03 juni 2021

2021-06-03: Likoed plant pressie campagne tegen Yamina MK's om regering 'Verandering' te ondermijnen - Likud Plans ‘Pressure Blitz’ on Yamina MKs to Undermine ‘Change’ Government

Likud-aanhangers tijdens een demonstratie voor het huis van Yamina MK Ayelet Shaked in Tel Aviv op dinsdag. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

NEDERLANDS: 

Hoewel de Likoed geen verklaring heeft afgegeven na de aankondiging van Yair Lapid dat hij een coalitiedeal heeft bereikt met partners en de steun heeft van 61 MK's, zeggen partij-insiders dat "alles niet verloren is" en dat zij toezeggen zich te blijven inspannen om het plan tegen te gaan om premier Binyamin Netanyahu uit de macht te zetten.

Door: Hamodia - Yoni Weiss

Op donderdag riep Netanyahu een spoedvergadering bijeen van de leiders van de rechtse en chareidi partijen in zijn blok, evenals Knesset-voorzitter Yariv Levin en coalitievoorzitter MK Miki Zohar.

Ook de leiders van de Yesha-raad waren op de vergadering uitgenodigd.

Het doel van de bijeenkomst was, volgens de berichten, te brainstormen over manieren om de nieuwe eenheidsregering te ontwrichten voordat deze volgende week of de week daarna wordt geïnstalleerd.

De leider van de Religieuze Zionistische Partij, Betzalel Smotrich, laakte de nieuwe coalitie en zei dat met name Naftali Bennett "gedurende zijn hele [verkiezings] campagne tegen de kiezers heeft gelogen. Nu heeft hij zijn plan gerealiseerd om zich bij Lapid aan te sluiten, Netanyahu af te zetten en premier te worden tegen elke prijs."

Religieuze Zionistische Partij MK Orit Strock noemde Bennett's besluit om samen te werken met Lapid "triest, beschamend en afschuwelijk."

Likud MK Keren Barak zei: "[Woensdag] hebben we gezegd dat het pas voorbij is als het voorbij is. Iedereen kan zien dat deze zeven partijen [die de coalitie vormen] niets met elkaar gemeen hebben. We zijn van plan om dat in de komende dagen aan het publiek uit te leggen."

Yamina MK Matan Kahana zei donderdag dat Yamina MK's "onder enorme druk" staan om uit de nieuwe coalitie te stappen. "Het is overal. Sociale media, telefoontjes, protesten buitenshuis - tot het punt dat sommige rode lijnen worden overschreden. Sommige MK's hebben het gevoel dat hun kinderen worden bedreigd. De premier is zeker in de pot aan het roeren, maar niet alleen hij. Zij [politieke rivalen] doen er alles aan om ons te ondermijnen."

Rechtse activisten zijn naar verluidt ook van plan om de protesten buiten het huis van MK Ayelet Shaked op te voeren, omdat zij wordt gezien als de "beste weddenschap" met betrekking tot een Yamina MK die zich op het laatste moment tegen de nieuwe regering kan verzetten en zo de vorming ervan kan voorkomen.

"Het nationale kamp wordt wakker en keert terug naar de straten," zei een activist.

In gerelateerd nieuws ondertekenden tientallen Rabbanim van de Religieus Zionistische gemeenschappen een brief gericht aan de Yamina MK's, waarin ze hen opriepen de nieuwe regering niet te steunen.***********************
ENGLISH:

Likud supporters during a demonstration outside the home of Yamina MK Ayelet Shaked in Tel Aviv on Tuesday. (Avshalom Sassoni/Flash90)

While the Likud issued no statement following Yair Lapid’s announcement that he reached a coalition deal with partners and has the backing of 61 MKs, party insiders say that “all is not lost” and that they pledge to continue efforts to counter the plan to remove Prime Minister Binyamin Netanyahu from power.

By: Hamodia -  Yoni Weiss

On Thursday, Netanyahu called an emergency meeting of the heads of the right-wing and chareidi parties in his bloc, as well as Knesset Speaker Yariv Levin and coalition chairman MK Miki Zohar.

The heads of the Yesha Council were also invited to the meeting.

The purpose of the meeting, according to reports, was to brainstorm ways to disrupt the new unity government before it is voted into office next week or the week after.

Religious Zionist Party leader Betzalel Smotrich lambasted the new coalition, saying that Naftali Bennett, specifically, “lied to voters throughout his entire [election] campaign. Now he has realized his scheme to join Lapid, unseat Netanyahu and become prime minister at any price.”

Religious Zionist Party MK Orit Strock called Bennett’s decision to partner with Lapid “sad, shameful and horrifying.”

Likud MK Keren Barak said, “[Wednesday] we said that it’s not over until it’s over. Everyone can see that these seven parties [making up the coalition] have nothing in common. We plan to explain that to the public in the coming days.”

Yamina MK Matan Kahana said Thursday that Yamina MKs are “under tremendous pressure” to back out of the new coalition. “It’s everywhere. Social media, phone calls, protests outside homes – to the point of crossing some red lines. Some MKs feel their children are being threatened. The Prime Minister is definitely stirring the pot but not just him. They [political rivals] are spreading no effort to undermine us.”

Right-wing activists are also reportedly planning to step up protests outside MK Ayelet Shaked’s home, as she is seen as the “best bet” with respect to a Yamina MK who can oppose the new government at the last minute, thus preventing its formation.

“The national camp is waking up and returning to the streets,” one activist said.

In related news, dozens of Rabbanim from the Religious Zionist communities signed a letter addressed to the Yamina MKs, calling for them not to support the new government.