11 mei 2021

2021-05-11: Meer dan 300 raketten afgevuurd op Israël tot nu toe - meer dan 700 gewonden

Nederlands + English

NEDERLANDS:

RAKETTEN, RELLEN EN WOEDE: Meer dan 300 raketten afgevuurd op Israël tot nu toe - meer dan 700 gewonden op Tempelberg en op Westelijke Jordaanoever

UPDATED 2 p.m. Israëlische tijd: Israël roept 5.000 troepen op. Netanyahu geeft opdracht tot vergeldingsaanvallen, waarschuwt dat terroristen "een zware prijs zullen betalen" - bid voor herstel van rust

Door Allisrael News

JERUZALEM - Het is een pijnlijke nacht geweest hier in het Heilige Land, en bij het opkomen van de zon is het niet duidelijk of de gevechten zullen uitbarsten in een dodelijke nieuwe regionale oorlog of dat er een staakt-het-vuren kan worden bereikt in de komende uren of dagen. 

Blijf alstublieft dringend bidden - en mobiliseer anderen om te bidden - voor het herstel van kalmte en rust voor de mensen die aan beide zijden van de grenzen wonen.

Sinds 18.00 uur maandagavond hebben Palestijnse terroristen in Gaza meer dan 250 raketten afgevuurd, waaronder zeven op Jeruzalem.

Israël heeft 5.000 reservetroepen opgeroepen om de situatie het hoofd te bieden.

Het spervuur van raketten ging de hele nacht door, net als de vergeldingsaanvallen op sites van Hamas en de Islamitische Jihad in de Gazastrook door de Israëlische Defensiemacht.

Het Iron Dome-systeem van Israël schoot veel van de raketten neer, waardoor tot nu toe geen Israëlische doden vielen en er zo weinig mogelijk gewonden vielen.

Bijna 1 miljoen Israëlische burgers die in het zuiden van het land wonen, leven echter in of dicht bij hun schuilkelders.

Alle Israëlische scholen zijn gesloten binnen een straal van 40 kilometer van de grens met Gaza, wegen en treinen in het zuiden zijn afgesloten door politie- en legereenheden, en Israëliërs in het zuiden is verteld om "op hun plaats te schuilen" en helemaal niet te reizen.

Minstens drie Palestijnen in Gaza werden 's nachts gedood toen een dolende raket die vanuit Gaza op Israël was afgevuurd, in Gaza landde.

Andere slachtoffers in Gaza zijn gemeld - Palestijnse functionarissen zeggen dat 20 doden en 95 gewonden zijn gevallen - hoewel het nog niet duidelijk is of de aantallen juist zijn.

RELLEN EN WOEDE OP DE TEMPELBERG EN DAARBUITEN

Intussen hebben Arabische rellen in de Oude Stad van Jeruzalem, op de Tempelberg (bij moslims bekend als de Haram al-Sharif) en op de gehele Westelijke Jordaanoever meer dan 700 gewonden geëist, volgens Palestijnse functionarissen.

De Israëlische politie zegt dat ten minste 32 van haar agenten gewond zijn geraakt.

Na aanhoudende maar tamelijk kleine schermutselingen in de afgelopen week door Israëlische Arabieren en Palestijnen tegen Israëlische politieagenten, brak maandag veel ernstiger geweld uit.

De dag markeerde zowel het einde van de Ramadan - een maandlange religieuze periode van vasten en gebed voor moslims - als de "Dag van Jeruzalem", waarop de Israëli's de hereniging van de Heilige Stad tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 vieren.

Een aantal Arabische regeringen - waaronder Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan, Marokko en Saoedi-Arabië - hebben de Israëlische inspanningen veroordeeld om de rust op de Tempelberg te bewaren en moslimjongeren de kop in te drukken die rellen hebben veroorzaakt op de plaats die heilig is voor Joden, christenen en moslims, waarbij brand werd gesticht en stenen werden gegooid naar Joodse gelovigen bij de Westelijke Muur en naar Israëlische politieagenten. 

NETANYAHU BEVEELT IDF OM TERUG TE SLAAN

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vergaderde in de kleine uurtjes van de ochtend met zijn veiligheidskabinet om de situatie te beoordelen.

Hij beval de inzet van extra IDF-troepen aan de grens met Gaza, in heel Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, en vergeldingsaanvallen tegen terreurdoelen in de Gazastrook.

"We zijn op verschillende fronten in gevecht: Jeruzalem, Gaza en elders in het land," zei Netanyahu maandagavond laat. "Vanavond, op Jeruzalemdag, hebben de terroristische organisaties in Gaza een rode lijn overschreden en ons aangevallen met raketten in de buitenwijken van Jeruzalem."

