08 juni 2021

2021-06-08: Duitse politie zoekt verdachte van poging tot brandstichting bij synagoge in Ulm - German Police Search for Suspect of ‘Attempted Arson at Synagogue in City of Ulm

Rabbijn Schneur Trebnik (l) spreekt voor de synagoge in Ulm met burgemeester Gunter Czsisch (CDU) en Barbara Traub, woordvoerster van het bestuur van de Joodse Religieuze Gemeenschap van Württemberg. Foto: DPA / Picture Alliance, via Reuters

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De politie in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is op zoek naar extra getuigen van een poging tot brandstichting bij een synagoge in de zuidelijke stad Ulm, terwijl de jacht op een verdachte maandag werd voortgezet.

Bron: The Algemeiner.

Op zaterdagmorgen goot een onbekend persoon vloeistof uit een fles op de vloer aan de gevel van de synagoge. De verdachte heeft deze kennelijk brandbare vloeistof in brand gestoken, aldus een getuige die het voorval zag gebeuren en die onmiddellijk de brandweer en de politie inlichtte. De brandweer wist de brand snel te blussen en zo grotere schade te voorkomen. Als gevolg van de poging tot brandstichting was de gevel van de synagoge bedekt met roet en was een ruit beschadigd.

"Ik veroordeel de afschuwelijke aanslag op de synagoge van Ulm met klem. Het toont het verraderlijke gezicht van antisemitisme, waartegen wij ons duidelijk verzetten", zei deelstaatpremier van Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. "Wij staan achter de Joodse gemeenschappen, na de aanslagen in Halle hebben we de veiligheidsmaatregelen in het land al versterkt."

Thomas Strobl, minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat zei dat het gooien van brandbommen naar synagogen "weerzinwekkend" is.

"Iedereen die probeert een synagoge in brand te steken, zal worden geconfronteerd met hoge straffen  van de rechtsstaat," kondigde Strobl aan.

Het Europees Joods Congres zei maandag dat de poging tot brandstichting een "zeer verontrustende daad van Jodenhaat" is en "door iedereen moet worden veroordeeld".

"Onze samenlevingen kunnen agressie tegen geen enkele religieuze gemeenschap tolereren", aldus het Joods Wereldcongres.

Ondertussen riep de Anti-Defamation League de Duitse regering op om Joden en Joodse instellingen te beschermen.

Wij zijn "diep verontrust over het feit dat een synagoge in Ulm is aangevallen door een brandstichter op shabbatochtend en op de verjaardag van de Zesdaagse Oorlog. Gelukkig raakten er geen bezoekers gewond," twitterde de ADL zondag.

"De poging tot brandstichting in de synagoge van Ulm herinnert ons er opnieuw aan dat we ons moeten verenigen tegen haat van welke aard dan ook. We moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat niemand wordt vervolgd om wie hij is of om het geloof dat hij belijdt," zei Patricia A. Lacina, consul-generaal bij het Amerikaanse consulaat in Frankfurt. "De VS blijven zich inzetten om intolerantie tegen te gaan en antisemitisme in al zijn vormen te bestrijden, en om samen te werken met regeringen, internationale organen, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector om partnerschappen op te bouwen tussen verschillende gemeenschappen en tussen geloofsovertuigingen."********************************
ENGLISH:

Rabbi Schneur Trebnik (l) speaks in front of the synagogue in Ulm with Lord Mayor Gunter Czsisch (CDU) and Barbara Traub, spokeswoman of the board of the Jewish Religious Community of Württemberg. Photo: DPA / Picture Alliance, via Reuters

Police in the German state of Baden-Württemberg are seeking additional witnesses of an attempted arson attack on the synagogue in the southern city of Ulm, as the hunt for a suspect continued on Monday.

By: The Algemeiner

On Saturday morning, an unidentified person emptied liquid from a bottle onto the floor at the facade of the synagogue. The suspect set fire to this apparently flammable liquid, according to a witness who saw the incident and who immediately notified the fire brigade and the police. The fire brigade managed to extinguish the fire quickly and thus prevent greater damage. As a result of the attempted arson attack, the facade of the synagogue was covered in soot and a pane of glass was damaged.

“I firmly condemn the vile attack on the Ulm synagogue. It shows the insidious face of antisemitism, which we clearly oppose,” said state premier of Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. “We stand by the Jewish communities, after the attacks in Halle we already strengthened security measures in the country.”

Thomas Strobl, interior minister for the German state said that throwing incendiary devices at synagogues is “repulsive.”

“Anyone who tries to set fire to a synagogue will face the full harshness of the rule of law,” Strobl announced.

The European Jewish Congress said Monday that the attempted arson attack is a “deeply disturbing act of Jewish-hatred” and “must be condemned by all.”

“Our societies cannot tolerate attacks on any religious community,” commented the World Jewish Congress.

Meanwhile, the Anti-Defamation League called on the German government to keep Jews and Jewish institutions safe.

We are “deeply disturbed that a synagogue in Ulm was attacked by an arsonist on Shabbat morning and on the anniversary of the Six-Day-War. Thankfully no worshipers were injured,” ADL tweeted Sunday.

“The attempted arson attack on Ulm’s synagogue is another reminder that we must stand united against hate of any kind. We need to work together to ensure no one is persecuted because of who they are or the faith they practice,” said Patricia A. Lacina, Consul General at the US Consulate in Frankfurt. “The US remains deeply committed to countering intolerance and combatting antisemitism in all its forms, and to working with governments, international bodies, civil society organizations, and the private sector to build partnerships across diverse communities and among faiths.”