26 mei 2021

2021-05-26: Abbas roept op tot het stopzetten van Joodse recht om de Tempelberg in Jeruzalem te bezoeken - Abbas calls for halt to Jewish right to visit Temple Mount in Jerusalem

Plaatje hoe volgens Mahmoud Abbas “de Joden met geweld de Tempelberg bestormen”

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Tijdens ontmoetingen met de Egyptische en Jordaanse ministers van Buitenlandse Zaken heeft een schijnbaar steeds meer buitenspel staande president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, geëist dat, wil het staakt- het- vuren tussen de door Hamas gecontroleerde Gazastrook en Israël worden gehandhaafd, Joden moeten worden uitgesloten van een bezoek aan de Tempelberg.

Abbas benadrukte het belang van het opnemen van de PA in elk plan om de Gazastrook weder op te bouwen in de nasleep van de recente ronde van gevechten tussen Israël en Hamas, meldde The Jerusalem Post .

De PA-leider vertelde naar verluidt de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry en de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi, die beiden Ramallah bezochten, dat hij klaar was om samen te werken met de Amerikaanse regering en andere leden van het Kwartet – Rusland, de Verenigde Naties en de Europese Unie. 

Abbas beweerde ook dat hij bereid was het vredesproces opnieuw te starten op basis van de bestaande internationale resoluties. Vermits Israël al die zogenaamde “bestaande internationale resoluties” bij herhaling heeft verworpen, lijkt dit andermaal een dovemansgesprek te worden.

Dinsdag vertelde Abbas aan Safadi dat voor de wapenstilstand tussen Hamas en Israël die een einde maakte aan de 11-daagse Operatie Guardian of the Walls, de periode van kalmte moet omvatten “het stoppen van aanvallen en invallen door extremistische kolonisten, gesteund door de Israëlische bezettingstroepe. op de al-Aqsa-moskee en op onze mensen op de Westelijke Jordaanoever,” berichtte The Jerusalem Post .

Palestijnse en Palestijnse mediakanalen verwijzen vaak naar beelden van Joodse bezoekers die bovenop de Tempelberg – de heiligste plaats van het Jodendom – lopen als “het bestormen van de Al-Aqsa-compound”. Het is joden verboden om openlijk te bidden op de berg en bewakers begeleiden alle joodse groepen die de Maghreb-poort binnengaan, de enige waardoor niet-moslims binnen mogen.

Abbas maakte zijn opmerkingen in de schaduw van de opheffing van het recente verbod op Joodse bezoeken aan de Tempelberg , die voor 19 dagen werden opgeschort na een sterke toename van de spanningen over het gewelddadige eigendomsgeschil van Sheikh Jarrah en de annulering van Palestijnse parlements- en presidentsverkiezingen.

Hieronder enkele plaatjes hoe volgens Mahmoud Abbas “de Joden met geweld de Tempelberg bestormen”….
Bronnen: Brabosh - naar een artikel “Abbas calls for end to Jewish Temple Mount visitation rights to cement ceasefire” van 25 mei 2021 op de site van i24Ne


*******************
ENGLISH:

Picture how, according to Mahmoud Abbas, "the Jews violently storm the Temple Mount"

In meetings with Egyptian and Jordanian foreign ministers, a seemingly increasingly sidelined Palestinian Authority president, Mahmoud Abbas, demanded that if the ceasefire between the Hamas-controlled Gaza Strip and Israel is to be maintained, Jews must be barred from visiting the Temple Mount.

Abbas stressed the importance of including the PA in any plan to rebuild the Gaza Strip in the wake of the recent round of fighting between Israel and Hamas, reported The Jerusalem Post .

The PA leader reportedly told Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi, who were both visiting Ramallah, that he was ready to work with the U.S. government and other members of the Quartet - Russia, the United Nations and the European Union. 

Abbas also claimed that he was ready to restart the peace process on the basis of existing international resolutions. Since Israel has repeatedly rejected all of those so-called "existing international resolutions," this appears to be another deafening conversation.

On Tuesday, Abbas told Safadi that for the ceasefire between Hamas and Israel that ended the 11-day Operation Guardian of the Walls, the period of calm must include "stopping attacks and incursions by extremist settlers, backed by the Israeli occupation forces. on the al-Aqsa Mosque and on our people in the West Bank," reported The Jerusalem Post .

Palestinian and Palestinian media outlets often refer to images of Jewish visitors walking on top of the Temple Mount - Judaism's holiest site - as "storming the al-Aqsa compound." Jews are forbidden to pray openly on the Mount, and guards escort all Jewish groups entering the Maghreb Gate, the only one through which non-Muslims are allowed to enter.

Abbas made his remarks in the shadow of the lifting of the recent ban on Jewish visits to the Temple Mount , which were suspended for 19 days following a sharp rise in tensions over Sheikh Jarrah's violent property dispute and the cancellation of Palestinian parliamentary and presidential elections.

Here are some pictures of how, according to Mahmoud Abbas, "the Jews violently storm the Temple Mount."....
Source: Brabosh - to an article "Abbas calls for end to Jewish Temple Mount visitation rights to cement ceasefire" dated May 25, 2021 on i24Ne's site