04 juni 2021

2021-06-04: Antisemitische inhoud stegen op Duitse en Franse online platforms tijdens COVID-19: EU-analyse - Antisemitic Content Multiplied on German, French Online Platforms during Covid D

Demonstranten demonstreren voor de Reichstag, tijdens een rally tegen overheidsbeperkingen in verband met de coronavirus (COVID-19) pandemie, in Berlijn, Duitsland, 29 aug. 2020. Foto: Reuters / Christian Mang.

Nederlands + English

NEDDERLANDS:

Antisemitische inhoud geplaatst op belangrijke online platforms in het Duits en Frans is in de eerste twee maanden van het jaar omhooggeschoten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar vóór de uitbraak van de coronavirus-pandemie, zo blijkt uit een rapport van de Europese Commissie.

Door: The Algemeiner

In januari en februari 2021 zijn antisemitische berichten 13 keer zo vaak geplaatst op Duitstalige accounts en zeven keer meer op de onderzochte Franse accounts. Het verslag - uitgevoerd door het Institute for Strategic Dialogue (ISD), een in Londen gevestigde denktank die zich richt op extremisme, en dinsdag gepubliceerd - is gebaseerd op verzamelde gegevens over online antisemitische inhoud in het Frans en Duits op Twitter, Facebook en Telegram.

Volgens de analyse van de gegevens werd bijna tweederde van de berichten die overeenkomen met antisemitische trefwoorden gedetecteerd op Telegram, waaruit blijkt dat dit het platform is dat het meest vatbaar is voor antisemitische berichten met een ruime marge, in vergelijking met Facebook en Twitter.

"Dit onderzoek wijst op een aanzienlijk grijs gebied van legale maar schadelijke [antisemitische] inhoud en gedragingen die op verschillende platforms voorkomen. Het aanpakken van de proliferatie van dergelijke 'legale maar schadelijke' antisemitische inhoud vormt een aanzienlijke uitdaging voor zowel techbedrijven als overheden," aldus het rapport. "Ons onderzoek wijst op de dringende noodzaak om online antisemitisme aan te pakken als onderdeel van een alomvattend digitaal regelgevingsregime op Europees niveau."

De gegevens voor het rapport werden verzameld van januari 2020 tot maart 2021 om de impact van de COVID-19 pandemie op online antisemitisme te analyseren. Het verslag komt midden in een Europees beleidsdebat over het tegengaan van online haatzaaiende taal.

De bevindingen van het verslag zijn gebaseerd op gegevensanalyse met behulp van social listening tools en software voor natuurlijke taalverwerking, gecombineerd met kwalitatieve analyse.

Uit de kwalitatieve analyse bleek de verspreiding van een aantal "significante" antisemitische verhalen in verband met de COVID-19 pandemie, variërend van complottheorieën waarin vaccins worden voorgesteld als een Joods complot om bevolkingsgroepen te steriliseren of te controleren, tot voorstellingen van Joden als onhygiënisch of als een "virus" zelf.

De meest dominante antisemitische verhalen waren samenzweringstheorieën over Joden die de internationale financiële, politieke en media-instellingen besturen, die 89% van de Duitse antisemitische inhoud en 55% van de Franse inhoud omvatten, volgens een handmatig gecodeerde steekproef van berichten. Daarnaast werd in de verzamelde gegevens tijdens de pandemische periode ook antisemitisme geregistreerd dat geen verband hield met COVID-19, met inbegrip van meer algemene beschuldigingen dat Joden diverse instellingen controleren, alsook ontkenning van de Holocaust en nazi-propaganda.

Het rapport beveelt beleidsmakers aan "proactieve maatregelen te overwegen om de proliferatie van legale maar schadelijke antisemitische inhoud en gedragingen in de 'grijze zone' aan te pakken, waaronder een verschuiving van een louter op inhoud gebaseerde aanpak naar een bredere, op systemen gebaseerde digitale regulering die de veiligheid van gebruikers waarborgt en tegelijkertijd het recht op meningsuiting vrijwaart".


**************************
ENGLISH:

Protesters demonstrate in front of the Reichstag, during a rally against government restrictions related to the coronavirus (COVID-19) pandemic, in Berlin, Germany, Aug. 29, 2020. Photo: Reuters / Christian Mang.

Antisemitic content posted on major online platforms in German and French has skyrocketed in the first two months of the year compared with the same period last year before the outbreak of the coronavirus pandemic, a report by the European Commission showed.

By: The Algemeiner

During January and February 2021, antisemitic postings saw a 13-fold surge on German language accounts and a seven-fold increase in French channels studied. The report — conducted by the Institute for Strategic Dialogue (ISD), a London-based think-thank focused on extremism, and published Tuesday — is based on collated data on online antisemitic content in French and German on Twitter, Facebook and Telegram.

According to the analysis of the data, almost two thirds of the messages matching antisemitic keywords were detected on Telegram, showing it to be the platform most prone to antisemitic messaging by a large margin, compared to Facebook and Twitter.

“This research points to a considerable grey area of legal but harmful [antisemitic] content and behaviors prevalent across platforms. Addressing the proliferation of such ‘legal but harmful’ antisemitic content provides a considerable challenge for tech companies and governments alike,” the report stated. “Our research points to the urgent need to address online antisemitism as part of a comprehensive digital regulatory regime at a European level.”

Data for the report was collected from January 2020 until March 2021 to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on online antisemitism. The report comes amid a European policy debate around countering online hate speech.

The findings of the report drew on data analysis using social listening tools and natural language processing software, combined with qualitative analysis.

Qualitative analysis found the proliferation of a number of “significant” antisemitic narratives related to the COVID-19 pandemic, ranging from conspiracy theories presenting vaccines as a Jewish plot to sterilize or control populations, to representations of Jews as unhygienic or as a “virus” themselves.

The most dominant antisemitic narratives were conspiracy theories about Jews ruling international financial, political and media institutions, which comprised 89% of German antisemitic content and 55% of French, according to a manually coded sample of posts. Additionally, antisemitism unrelated to COVID-19 was also recorded in the collected data during the pandemic period, including more general accusations of Jews controlling various institutions as well as Holocaust denial, and Nazi propaganda.

The report recommended policymakers to “consider proactive measures to address the proliferation of ‘grey zone’ legal but harmful antisemitic content and behaviors prevalent across platforms, including moving beyond solely ‘content-based’ approaches towards broader ‘systems-based’ digital regulation which guarantees the safety of users while preserving rights of expression.”