04 juni 2021

2021-06-04: Abdel-Samad: Hamas heeft dode kinderen nodig om sympathie en geld te verdienen in de wereld - Abdel-Samad: Hamas needs dead children to earn sympathy and pennies in the world

Nederlands + English

NEDERLANDS:

De Duits-Egyptische intellectueel Dr. Hamed Abdel-Samad zegt dat Hamas geen schuilkelders bouwt voor zijn burgerbevolking in Gaza omdat het dode kinderen nodig heeft om sympathie te winnen.

Hij maakt deze opmerkingen in een interview dat op 16 mei 2021 op het YouTube kanaal Ayman Agamy wat door door MEMRI werd vertaald. Dr. Abdel-Samad zegt dat als het alleen Hamas-leiders zijn die stierven, Hamas niet de sympathie van de wereld zou krijgen.

Hij benadrukt dat de Palestijnen niets te zeggen hebben over hun zaak en dat het vandaag de dag Hamas, Iran, Hezbollah en “soms” Qatar zijn die de dienst uitmaken over de Palestijnen.

Op 12 mei 2021 zei hij op hetzelfde YouTube-kanaal dat “Hamas de Palestijnen in bedelaars heeft veranderd”. Dr. Abdel-Samad vroeg waar het hulpgeld voor de Palestijnen naartoe ging. Hij zei verder dat Fatah-leiders in villa’s en paleizen wonen, ze stalen van hun mensen en niet investeerden in hun vrijheid en onderwijs.

Hij voegde eraan toe dat ze hun volk voor de keuze hebben gelaten tussen martelaarschap of de bedelstaf. Dr. Abdel-Samad zei dat als de rollen waren omgedraaid en de Arabieren hadden gewonnen, Israël niet zou hebben bestaan, het zou zijn verdwenen.

“Waarom werd er niet geïnvesteerd in goed onderwijs in plaats van tv-programma’s voor kinderen te maken die hen martelaarschap en zelfmoord leren? Waarom hebben alle leiders van Fatah villa’s, paleizen en veel geld? Waar om investeren ze niet in hun vrijheid, in hun opleiding en in hun zelfvertrouwen. Ze laten hun volk alleen met de keuze tussen het martelaarschap of de bedelstaf.”

“Israël bereidt plannen voor zijn overwinning voor en zegt dat het op zijn eigen voorwaarden zal opleggen en dat de verslagen kant ze zal moeten accepteren. Allereerst hoef ik u niet te vertellen wat er zou zijn gebeurd als het andersom was geweest Als de Arabieren de zegevierende kant waren en dezelfde macht en economie hadden als Israël, zou Israël niet hebben bestaan. Het zou zijn verdwenen.”

“Wat gebeurde er nadat Duitsland werd verslagen in de Tweede Wereldoorlog? Niemand zei dat het nazisme iets heel natuurlijks was. Niemand probeerde het fascisme te rechtvaardigen. Ze gaven toe dat het fascisme een ziekte was die Duitsland schade toebracht. Bovendien moesten ze samenwerken met deze bezetters, die land van Duitsland hadden veroverd en deze over verschillende Europese landen hebben verdeeld.

Amerika presenteerde het Marshallplan voor het herstel van Duitsland en zei tegen hen: “Doe dit en dat. Het onderwijs moet veranderen, er mag geen haat zijn tegen Frankrijk, bepaalde dingen uit je onderwijssysteem verwijderen.” [En Duitsland zei:] ‘Ja, meneer!’ Ze deden hetzelfde met Japan, [en Japan zei:] ‘Ja, meneer!’ Het kostte hen wat tijd om te herstellen, maar kijk waar Japan en Europa vandaag zijn. Het is ook een kwestie van mentaliteit. Het is niet alleen wie je bezet, maar ook hoe je reageert op de bezetting.”

“Waarom bouwt Hamas geen schuilkelders voor de mensen [van Gaza]? Omdat Hamas slachtoffers nodig heeft. Kinderen moeten sterven om de zaak in leven te houden. Als Gaza werd vernietigd en alleen de leiders van Hamas zouden sterven zou de wereld niet sympathiseren met deze zaak. Het zou voorbij zijn.”

“Dus waarom bouwt Hamas geen bunkers voor de kinderen, in plaats van ze te laten sterven om ze op beschamende foto’s te presenteren – foto’s die de kinderrechten schenden, zelfs na hun dood – en zeggen ‘onze kinderen gaan dood?’ Had je dit niet voorzien toen je besloot raketten op Israël te lanceren? Is dit iets nieuws voor jou? Dit scenario herhaalt zich en elke keer sterven er kinderen.”

