11 mei 2021

2021-05-11: Israëlische arts moet steeds rennen voor het luchtalarm - Israeli doctor has to run for air alert all the time

Raketten uit de Gazstrook troffen dinsdagmiddag diverse gebouwen en auto's in de Israëlische stad Ashkelon. beeld AFP

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ze moet om de haverklap naar de kelder rennen vanwege het luchtalarm. Een raket kwam pal voor de kliniek waar ze werkt neer. Elisheva Ronen: „Het is een wonder dat ik tien minuten achter elkaar met je kan praten.”

Bron: RD - Richard Donk

Het regent raketten op Israël. De Red Alert app op mijn mobiel piept onophoudelijk. ”Rocket attack Ahskelon”, ”Rocket attack Sderot”, vertelt het scherm. Maar dat is allemaal op veilige afstand.

Elisheva Ronen zit er echter middenin. Dinsdagmorgen vroeg moest ze nog halsoverkop haar auto uit op de weg tussen Ashdod en Ashkelon. „Daar lag ik dan plat op mijn buik in het grind”, vertelt de van oorsprong Nederlandse kinderarts via een videoverbinding. „Ik heb inmiddels een tafelkleed in mijn bagage, zodat ik niet meer in de vieze blubber terechtkom.”

Een autorit in deze tijd van escalatie in de raketbeschietingen is een gewaagde onderneming, zegt Ronen. „Je rijdt sowieso altijd met de ramen open, anders hoor je het luchtalarm niet. Dat gaat prima zolang je in de stad bent. Maar tussen de bewoonde gebieden in, ben je op de radio aangewezen. Zodra er alarm in de buurt is, heb je een seconde of vijf, zes om je auto aan de kant te zetten en eruit te komen. Je moet een paar meter van je voertuig vandaan blijven. Want als de wagen wordt geraakt en de benzinetank ontploft, is dat uiteraard levensgevaarlijk.”

„En dan zie je vervolgens de sporen van de raketten uit de Gazastrook tegen een strakblauwe lucht afgetekend”, vervolgt de arts. „En even later de rookslierten van het Iron Dome luchtafweersysteem vanaf de andere kant. Het is bijna een surrealistisch gezicht. Ergens boven je ontmoeten die twee elkaar. Dan mag je hopen dat je niet een brokstuk op je hoofd krijgt, want die wegen ook rustig nog een kilo of tien.”

Sommige Israëliërs die in de buurt van de Gazastrook wonen, zijn inmiddels enigszins laconiek geworden. Van het afgaan van het luchtalarm kijken ze nauwelijks meer op. Maar Ronen neemt altijd het zekere voor het onzekere. Of het nu op de weg is, of thuis. „Ik heb een moeder van 93 die bij me is en een zoon van 37 met het syndroom van Down. Ik moet toch voor ze zorgen?”

Hoewel de Israëlische dokter al talloze raketbeschietingen heeft meegemaakt, vreest ze dat het dit keer serieuzer is. Om een aantal redenen, legt ze uit. „We zijn Donald Trump als Amerikaanse president en bondgenoot kwijt. Joe Biden maakt alle gelden weer naar de Palestijnse Autoriteit over. Dat zien de Palestijnen als een enorme steun in de rug.”

„Verder is de PLO (de organisatie waarvan de Palestijnse leider Mahmud Abbas deel uitmaakt, RD) ernstig verzwakt”, vervolgt Ronen. „Dat buit Hamas uit. Die hangt nu de held uit. Met deze beschietingen wil ze naar eigen zeggen de eer van de Arabische bevolking terugbrengen en de al-Aqsamoskee in Jeruzalem verdedigen. Bovendien is de Palestijnse bevolking tijdens de ramadan voortdurend opgehitst.”

De kinderarts maakt zich zorgen over de beeldvorming in de internationale media. „De foto’s van een brandende Tempelberg met de gouden Rotskoepel op de achtergrond gaan de hele wereld over. Dat wekt woede in de islamitische wereld, tot aan Indonesië toe. Terwijl de Palestijnen dat vuur zelf hebben aangestoken.”

