27 mei 2021

2021-05-27: "Binnen Israël hebben we meer dan 10.000 zelfmoordterroristen,"zei Hamasleider Y. Sinwar - ‘Inside Israel, we have more than 10,000 suicide bombers,’ warns Hamas leader Y. Sinwar

Hamasleider in Gaza Yahya Sinwar. (Flash90/Abed Rahim Khatib)
ICNN: Dit zijn nu die vrolijke, vriendelijke, blije Hamas mensen

De meest recente raketaanvallen van Hamas op het zuiden en het centrum van Israël waren "slechts een algemene repetitie". Al-Aqsa is een rode lijn," zei de leider van de terreurgroep in zijn eerste toespraak sinds het staakt-het-vuren van kracht werd.

Door World Israel News 

In zijn eerste publieke toespraak sinds het einde van de 11-daagse Operatie Guardian of the Walls, zei Yahya Sinwar, de leider van Hamas in Gaza: "Dit is slechts een kleine manoeuvre voor de volgende keer."

"Dit was slechts een algemene repetitie - al-Aqsa is een rode lijn," zei hij in een waarschuwing aan Joden dat de Tempelberg een islamitische plaats is.

(In feite is de Tempelberg de heiligste plaats van het Judaïsme en de op twee na heiligste plaats van de Islam, na Mekka en Medina).

"De vijand en de wereld moeten weten dat dit slechts een generale repetitie was - een kleine manoeuvre, die laat zien wat er kan gebeuren als Israël al-Aqsa opnieuw probeert te schaden

Sinwar feliciteerde de Israëlische Arabieren en de inwoners van Oost-Jeruzalem, die rellen en aanslagen tegen Joden uitvoerden, met het feit dat zij de strijd hebben opgenomen.

"Binnen Israël hebben we meer dan 10.000 zelfmoordterroristen, voor het geval Israël probeert al-Aqsa te beschadigen, die elk een steekaanval of auto-ramming zullen uitvoeren", zei hij.

Hamas "heeft de mogelijkheid om honderden raketten per minuut te lanceren met een bereik van 100 en 200 kilometer. We hebben meer dan 500 km aan tunnels in de Gazastrook - waarvan 100 km is vernietigd," zei hij, eraan toevoegend dat het slechts een paar dagen zou duren om ze te herstellen.

"Hamas wilde de oorlog beëindigen door 300 raketten af te vuren op Gush Dan [het grotere Tel Aviv gebied]," maar besloot niet te vuren dankzij de "interventie van Egypte, Qatar en internationale bemiddelaars."

In tegenstelling tot wat werd gezegd door premier Benjamin Netanyahu, minister van Defensie Benny Gantz en andere Israëlische veiligheidsfunctionarissen, beweerde Sinwar dat "de Israëlische aanvallen de infrastructuur van de facties in Gaza niet hebben bereikt. Het plan om de verzetscapaciteiten te beschadigen en de tunnels te vernietigen is mislukt...

"Israël's plan voor een overwinning eindigde in een grote mislukking ...

"De bezetting is er niet in geslaagd om de Hamas metro te vernietigen," zei hij, verwijzend naar de terreurtunnels. "De bezetting heeft niets bereikt."

Wat betreft het staakt-het-vuren, zei Sinwar dat er geen overeenkomst is.

Hij verweet ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken, die momenteel in de regio is, dat hij probeert het partnerschap van Amerika met de Palestijnse Autoriteit te versterken ten koste van Hamas. Tijdens een persconferentie in Jeruzalem dinsdagavond, beloofde Blinken een "aanzienlijke bijdrage" voor de wederopbouw van Gaza, waarbij hij zei dat de regering Biden hard zou werken om "te verzekeren dat Hamas niet profiteert van de hulp bij de wederopbouw".

Sinwar zei dat Hamas ruimschoots militaire steun heeft van andere landen.********************************
ENGLISH:

Hamas leader in Gaza Yahya Sinwar. (Flash90/Abed Rahim Khatib)
ICNN: Now these are those cheerful, friendly, happy Hamas people

Hamas’s most recent rocket attacks on southern and central Israel were “just a general rehearsal. Al-Aqsa is a red line,” said the terror group’s leader in his first address since the ceasefire came into effect.

By World Israel News 

In his first public address since the 11-day Operation Guardian of the Walls ended, Yahya Sinwar, the Hamas leader in Gaza, said, “This is just a small maneuver for next time.”

“This was just a general rehearsal – al-Aqsa is a red line,” he said in a warning to Jews that the Temple Mount is an Islamic site.

(In fact, the Temple Mount is Judaism’s holiest site and Islam’s third-holiest, after Mecca and Medina.)

“The enemy and the world must know that this was just a general rehearsal – a small maneuver, which shows what could happen if Israel tries to harm al-Aqsa again

Sinwar congratulated the Israeli Arabs and eastern Jerusalem residents, who rioted and carried out attacks against Jews, for taking up the fight.

“Inside Israel, we have more than 10,000 suicide bombers – in case Israel tries to harm al-Aqsa,” who will each carry out a stabbing attack or car-ramming, he said.

Hamas “has the ability to launch hundreds of missiles per minute at ranges of 100 and 200 kilometers. We have more than 500 km of tunnels in the Gaza Strip – of which 100 km have been destroyed,” he said, adding that it would take only take a few days to repair.

“Hamas wanted to end the war by firing 300 missiles at Gush Dan [the greater Tel Aviv area],” but decided not to fire sue to the “intervention of Egypt, Qatar and international mediators.”

Contrary to what was said by Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Benny Gantz and other Israeli security officials, Sinwar claimed that “the Israeli attacks did not reach the infrastructure of the factions in Gaza. We failed the plan to damage the resistance capabilities and destroy the tunnels…

“Israel’s plan for a victory ended in great failure…

“The occupation has failed to destroy the Hamas metro,” he said, referring to the terror tunnels. “The occupation did not achieve anything.”

Regarding the ceasefire, Sinwar said there is no agreement.

He also blasted U.S. Secretary of State Blinken, who is currently in the region, for trying to strengthen America’s partnership with the Palestinian Authority at Hamas’s expense. At a press briefing in Jerusalem Tuesday evening, Blinken promised a “significant contribution” towards rebuilding Gaza, saying that the Biden administration would work hard to “ensure that Hamas does not benefit from the reconstruction assistance.”

Sinwar said Hamas has ample military assistance from other countries.