East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah on May 07, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Israel is undergoing a wave of attacks on all fronts which includes rockets from Gaza, terrorist attacks in the Biblical homeland, and violent riots in the neighborhood surrounding the Tomb of Shimon the Righteous, a Kohen Gadol (High Priest) during the Second Temple period. But the worst violence, that on the Temple Mount, highlights the true nature of the conflict; and end-of-days pre-Messiah battle for the Mountain of God purchased by King David for fifty shekels of silver 3,000 years ago. 

By: Israel365 News

The violence crescendoed on Monday, Yom Yerushalayim, the 54th anniversary of the IDF victory in the 1967 Six-Day War that opened all of Jerusalem to the Jews for the first time in 2,000 years.

JEWS LOSE THE TEMPLE MOUNT ON JERUSALEM DAY

Police Commissioner Yaakov Shabtai announced on Sunday that the Temple Mount would be closed to Jews on Jerusalem Day despite having announced earlier in the week that it would be open to Jews. The police statement announced that freedom of worship, that is to day exclusively for Muslims, would remain in place on the Temple Mount, but that rioting would not be accepted.

The Arabs responded by intensifying the Temple Mount riots that were already taking place during the Ramadan prayers. A decision by the police on whether to allow the annual Jerusalem Day parade to take place as planned is still pending.
Arab media reported that approximately 200 people were y wounded in clashes on the Temple Mount between Israeli police and Arabs. Arabs threw massive amounts of stones and fireworks at police who responded with crowd control measures which included tear gas, stun grenades, and rubber bullets. Hamas flags were displayed on the Temple Mount and placed on top of the Aqsa Mosque. 

The IDF’s Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), Maj. Gen. Ghassan Alian, issued a warning to the Palestinians: “Israel will not tolerate attacks on its security or law and order, or the violation of stability. It’s a shame that violence and terrorist activity hijack the agenda from people’s welfare and the economy.”

MK Itamar Ben-Gvir, leader of the right-wing Otzma Yehudit, said, “Violence and barbarism have won. The heads of the security establishment, whose policy of accepting every attack on Jews, which in the past day have become pogroms, are at fault. But more than they, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Public Security Minister Amir Ohana [are], for allowing the police to fold. Whoever folds when it comes to the Temple Mount, folds when it comes to the Land of Israel as a whole.”

The terrorist organization, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), released a statement calling “on the masses in the Occupied Territories and the West Bank to immigrate to Jerusalem to defend Al-Aqsa, to turn this day into a day of total confrontation and intifada with the occupation, saying that the occupation must pay a heavy price for the crimes.”’