“Bovendien hebben de Palestijnen geen zeggenschap meer over hun zaak, terwijl Iran, Hamas, Hezbollah en soms Qatar degenen zijn die de dienst uitmaken. Kijk wie er uiteindelijk wint: Netanyahu heerst in Israël, Hamas krijgt hulp van Europa en van de Golfstaten en Iran versterkt zijn positie in de onderhandelingen. En wie verliest weer en ziet geen verandering in hun situatie? De Palestijnen in Gaza en in de Westbank.”


Bronnen: Brabosh:
- naar een artikel “Hamed Abdel-Samad: Hamas heeft dode kinderen nodig” van 31 mei 2021 op de site van Joods.nl
- naar een artikel “German-Egyptian Intellectual Dr. Hamed Abdel-Samad: Hamas Does Not Build Bomb Shelters Because It Needs Dead Children To Keep Its Cause Alive” van 12 mei 2021 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)**************************
ENGLISH:

German-Egyptian intellectual Dr. Hamed Abdel-Samad says that Hamas does not build shelters for its civilian population in Gaza because it needs dead children to gain sympathy.

He makes these comments in an interview posted on May 16, 2021 on the YouTube channel Ayman Agamy which was translated by by MEMRI. Dr. Abdel-Samad says that if it were only Hamas leaders who died, Hamas would not gain the sympathy of the world.

He stresses that the Palestinians have no say in their affairs and that today it is Hamas, Iran, Hezbollah and "sometimes" Qatar who call the shots over the Palestinians.

On May 12, 2021, he said on the same YouTube channel that "Hamas has turned the Palestinians into beggars." Dr. Abdel-Samad asked where the aid money for the Palestinians was going. He went on to say that Fatah leaders live in villas and palaces, they stole from their people and did not invest in their freedom and education.

He added that they left their people to choose between martyrdom or begging. Dr. Abdel-Samad said that if the roles had been reversed and the Arabs had won, Israel would not have existed, it would have disappeared.

"Why was there no investment in proper education instead of making TV programs for children that teach them martyrdom and suicide? Why do all the leaders of Fatah have villas, palaces and lots of money? Why don't they invest in their freedom, in their education and in their self-confidence. They leave their people alone with the choice between martyrdom or begging."

"Israel is preparing plans for its victory, saying that it will impose on its own terms and that the defeated side will have to accept them. First of all, I don't have to tell you what would have happened if it had been the other way around If the Arabs were the victorious side and had the same power and economy as Israel, Israel would not have existed. It would have disappeared."

"What happened after Germany was defeated in World War II? Nobody said that Nazism was something very natural. Nobody tried to justify fascism. They admitted that fascism was a disease that was harming Germany. Moreover, they had to cooperate with these occupiers who had taken land from Germany and divided it among several European countries.

America presented the Marshall Plan for the recovery of Germany and said to them, "Do this and that. Education must change, there must be no hatred for France, remove certain things from your educational system." And Germany said,] "Yes, sir! They did the same thing with Japan, [and Japan said,] 'Yes, sir!' It took them some time to recover, but look where Japan and Europe are today. It's also a matter of mentality. It's not just who you occupy, but also how you respond to the occupation."

"Why doesn't Hamas build shelters for the people [of Gaza]? Because Hamas needs victims. Children must die to keep the cause alive. If Gaza was destroyed and only the leaders of Hamas died the world would not sympathize with this cause. It would be over."

"So why doesn't Hamas build bunkers for the children, instead of letting them die to present them in shameful photos - photos that violate children's rights even after they die - and say 'our children are dying?' Did you not foresee this when you decided to launch missiles at Israel? Is this something new for you? This scenario repeats itself and each time children die."

"Moreover, the Palestinians no longer have a say in their affairs, while Iran, Hamas, Hezbollah and sometimes Qatar are the ones calling the shots. Look who wins in the end: Netanyahu rules in Israel, Hamas gets help from Europe and the Gulf states, and Iran strengthens its position in the negotiations. And who loses again and sees no change in their situation? The Palestinians in Gaza and in the West Bank."


Source: Brabosh:
- To an article "Hamed Abdel-Samad: Hamas needs dead children" of May 31, 2021 on the site of Joods.nl
- to an article "German-Egyptian Intellectual Dr. Hamed Abdel-Samad: Hamas Does Not Build Bomb Shelters Because It Needs Dead Children To Keep Its Cause Alive" of May 12, 2021 on the site of The Middle East Media Research Institute (MEMRI)