"Israël zal met groot geweld reageren,' beloofde hij. "Wij zullen geen aanvallen tolereren op ons grondgebied, op onze hoofdstad, op onze burgers en op onze soldaten. Wie ons aanvalt, zal een zware prijs betalen."

De premier waarschuwde het land ook dat de operaties tegen de terroristen in Gaza niet snel voorbij zullen zijn.

"Ik zeg u, burgers van Israël, dat het huidige conflict nog wel enige tijd kan voortduren," verklaarde Netanyahu. "Wij streven niet naar escalatie, maar wie ervoor kiest te escaleren, zal het gewicht van onze arm voelen. Ik kan u niets vertellen over de evaluaties die ik met de veiligheidselementen houd of over de acties die wij uitvoeren. Dit is een compromisloze strijd die voortkomt uit een visie op het totaalbeeld. Wij voeren deze strijd met vastberadenheid, verantwoordelijkheid en begrip."

"We zullen niet in de valstrikken van onze vijanden trappen en we zijn niet gebonden aan de toetsenborden van Twitter-gebruikers," zei hij. "De test van leiderschap vereist dat de juiste beslissingen worden genomen, zelfs wanneer ze op een bepaald moment niet worden begrepen en hun rechtvaardiging later duidelijk wordt."

"Wie niet in staat is leiding te geven en de druk van kritiek te weerstaan, is ongeschikt voor leiderschap," voegde Netanyahu eraan toe. "We zullen de timing van onze reactie en de kracht van de confrontatie met onze vijanden zorgvuldig kiezen. Dit is niet nieuw."

POLITIEKE IMPLICATIES?

Net toen de Israëlische oppositieleider Yair Lapid klaar leek te staan om deze week coalitieakkoorden te sluiten om een nieuwe regering te vormen en Netanyahu uit de macht te zetten, heeft het escalerende geweld in Jeruzalem en langs de grens met Gaza die plannen plots in gevaar gebracht.

Mansour Abbas - de steeds invloedrijkere Israëlische Arabische politieke leider, het hoofd van de Ra'am-partij die vier zetels heeft in de Knesset - had maandagmiddag een ontmoeting met Netanyahu.

Tijdens die ontmoeting heeft Netanyahu er naar verluidt bij Abbas op aangedrongen Lapid niet te helpen een regering te vormen.

Netanyahu probeert Abbas al weken het hof te maken om hem te helpen premier te blijven.

Toen het geweld in de loop van de avond oplaaide, annuleerde Abbas een ontmoeting met Lapid, die Abbas ook agressief heeft benaderd en waarschijnlijk niet in staat zal zijn een regering te vormen zonder de steun van Ra'am.

Het was niet meteen duidelijk of Abbas de ontmoeting uitstelde omdat hij Netanyahu's argument aanvaardde, of omdat hij Lapid wilde doen zweten in de hoop betere voorwaarden voor zijn partij te bedingen, of dat Abbas gewoon de optiek wilde vermijden van een Arabische politicus die onderhandelt om deel uit te maken van een Israëlische regering terwijl mede-Arabieren in openlijk conflict zijn met het IDF.

Er is ook een groeiend risico dat als het geweld blijft escaleren, de rechtse en centrum-rechtse Knessetleden die hebben overwogen om deel te nemen aan een regering met Lapid en centrum-links, inclusief met Arabische leiders, hun standpunt zullen herzien en een deal met Lapid zullen verwerpen.

Mocht dat gebeuren, dan zou Israël tot een vijfde verkiezingsronde kunnen worden gedwongen, die dan waarschijnlijk in het najaar zou plaatsvinden.**************************
ENGLISH:

ROCKETS, RIOTS AND RAGE: More than 300 rockets fired at Israel so far – more than 700 wounded on Temple Mount and in West Bank

UPDATED 2 p.m. Israel time: Israel calls up 5,000 troops. Amid risk of new regional war, Netanyahu orders retaliatory strikes, warns terrorists will “pay a heavy price” – pray for calm to be restored

By: AllIsrael News

JERUSALEM – It has been a painful night here in the Holy Land, and as the sun rises it’s not clear whether the fighting will erupt into a deadly new regional war or whether a cease fire can be reached in the coming hours or days. 

Please continue to pray urgently – and mobilize others to pray – for calm and quiet to be restored for those living on both sides of the borders.

Since 6 p.m. Monday night, Palestinian terrorists in Gaza have fired more than 250 rockets, including seven at Jerusalem.

Israel has called up 5,000 reserve troops to deal with the situation.

The barrage of rockets continued throughout the night, as did the retaliatory strikes against Hamas and Islamic Jihad sites in the Gaza Strip by the Israeli Defense Forces.

