02 juni 2021

2021-06-02: Nieuw onderzoek: meer jonge evangelische christenen keren israël de rug toe - New survey: more young evangelicals turning their backs on israel

Evangelische christenen van over de hele wereld zingen en bidden gebeden voor de veiligheid van Israël. (Foto: Flits 90)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Genesis 12:3 (NBV )

Door: Israel365 News - Adam Eliyahu Berkowitz 

Een nieuw onderzoek suggereert dat de steun aan Israël door jonge evangelische christenen is gedaald tot minder dan de helft van het vorige niveau. Sommige van de inzichten die de onderzoekers bieden, zijn bijzonder verontrustend en schetsen een grimmig beeld van de toekomstige relatie tussen Israël en zijn meest fervente aanhangers in de VS. 

ENQUÊTE: ONDERSTEUNING VAN ISRAËL DOOR JONGE EVANGELISCHE CHRISTENEN MINDER DAN DE HELFT IN VERGELIJKING MET EERDERE NIVEAUS

Het onderzoek , in opdracht van onderzoekers van de University for North Carolina in Pembroke (UNCP), uitgevoerd door Barna Group, zal de basis vormen voor een boek over dit onderwerp. De onderzoekers ondervroegen 700 evangelische christenen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar in de peiling die tussen maart en april werd gehouden en vroegen de respondenten waar ze hun steun in het 'Israëlisch-Palestijnse geschil' plaatsten. 33,6 procent zei dat ze hun steun aan Israël gaven, 24,3% zei baan de "Palestijnen" en 42,2 procent zei aan geen van beide partijen.

In een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door de UNCP-professoren, Motti Inbari en Kirill Bumin in 2018, zei 69% van de jonge evangelische christenen dat ze de kant van Israël kozen, 5,6% zei dat ze de kant van de "Palestijnen" kozen en 25,7% zei dat ze geen van beide kanten kozen. In dat onderzoek gaven de algemene resultaten van 1000 evangelische christenen van alle leeftijden aan:  75% procent de kant van Israël, 2,8% een zekere mate van steun voor de Palestijnen, en 22% gaf er de voorkeur aan geen partij te kiezen in het geschil.

"Dit roept vragen op over de duurzaamheid van de sterke evangelische steun voor Israël die Israëlisch rechts jarenlang heeft gecultiveerd en die betrouwbaar is gebleken tijdens de regering-Trump", schreef de Brookings Institution in een reactie op het onderzoek.

DE TRUMP-FACTOR

Hoewel de twee testen enigszins verschillende parameters hadden, merkte Shibley Telhami van de Brookings Institution op dat er niet alleen een significante daling was in de steun voor Israël, maar dat de jonge evangelische steun voor de Palestijnen zelfs nog aanzienlijk toenam.

"Deze verschuiving kan niet alleen worden verklaard door te verwijzen naar typische verschillen tussen jongere en oudere Amerikanen", merkte Telhami op. "Het is wezenlijker dan verschuivingen onder niet-evangelische christenen."

"Het is mogelijk dat de Trump-factor de generatiekloof tussen evangelische christenen heeft vergroot", schreef Telhami. “Er zijn aanwijzingen dat jonge evangelische christenen misschien meer geschokt waren door Trump en wilden dat hun leiders verder van hem verwijderd waren; of de omarming van Israël door Trump hun opvattingen had kunnen beïnvloeden, zou verder kunnen worden onderzocht. In onze peilingen hebben we ontdekt dat evangelische christenen, van wie de meesten Israël steunden, nog steeds zeiden dat Trump Israël  meer was toegedaan dan zij.”

“Een andere factor die kan worden onderzocht, is of het werk van progressieve evangelische organisaties , die zich richten op sociale rechtvaardigheid, effectiever is geweest onder jonge evangelische christenen … Voor degenen die geïnteresseerd zijn in sociale rechtvaardigheid, wordt het lot van de Palestijnen steeds vaker door dat prisma bekeken, samen met de opkomst van de Black Lives Matter-beweging.”

Opgemerkt moet worden dat BLM sterk anti-Israël is.

The Times of Israel meldde dat in de recente peiling "bijna 45% van de respondenten nu de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël steunt, 35,1% zei neutraal te zijn over de kwestie, en slechts 20,5% is tegen het idee van een Palestijnse staat", meldde TOI. “In 2018 was de vraag over het onderwerp iets anders, maar 29% procent van de respondenten zei dat ze tegen territoriale concessies van Israël waren voor vrede met de Palestijnen.”

