02 juni 2021

2021-06-02: Hamas coördineerde met Iran en Hezbollah Gaza-oorlog in gezamenlijk militair overleg - Hamas Coordinated Gaza War With Iran, Hezbollah in Joint Military Room

Palestijnse kinderen kijken toe terwijl militanten van de Islamitische Jihad de wacht houden na de wapenstilstand tussen Israël en Hamas, in Gaza op 21 mei 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Hoge leiders van de in de Gazastrook regerende terroristische organisatie Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) werkten naar verluidt nauw samen met de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en de Hezbollah om militaire operaties tijdens de 11 dagen van gevechten met Israël te bespreken.

Door: The Algemeiner - Sharon Wrobel

De hoofdredacteur van het Libanese dagblad Al-Akhbar , Ibrahim Al-Amin, zei tijdens een interview met door Hezbollah beheerde Al-Manar TV dat de IRGC, Hezbollah en Hamas in mei een gezamenlijke militaire operatie-overleg hebben opgezet in Beiroet gedurende de vijandelijkheden in Israël en de Gazastrook.

AANMELDEN!

Het verslag van dat kanaal luidde dat Al-Amin beweerde dat "officieren van Hezbollah, IRGC en Hamas de militaire confrontatie in Gaza coördineerden" en "de commandant van de Al-Quds Force van de IRGC, generaal Esmail Qaani, Libanon twee keer bezocht om de vergaderingen bij te wonen."

Volgens een analyse van 27 mei door het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, besprak Qaani de gevechten tussen Israël en de Palestijnen in een telefoongesprek met Hamas-leider Ismail Haniyeh. De IRGC-generaal prees de daden van "verzet" tegen de "zionisten" en benadrukte de steun van Iran aan de Palestijnen in het licht van de "agressie en misdaden van de zionistische vijand in Jeruzalem en Gaza". Qa'ani sprak ook met PIJ-secretaris-generaal Ziad al-Nakhleh en benadrukte dat Iran achter de Palestijnen staat die hun land en hun rechten verdedigen.

Al-Amin van Al-Akhbar beweerde dat de Hezbollah wapens en munitie naar Gaza stuurde en hielp om een aantal "Palestijnse verzetsofficieren" tijdens het conflict uit het strijdgebied te verplaatsen.

Bovendien voorzag het militaire centrum in Beiroet Palestijnse facties van gegevens over de bewegingen van het Israëlische leger, terwijl drones werden gebruikt, beweerde Al-Amin, om een "hinderlaag" door de "vijand" op Hamas-strijders nabij de grens met Gaza te voorkomen.

Ondertussen toonde premier Benjamin Netanyahu op 20 mei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas tijdens zijn bezoek aan Israël een Iraanse drone die was neergehaald door de Israëlische strijdkrachten in het Beit Shean-gebied, als bewijs dat “de ware financier van veel van deze agressie Iran is.”

Volgens Netanyahu stuurde "Iran een gewapende drone vanuit Irak of Syrië", die door de Israëlische troepen werd onderschept op de grens tussen Israël en Jordanië.

Uit de analyse door het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Centre bleek ook dat hoge Iraanse functionarissen een nauwe band onderhouden met de leiders van Hamas en de PIJ om hun steun te betuigen toen het staakt-het-vuren met Israël op 21 mei van kracht werd.

Aan het einde van de gevechten stuurde Qaani felicitaties naar het hoofd van de militaire vleugel van Hamas, Mohammad Deif, en naar PIJ's commandant van de militaire vleugel, Akram al-Ajouri, en “verkondigde dat zij door hun eenheid en doorzettingsvermogen in staat waren geweest om de trots van het Israëlische leger te vernietigen en hadden bewezen dat ze in staat waren zware verliezen toe te brengen, waardoor de vijand de smaak van horror en nederlaag had ervaren.”

In de toekomst bevestigde Qaani opnieuw dat Iran zijn steun aan de Palestijnen zal voortzetten tot de vernietiging van het ‘zionistische regime’. Anderen, die Haniyeh feliciteerden met de "overwinningen" van de Palestijnen, waren onder meer Ali Akbar Velayati, een topadviseur van de opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei.

Haniyeh van Hamas bracht Khamenei op de hoogte van de gevechten tussen Israël en de Palestijnen en vroeg om steun om de moslim-, Arabische en internationale gemeenschap bijeen te brengen om de 'vijandelijkheden van de zionistische vijand' te stoppen.

