02 juni 2021

2021-06-02: Israëlische archeologen leggen 2000 jaar oude basiliek bloot in Ashkelon - Israeli Archaeologists Unearth 2,000-Year-Old Basilica in Ashkelon

Foto met dank aan: ©Israël Antiquities Authority Facebook

Israëlische archeologen hebben onlangs een 2000 jaar oude Romeinse basiliek opgegraven in de kuststad Ashkelon.

Door: Christian Headlines - Milton Quintanilla

Het antieke gebouw werd blootgelegd tijdens een conserverings- en restauratieproject in het Tel Ashkelon National Park. Het wordt verondersteld de grootste in zijn soort te zijn die ooit in Israël werd gevonden.

"Het enorme gebouw is overdekt met een dak en verdeeld in drie delen - een centrale hal en twee zijhallen," aldus Dr. Rachel Bar-Natan, Saar Ganor, en Fredrico Kobrin, opgravingsdirecteuren namens de Israel Antiquities Authority. "De hal was omringd met rijen marmeren zuilen en kapitelen, die tot een geschatte hoogte van 13 meter rezen en het dak van het gebouw ondersteunden. De vloer en de muren waren gebouwd van marmer."

Natan merkte op dat de basiliek voor het eerst werd ontdekt in de jaren 1920 door de Britse archeoloog John Garstang die destijds een expeditie leidde voor het Palestijnse Verkenningsfonds, zo meldt The Jerusalem Post. Nadat het bouwwerk was gevonden, werd het opnieuw bedekt tot bijna een eeuw later.

In de Romeinse oudheid wemelde het in de basiliek van het openbare leven omdat Romeinse burgers er bijeenkwamen voor zakelijke, sociale en juridische aangelegenheden. Bovendien kon men er genieten van voorstellingen en religieuze plechtigheden.

In 363 na Christus verlieten de Romeinen de basiliek echter nadat deze door een aardbeving was verwoest. Volgens archeologen is de schade van de aardbeving te zien op de vloeren van het bouwwerk, die waren gemaakt van marmer dat met koopvaardijschepen uit Klein-Azië was ingevoerd.

De site werd later omgevormd tot een industriegebied tijdens de islamitische Abbasid en Fatimid periodes, terwijl sommige van de marmeren voorwerpen werden hergebruikt.

Na de voltooiing van het restauratieproject in het Tel Ashkelon National Park zal het publiek kunnen genieten van de nieuwe archeologische vondsten.

"Het Nationaal Park van Ashkelon is een van de belangrijkste antieke plaatsen, zowel in Israël als in de wereld, en keer op keer komt het naar voren als een van de meest bezochte plaatsen in het land," zei de burgemeester van Ashkelon, Tomer Glam, in een verklaring. "Ik ben ervan overtuigd dat de restauratie- en conserveringswerkzaamheden in het park, de nieuwe archeologische ontdekkingen en de ontwikkelingswerkzaamheden - waaronder nieuwe toegankelijke paden - aanzienlijk zullen bijdragen aan de natuurlijke schoonheid van het park en de status van het park als het mooiste en best onderhouden nationale park in Israël zullen versterken."

Andere vondsten van de opgravingen zijn onder meer een Romeins theater, beeldhouwwerken en marmeren pilaren.********************************
ENGLISH:

Photo courtesy: ©Israel Antiquities Authority Facebook

Israeli archaeologists have recently excavated a 2,000-year-old Roman basilica in the coastal city of Ashkelon.

By: Christian Headlines - Milton Quintanilla

The ancient building was unearthed during a conservation and restoration project in Tel Ashkelon National Park. It is believed to be the largest of its kind to be ever found in Israel.

“The huge building is covered with a roof and divided into three parts – a central hall and two side halls,” according to Dr. Rachel Bar-Natan, Saar Ganor, and Fredrico Kobrin, excavation directors on behalf of the Israel Antiquities Authority. “The hall was surrounded with rows of marble columns and capitals, which rose to an estimated height of 13 meters and supported the building’s roof. The floor and walls were built of marble.”

Natan noted that the basilica was first discovered in the 1920s by British archaeologist John Garstang who at the time led an expedition for the Palestinian Exploration Fund, The Jerusalem Post reports. After the structure was found, it was covered once again until almost a century later.

During ancient Roman times, the basilica was teeming with public life as Roman citizens met for business, social and legal matters. Additionally, people had the leisure of enjoying performances and religious ceremonies.

In 363 AD, however, the Romans abandoned the basilica after it was destroyed by an earthquake. According to archaeologists, they can notice the damages from the earthquake on the structure’s floors, which were made from marble imported from Asia Minor in merchant ships.

The site was later converted into an industrial area during the Islamic Abbasid and Fatimid periods, while some of the marble items were repurposed.

Upon completion of the restoration project at Tel Ashkelon National Park, the public will have access to enjoy the new archaeological finds.

“The Ashkelon National Park is one of the most important ancient sites, both in Israel and in the world, and time and time again it emerges as one of the most visited sites in the country,” said Ashkelon Mayor Tomer Glam in a statement. “I am convinced that the restoration and conservation work in the park, the new archaeological discoveries, and the development work – including new accessible paths – will contribute significantly to the park’s natural beauty and strengthen its status as the most beautiful and well-kept national park in Israel.”

Additional discoveries from the excavations include a Roman theater, sculptures and marble pillars.