"Meer dan 22% antwoordde dat Israël de Palestijnen niet eerlijk behandelt, 35,7% was neutraal over de kwestie, terwijl een meerderheid (41,5%) antwoordde dat Israël de Palestijnen eerlijk behandelt, zo blijkt uit de laatste peiling."

De online UNCP-enquête onder jonge evangelische christenen had een foutenmarge van 3,7 procent en een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 

CHRISTELIJKE THEOLOGIE EN ISRAËL

De onderzoekers ontdekten dat de belangrijkste ideologische uitspraken die in het onderzoek werden gevonden, waren dat de "Staat Israël het bewijs is van de vervulling van de profetie met betrekking tot de naderende wederkomst van Jezus" en dat "Joden Gods uitverkoren volk zijn". Om deze mogelijkheid te onderzoeken, vroegen ze de jonge evangelische christenen of dit inderdaad de basis was voor hun steun aan Israël. 

Meer dan 44% van de respondenten zei dat hun religieuze overtuigingen geen invloed hadden op hun beoordeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Meer dan 38% zei dat hun religieuze overtuigingen hen ertoe aanzetten om Israël gunstiger te bekijken, en 17,4% zei dat hun religieuze overtuigingen hen ertoe brachten de Palestijnen meer te steunen.

28,4% van de respondenten zei dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou moeten zijn van een toekomstige Palestijnse staat, terwijl 71,6% zei dat de stad in zijn geheel voor altijd de hoofdstad van Israël zou moeten blijven.

Aan de jonge evangelische respondenten werd gevraagd wat volgens hen de basis was om te verschillen van hun ouderen. 34% van de respondenten zei dat het te maken had met "generatieverschillen", 22,5% zei dat het te maken had met jongere evangelische christenen die minder kennis hadden van het conflict dan de oudere generaties, en 29,8% zei dat ze het niet wisten.

Bijna de helft van de respondenten gaf toe zeer weinig of geen kennis te hebben van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Deze leeftijdskloof onder evangelische christen kwam tot uiting in de recente verkiezingen, waarbij 46% van de respondenten op Joe Biden stemde bij de presidentsverkiezingen van 2020, vergeleken met slechts 26% voor Trump en 20% die zeiden helemaal niet te hebben gestemd. Ongeveer 40% zei dat ze zich aansluiten bij of neigen naar de Republikeinse Partij. 37,5% identificeerde zichzelf als ‘midden’ of gematigd, 31% als conservatief en 31,5% als liberaal. 

Deze verschuiving beïnvloedde ook hoe jonge evangelische christenen naar moslims keken. In 2018 had 29% van de jonge evangelische christenen een positief beeld van moslims, vergeleken met 41,7% in de recente enquête.

Inbari vertelde TOI dat het belangrijk was om te begrijpen dat de evangelische gemeenschap “geen verenigde beweging is met één mening. Er zijn gemengde meningen over Israël.”

"Het is duidelijk geworden dat Israël een probleem heeft ontwikkeld met jongere Amerikanen in de sfeer van public relations," vertelde Inbari aan TOI. "We zien het bij evangelische christenen evenals bij Amerikaanse joden en andere groepen."

“Wat nog steeds onduidelijk is, is of deze houding zal veranderen naarmate deze leeftijdsgroep ouder wordt en vergelijkbaar wordt met de opvattingen van vorige generaties (en dus gunstiger tegenover Israël), of dat hun houding kritisch blijft ten opzichte van Israël, zelfs als jonge evangelische christenen ouder worden,” zeiden Inbari en Bumin  in een verklaring.

 

 ***********************
ENGLISH:

Evangelical Christians from around the world sing and recite prayers for Israel's safety. (Photo: Flash 90)

I will bless those who bless you and curse those who curse you Genesis 12:3 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News - Adam Eliyahu Berkowitz

A new survey suggests that support of Israel by young evangelicals has dropped to less than half of previous levels. Some of the insights offered by the researchers are particularly disturbing, painting a grim picture of the future relationship between Israel and it most ardent supporters in the US.

SURVEY: SUPPORT OF ISRAEL BY YOUNG EVANGELICALS LESS THAN HALF OF PREVIOUS LEVELS

The survey, commissioned by University for North Carolina at Pembroke (UNCP) researchers, carried out by Barna Group, is going to be the basis for a book on the subject. The researchers surveyed  700 evangelical Christians between the ages of 18 and 29 in the poll that was conducted between March and April, asking respondents where they place their support in the “Israeli-Palestinian dispute.” 33.6 percent said they placed their support with Israel, 24.3% said with the “Palestinians”, and 42.2 percent said with neither side.