Na het staakt-het-vuren legde Khamenei een verklaring af aan de Palestijnen, waarin hij hen feliciteerde met hun “overwinning van het zionistische regime”, waarvan hij beweerde dat het “zijn nederlaag moest toegeven”. De Iraanse leider drong er bij moslimregeringen op aan om de Palestijnen militaire en financiële hulp te bieden en hen te helpen bij de wederopbouw van de infrastructuur en de oorlogsschade in Gaza. Hij waarschuwde dat "de voorbereidingen voor de strijd aan de gang zijn" en dat de beslissing wanneer de conflicten moeten beginnen en eindigen bij de Palestijnse leiding ligt.

 

 

************************
ENGLISH:

Palestinian children look on as Islamic Jihad militants stand guard following Israel-Hamas truce, in Gaza May 21, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Senior leaders of the Gaza Strip-ruling Hamas terrorist organization and the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) worked reportedly in close coordination with Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and the Hezbollah to discuss military operations during the 11 days of fighting with Israel.

By: The Algemeiner - Sharon Wrobel

The editor-in-chief of the Lebanese daily Al-Akhbar, Ibrahim Al-Amin, said during an interview with Hezbollah-operated Al-Manar TV that the IRGC, Hezbollah and Hamas set up a joint military operations room in Beirut during the May hostilities in Israel and the Gaza Strip.

The channel’s report said that Al-Amin claimed “officers from Hezbollah, IRGC, and Hamas coordinated the military confrontation in Gaza” and “the Commander of IRGC’s Al-Quds Force, General Esmail Qaani, visited Lebanon twice to attend the chamber meetings.”

According to a May 27 analysis by the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Qaani discussed the fighting between Israel and the Palestinians in a phone conversation with Hamas head Ismail Haniyeh. The IRGC general praised the acts of “resistance” against the “Zionists” and emphasized Iran’s support for the Palestinians in light of the “aggression and crimes of the Zionist enemy in Jerusalem and Gaza.” Qa’ani also spoke to PIJ secretary general Ziad al-Nakhleh and stressed that Iran is standing by the Palestinians who are defending their land and their rights.

Al-Akhbar’s Al-Amin asserted that the Hezbollah sent weaponry and ammunition to Gaza and helped to move a number of “Palestinian Resistance officers” out of the battle zone during the conflict.

Additionally, the military hub in Beirut provided Palestinian factions with data about the movements of the Israeli military, while drones were used, Al-Amin claimed, to prevent an “ambush” by the “enemy” on Hamas fighters near the Gaza border.

Meanwhile, on May 20, Prime Minister Benjamin Netanyahu showed German Foreign Minister Heiko Maas during his visit to Israel an Iranian drone that had been downed by the Israel Defense Forces in the Beit Shean area, as evidence that “the true backer of much of this aggression is Iran.”

According to Netanyahu, “Iran sent an armed drone from Iraq or Syria,” which Israeli forces intercepted on the border between Israel and Jordan.

The analysis by the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center also showed that senior Iranian officials have been keeping a close rapport with the leaders of Hamas and the PIJ to express support as the ceasefire with Israel came into effect on May 21.

At the end of the fighting, Qaani sent congratulating messages to Head of Hamas’ military wing, Mohammad Deif, and to PIJ’s Commander of the military wing, Akram al-Ajouri and “proclaimed that through their unity and perseverance, they were able to destroy the pridefulness of the Israeli Army and proved that they are capable of inflicting heavy losses to it, making the enemy experience the taste of horror and defeat.”

Going forward, Qaani reaffirmed that Iran will continue its support for the Palestinians until the destruction of the “Zionist regime.” Others, who congratulated Haniyeh for the Palestinians “victories” included Ali Akbar Velayati, a top adviser to Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.

Hamas’ Haniyeh updated Khamenei on the fighting between Israel and the Palestinians and asked for support to rally the Muslim, Arab and international community to stop the “enemies of the Zionist enemy.”

Following the ceasefire, Khamenei issued a statement to the Palestinians, in which he congratulated them for their “victory of the Zionist regime,” which he claimed “had to concede its defeat.” The Iranian leader urged Muslim governments to provide the Palestinians with military and financial assistance and help them in rebuilding the infrastructure and destruction in Gaza. He warned that “preparation for the fight is ongoing” and that the decision when to start and end the conflicts lies with the Palestinian leadership.