06 juni 2021

2021-06-06: Lees en huiver: onderzoeksgroep brengt rapport over massavaccinatie in Israël naar buiten - Read and shudder: research group releases report on mass vaccination in Israel.

Foto: Michal Shamir / IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

Lees en huiver: onderzoeksgroep brengt rapport over massavaccinatie in Israël naar buiten

Ninefornews.nl -  6 juni 2021- [Doctors for COVID Ethics]

Sinds enkele dagen circuleren er berichten in de media over een verband tussen het coronavaccin van Pfizer en een ontsteking van de hartspier bij mannen tussen 16 en 30 jaar. Israëlische epidemiologen zien ‘aanwijzingen voor een mogelijk verband’. Vooral bij jongens tussen 16 en 19 jaar lijkt het verband sterker.

Israël vaccineert uitsluitend met het vaccin van Pfizer en inmiddels is 55 procent van de bevolking gevaccineerd. Tussen december 2020 en mei 2021 kregen ruim vijf miljoen mensen een vaccinatie. De meldingen over hartontstekingen lijken slechts het topje van de ijsberg te zijn.

Onlangs bracht de Israeli People’s Committee (IPC) – een onafhankelijke onderzoeksgroep bestaande uit artsen, advocaten en epidemiologen – een rapport naar buiten over de massavaccinatie in Israël. De verzamelde gegevens schetsen een grimmig beeld.

1 op de 5000 gevaccineerden overleden

De algehele sterfte in januari en februari was in 2021 hoger dan in voorgaande jaren. In de leeftijdsgroep 20-29 jaar was de sterfte in vergelijking met vorig jaar 32 procent hoger. De groep kreeg 288 meldingen van sterfgevallen, die meestal binnen 10 dagen na vaccinatie optraden. Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid waren er 45 mensen overleden na vaccinatie.

De IPC schat op basis van de beschikbare gegevens dat 1 op de 5000 gevaccineerden is overleden. Per leeftijdsgroep: 20-49 jaar, 1 op de 13.000; 50-69 jaar, 1 op de 6000; 70+, 1 op de 1600.

Ernstig tegengewerkt door de overheid

Ruim een kwart van de hartgerelateerde klachten na vaccinatie deed zich voor bij mensen jonger dan 40 jaar. Ook zijn er veel gevallen gemeld van ernstige vaginale bloedingen, neurologische schade en huidschade. Er deden zich daarnaast veel beroertes en miskramen voor.

De auteurs van het rapport zeggen dat ze ernstig zijn tegengewerkt door de overheid. Zo werden bijvoorbeeld alle systemen stilgelegd die werden gebruikt om bijwerkingen na vaccinatie bij te houden. Zodoende is er een situatie ontstaan waarbij het Israëlische (en internationale) publiek vrijwel niets weet over de bijwerkingen. Er is volgens de IPC een gapend gat tussen officiële mediaberichten en wat er werkelijk gebeurt.

“Nooit eerder beschadigde een vaccin zoveel mensen.”************************
ENGLISH:

Photo: Michal Shamir /IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

Read and shudder: research group releases report on mass vaccination in Israel

Ninefornews.nl - June 6, 2021- [Doctors for COVID Ethics]

For several days now, media reports have been circulating about a link between Pfizer's corona vaccine and inflammation of the heart muscle in men between the ages of 16 and 30. Israeli epidemiologists see "evidence of a possible link. Especially in boys between the ages of 16 and 19, the link appears stronger.

Israel vaccinates exclusively with Pfizer's vaccine and by now 55 percent of the population has been vaccinated. Between December 2020 and May 2021, over five million people received a vaccination. The reports of heart infections seem to be just the tip of the iceberg.

Recently, the Israeli People's Committee (IPC) - an independent research group made up of doctors, lawyers and epidemiologists - released a report on mass vaccination in Israel. The data collected paints a grim picture.

1 in 5,000 vaccinated died

Overall mortality in January and February was higher in 2021 than in previous years. In the 20-29 age group, mortality was 32 percent higher than last year. The group received 288 reports of deaths, most of which occurred within 10 days of vaccination. According to the Israeli Ministry of Health, 45 people had died after vaccination.

Based on available data, the IPC estimates that 1 in 5,000 vaccinated people died. By age group: 20-49 years, 1 in 13,000; 50-69 years, 1 in 6000; 70+, 1 in 1600.

Seriously thwarted by government

Over a quarter of the heart-related complaints after vaccination occurred in people under 40 years of age. Many cases of severe vaginal bleeding, neurological damage and skin damage were also reported. Many strokes and miscarriages occurred in addition.

The authors of the report say they were severely stonewalled by the government. For example, all systems used to track side effects after vaccination were shut down. This has created a situation where the Israeli (and international) public knows virtually nothing about side effects. There is, according to the IPC, a yawning gap between official media reports and what actually happens.

"Never before has a vaccine damaged so many people.