In a similar survey conducted by the UNCP professors, Motti Inbari and Kirill Bumin in 2018, 69% of young evangelicals said they sided with Israel, 5.6% said they sided with the “Palestinians”, and 25.7% said they didn’t take either side. In that survey, the overall results of 1000 evangelicals of all ages, 75% percent sided with Israel,  2.8% expressed some degree of support for the Palestinians, and 22% preferred not to take a side in the dispute.

“This raises questions about the sustainability of the strong evangelical support for Israel that the Israeli right has cultivated for years and that proved reliable during the Trump administration,” the Brookings Institution wrote in response to the survey.

THE TRUMP FACTOR

Though the two tests ahd slightly different parameters, Shibley Telhami of the Brookings Institution noted that not only was there a significant drop in support for Israel, but young evangelical support for the Palestinians went up even more significantly.

“This shift cannot be explained by reference to typical differences among younger and older Americans alone,” Telhami noted. “It is more substantial than shifts among non-evangelicals.”

“It is possible that the Trump factor magnified the generational divide among evangelicals,” Telhami wrote. “There is some evidence suggesting young evangelicals may have been more appalled by Trump and wanted their leaders to be more distant from him; whether or not Trump’s embrace of Israel could have impacted their views could be further probed. In our polls, we have found that evangelicals, most of whom supported Israel, still said Trump leaned toward Israel more than they did.”

“Another factor that could be probed is whether the work of progressive evangelical organizations, which focus on social justice, has been more effective among young evangelicals…For those interested in social justice, the plight of Palestinians has been increasingly viewed through that prism with the rise of the Black Lives Matter movement.”

It should be noted that BLM is strongly anti-Israel.

The Times of Israelreported that in the recent poll, “almost 45% of respondents now support the establishment of a Palestinian state alongside Israel, 35.1% said they are neutral on the issue, and only 20.5% oppose the idea of Palestinian statehood,” TOI reported. “In 2018, the question on the topic was slightly different, but 29% percent of respondents said they opposed territorial concessions by Israel for peace with the Palestinians.”

“Over 22% responded that Israel does not treat Palestinians fairly, 35.7% were neutral on the issue, while a plurality (41.5%) responded that Israel treats Palestinians fairly, the latest poll found.”

The online UNCP survey of young evangelicals had a 3.7 percentage point margin of error with a 95% level of confidence.

CHRISTIAN THEOLOGY AND ISRAEL

The researchers found that the most significant ideological statements that were found in the research were that the “State of Israel is proof of the fulfillment of prophecy regarding the nearing of Jesus’ Second Coming” and that “Jews are God’s chosen people.” To investigate this possibility, they went on to ask the young evangelicals if this was indeed the basis for their support of Israel. 

Over 44% of respondents said that their religious beliefs do not influence their assessment of the Israeli-Palestinian conflict. Over 38% said their religious beliefs lead them to view Israel more favorably, and 17.4% said that their religious beliefs lead them to be more supportive of the Palestinians.

28.4% of respondents said that East Jerusalem should be the capital of a future Palestinian state, while 71.6% said that the city in its entirety should forever remain Israel’s capital.

The young evangelical respondents were asked what they considered the basis was for differing from their elders. 34% of respondents said it had to do with “generational difference,” 22.5% said it had to do with younger evangelicals being less knowledgeable about the conflict than the older generations, and 29.8% said they did not know.

Nearly half of respondents admitted to having very limited or no knowledge of the Israeli-Palestinian conflict.

This age gap among evangelicals was expressed in the recent election in which 46% of respondents voted for Joe Biden in the 2020 presidential election, compared to only 26% for Trump and 20% who said that they did not vote at all. Roughly 40% said they affiliate with or lean toward the Republican Party. 37.5% self-identified as centrist or moderate, 31% as conservative, and 31.5% as liberal. 

This shift also influenced how young evangelicals viewed Muslims. In 2018, 29% of young evangelicals had a positive view of Muslims as compared to 41.7% in the recent survey.

Inbari told TOI that it was important to understand that the evangelical community is “not a unified movement with one opinion. There are mixed opinions on Israel.”

“It’s become evident that Israel is developing a public relations problem with younger Americans,” Inbari told TOI. “We see it with evangelicals as with American Jews and other groups.”

“What still remains unclear is whether these attitudes will change as this age group grows older, becoming similar to the views of previous generations (and thus more favorable toward Israel), or whether their attitudes will remain critical of Israel even as young evangelicals age,” Inbari and Bumin said in a statement.