„Intussen trekt de Arabische jeugd er in diverse dorpen en steden met stenen en loden pijpen opuit om Israëlische burgers te molesteren. Terwijl ons leger diverse luchtaanvallen heeft afgeblazen omdat er te veel kinderen op straat waren in Gaza. Hamas laat die kinderen expres buiten lopen. Ze plaatsen de afvuurmechanismen voor hun raketten op de vierde verdieping van een flatgebouw. En dan moord en brand schreeuwen als er burgers omkomen.”

Op het scherm van Ronen verschijnt een spoedmelding. „De revalidatieafdeling van het Barzilai-ziekenhuis en een aantal huizen in Ashkelon zijn geraakt”, vertelt ze. Even later melden Israëlische media dat twee vrouwen door de jongste beschieting zijn gedood.************************
ENGLISH:

Rockets from the Gaza Strip struck several buildings and cars in the Israeli city of Ashkelon on Tuesday afternoon. image AFP

She has to run to the basement every so often because of the air alarm. A rocket came down right in front of the clinic where she works. Elisheva Ronen: "It's a miracle that I can talk to you for ten minutes at a time."

Source: RD - Richard Donk

It's raining missiles on Israel. The Red Alert app on my mobile beeps incessantly. "Rocket attack Ahskelon," "Rocket attack Sderot," the screen tells me. But that's all at a safe distance.

Elisheva Ronen, however, is in the middle of it all. Early Tuesday morning, she had to get out of her car headlong on the road between Ashdod and Ashkelon. "There I was lying flat on my stomach in the gravel," the pediatrician, originally from the Netherlands, tells us via video link. "I now have a tablecloth in my luggage, so I don't end up in the dirty blubber anymore."

A car ride in this time of escalating rocket fire is a risky undertaking, says Ronen. "You always drive with the windows open anyway, or you won't hear the air alarm. That's fine as long as you're in the city. But between inhabited areas, you have to rely on the radio. Once there's an alarm nearby, you have about five or six seconds to pull your car over and get out. You have to stay a few feet away from your vehicle. Because if the car is hit and the gas tank explodes, obviously it's life-threatening."

"And then you see the tracks of the rockets from the Gaza Strip outlined against a clear blue sky," the doctor continued. "And a little later the wisps of smoke from the Iron Dome anti-aircraft system from the other side. It's almost a surreal sight. Somewhere above you, the two meet. Then you can hope that you don't get a lump on your head, because they also weigh about ten kilograms."

Some Israelis who live near the Gaza Strip have become somewhat laconic. The sound of the air raid alarms hardly surprises them anymore. But Ronen always takes the precaution. Whether on the road or at home. "I have a 93-year-old mother who is with me and a 37-year-old son with Down syndrome. I have to take care of them, right?"

Although the Israeli doctor has experienced numerous rocket attacks, she fears that this time it is more serious. For a number of reasons, she explains. "We've lost Donald Trump as an American president and ally. Joe Biden is transferring all the funds back to the Palestinian Authority. The Palestinians see that as a huge endorsement."

"Furthermore, the PLO (the organization to which Palestinian leader Mahmud Abbas belongs, RD) has been seriously weakened," Ronen continued. "That exploits Hamas. It is now playing the hero. It says that it wants to restore the honor of the Arab population and defend the al-Aqsa mosque in Jerusalem. In addition, the Palestinian population is constantly incited during Ramadan."

The pediatrician is concerned about the portrayal in the international media. "The pictures of a burning Temple Mount with the golden Dome of the Rock in the background go all over the world. That stirs up anger in the Islamic world, as far away as Indonesia. While the Palestinians lit that fire themselves."

"Meanwhile, Arab youth are marching out in various villages and towns with stones and lead pipes to molest Israeli civilians. While our army has called off several airstrikes because there were too many children on the streets of Gaza. Hamas lets those children walk outside on purpose. They place the firing mechanisms for their rockets on the fourth floor of an apartment building. And then scream murder when civilians are killed."

On Ronen's screen, an emergency notification appears. "The rehabilitation ward of Barzilai Hospital and a number of houses in Ashkelon have been hit," she says. Moments later, Israeli media report that two women were killed by the latest shelling.