Israel’s Iron Dome system shot down many of the rockets, preventing thus far any Israeli deaths and minimizing injuries.

However, nearly 1 million Israeli civilians living in the southern part of the country are living in or close to their bomb shelters.

All Israeli schools are closed within 40 kilometers of the Gaza border, roads and trains in the southern tier have been shut by police and army units, and Israelis in the south have been told to “shelter in place” and not travel at all.

At least three Palestinians in Gaza were killed overnight when an errant rocket fired from Gaza at Israel landed in Gaza instead.

Other casualties in Gaza have been reported – Palestinian officials say 20 have been killed and 95 wounded – though it is not yet clear if the numbers are accurate.

RIOTS AND RAGE ON THE TEMPLE MOUNT AND BEYOND

Meanwhile, Arab rioting in the Old City of Jerusalem, on the Temple Mount (known to Muslims as the Haram al-Sharif) and throughout the West Bank has left more than 700 wounded, according to Palestinian officials.

Israel’s police say at least 32 of their officers have been wounded.

After on-going but fairly minor skirmishes over the past week by Israeli Arabs and Palestinians against Israeli police officers, far more serious violence erupted on Monday.

The day marked both the end of Ramadan – a month-long Muslims religious period of fasting and prayer – and “Jerusalem Day” in which Israelis celebrate the reunification of the Holy City during the Six Day War of 1967.

A number of Arab governments – including Jordan, the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, Morocco and Saudi Arabia – have condemned Israeli efforts to maintain calm on the Temple Mount and quell Muslim youth who have been rioting on the site sacred to Jews, Christians and Muslims, setting fires and throwing rocks at Jewish worshippers at the Western Wall and at Israeli police officers. 

NETANYAHU ORDERS IDF TO RETALIATE

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met during the wee hours of the morning with his Security Cabinet to assess the situation.

He ordered the deployment of additional IDF forces to the Gaza border, throughout Jerusalem and the West Bank, and retaliatory strikes against terror targets in the Gaza Strip.

“We are in a fight on several fronts: Jerusalem, Gaza and elsewhere in the country,” Netanyahu said late Monday night. “This evening, on Jerusalem Day, the terrorist organizations in Gaza have crossed a red line and attacked us with missiles in the outskirts of Jerusalem.”

“Israel will respond with great force,” he vowed. “We will not tolerate attacks on our territory, on our capital, on our citizens and on our soldiers. Whoever attacks us will pay a heavy price.”

The prime minister also warned the country that operations against the terrorists in Gaza would not be over quickly.

“I say to you, citizens of Israel, the current conflict could continue for some time,” Netanyahu explained. “We do not seek escalation but whoever chooses to escalate will feel the weight of our arm. I cannot tell you about the assessments that I am holding with the security elements or about the actions that we are carrying out. This is an uncompromising fight that stems from a view of the overall picture. We are waging it with determination, responsibility and understanding.”

“We will not fall into the traps of our enemies and we are not beholden to the keyboards of Twitter users,” he said. “The test of leadership requires that the right decisions be made even when they are not understood at any given moment and their justification becomes clear later on.”

“Whoever is incapable of leading and withstanding the pressure of criticism is unfit for leadership,” Netanyahu added. “We will carefully choose the timing of our response and the force of the confrontation with our enemies. This is not new.”

POLITICAL IMPLICATIONS?

Meanwhile, just as Israeli opposition leader Yair Lapid appeared poised to finalize coalition agreements this week to form a new government and remove Netanyahu from power, the escalating violence in Jerusalem and along the Gaza border has suddenly put those plans at risk.

Mansour Abbas – the increasingly influential Israeli Arab political leader, the head of the Ra’am party which has four seats in the Knesset – met with Netanyahu Monday afternoon.

During that meeting, Netanyahu reportedly urged Abbas not to help Lapid form a government.

For weeks, Netanyahu has been courting Abbas to help him remain prime minister.

As the violence spiked throughout the evening, Abbas then canceled a meeting with Lapid, who has also been aggressively courting Abbas and is unlikely to be able to form a government without Ra’am’s support.

It was not immediately clear whether Abbas postponed the meeting because he was accepting Netanyahu’s argument, or trying to make Lapid sweat in hopes of negotiating better terms for his party, or whether Abbas simply wanted to avoid the optics of an Arab politician negotiating to join an Israeli government while fellow Arabs were in open conflict with the IDF.

There is also the growing risk that if violence continue to escalate that right-wing and center-right Knesset Members who have been considering joining a government with Lapid and the center-left, including with Arab leaders, will rethink their position and reject a deal with Lapid.

Should that happen, Israel could be forced to a fifth round of elections, which would then likely take place in the Fall.