08 juni 2021

2021-06-08: Is Egypte van plan de controle over de Gazastrook te heroveren? - Is Egypt planning to regain control of the Gaza Strip?

Plaatje hierboven: De huidige Egyptische muur met Gaza op 10 maart 2020 die in 2015 werd opgetrokken. De veiligheidszone werd uitgebreid naar 1000 meter, wachtposten, uitkijktorens, camera’s, loopgraven en wegen gebouwd om dezelfde redenen als Israël: de terreur die dreigt vanuit de Gazastrook buiten de deur houden [beeldbron: A-A] 

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Door de beelden van tientallen Egyptische bulldozers, kranen en vrachtwagens die afgelopen vrijdag de Gazastrook binnenreden, vroegen sommige Palestijnen zich af of Egypte van plan is terug te keren naar de kustenclave die het regeerde tussen 1948 en 1967.

Het Egyptische besluit om bouwmaterieel en ingenieurs naar de Gazastrook te sturen kaderde in de belofte van Caïro om bij te dragen aan de wederopbouw aldaar na de recente gevechten tussen Israël en Hamas.

De Egyptische president Abdel Fattah Sisi heeft 500 miljoen dollar toegezegd om te helpen bij de wederopbouw van de huizen en gebouwen die tijdens de gevechten zijn verwoest.

De aanwezigheid van de Egyptische bouwteams in de Gazastrook betekent dat Hamas en andere Palestijnse facties de raketaanvallen op Israël niet kunnen hervatten, vertelden Palestijnse bronnen aan The Jerusalem Post.

“Het zal moeilijk zijn voor Hamas om een nieuwe ronde van gevechten met Israël te beginnen wanneer er veel Egyptenaren in de Gazastrook zijn”, zei een van de bronnen. “Als Hamas of de Palestijnse Islamitische Jihad raketten op Israël gaan afvuren terwijl de Egyptische bouwteams in de Gazastrook aan het werk zijn, zullen de twee groepen in de problemen komen met Egypte.”

Volgens de bronnen hebben de Egyptenaren Hamas-leider Yahya Sinwar gewaarschuwd tegen het starten van een nieuwe ronde van gevechten terwijl Caïro zijn inspanningen voortzet om te helpen bij de wederopbouw van de Gazastrook.

Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 richtte de Arabische Liga de “All-Palestine Government” op om de door Egypte gecontroleerde Gazastrook te besturen. Palestijnen die in de enclave woonden, kregen “All-Palestine” paspoorten. Egypte bood hen geen staatsburgerschap aan. Na de ontbinding van de geheel Palestijnse regering in 1959, bleef Egypte de Gazastrook controleren tot 1967.

Plaatje hierboven: Een terugblik naar de Egyptische bezetting van Gaza [1948-1967]. Arabische vluchtelingen opgesloten in een vluchtelingenkamp in Gaza. Martha Gellhorn schreef over die Egyptische bezetting in Atlantic Monthly in oktober 1961: “De Gazastrook is geen afschuwelijk oord, noch een zichtbare ramp. Het is erger. Het is een gevangenis.” [orig.: “The Gaza Strip is not a hell-hole, not a visible disaster. It is worse. It is a jail.“] Bron foto: Crethi Plethi ‘Arab Refugees’

De Egyptenaren hebben de Gazastrook echter nooit geannexeerd en hebben ervoor gekozen om het te beheren via een militaire gouverneur.

“Er gaan veel geruchten dat de Egyptenaren van plan zijn terug te keren naar de Gazastrook”, zei een ervaren Palestijnse journalist in de door Hamas geregeerde kustenclave. “Veel mensen hier zijn ervan overtuigd dat het door Egypte gesponsorde wederopbouwwerk deel uitmaakt van een plan om de weg vrij te maken voor een permanente Egyptische veiligheidsaanwezigheid in de Gazastrook.”

De Egyptenaren speelden een cruciale rol bij het bereiken van het staakt- het -vuren tussen Israël en Hamas, dat op 21 mei van kracht werd. Het hoofd van de Egyptische Algemene Inlichtingendienst, Abbas Kamel, bracht vorige week een zeldzaam bezoek aan de Gazastrook, waar hij leiders van Hamas en andere Palestijnse facties ontmoette en met hen besprak hoe het staakt-het-vuren en de inspanningen voor de wederopbouw kunnen worden gehandhaafd.

Kamels bezoek aan de Gazastrook wordt door sommige Palestijnse politieke analisten gezien als een teken van het voornemen van Egypte om een belangrijke rol te spelen in de kustenclave in het bijzonder en de Palestijnse arena in het algemeen.

“Ik geloof niet dat Egypte terug wil naar de tijd dat het de Gazastrook bestuurde”, vertelde een analist aan de Post. “Maar het besluit van Sisi om bij te dragen aan de wederopbouw, laat zien dat hij nauw betrokken wil zijn bij alles wat met de Gazastrook te maken heeft.”

De betrekkingen tussen Egypte en Hamas zijn de afgelopen jaren verbeterd, aldus de analist. De betrekkingen tussen Egypte en Hamas waren gespannen toen Sisi in 2013 aan de macht kwam nadat hij president Mohamed Morsi had afgezet en de Moslimbroederschap had verboden. In 2015 noemde een Egyptische rechtbank Hamas, een uitloper van de Moslimbroederschap, een terroristische organisatie.

Morsi en andere leden van de Moslimbroederschap werden later beschuldigd van spionage voor Hamas en Iran. Tot een paar jaar geleden hadden de door de staat gecontroleerde media van Egypte Hamas ervan beschuldigd moslimterroristen te helpen die de Egyptische veiligheidstroepen in de Sinaï hadden aangevallen. 

Hamas heeft de beschuldigingen met klem ontkend en zegt dat het zich niet bemoeit met de interne aangelegenheden van welk Arabisch land dan ook.De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, waardeert de inspanningen die Egypte heeft geleverd om de situatie te kalmeren en te helpen bij de wederopbouw in de Gazastrook, vertelde een Palestijnse functionaris in Ramallah aan de Post.

Hij verwierp alle geruchten over een mogelijke terugkeer van de Egyptische controle over de Gazastrook. “De Egyptenaren werken aan Palestijnse nationale verzoening en aan hereniging van de Westelijke Jordaanoever met de Gazastrook”, zei de functionaris. “Daarom hebben ze vertegenwoordigers van verschillende Palestijnse facties naar Caïro uitgenodigd. De Egyptenaren steunen de oprichting van een Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem.”

Bronnen: Brabosh: naar een artikel van Khaled Abu Toameh “Is Egypt planning to retake control of the Gaza Strip?” van 7 juni 2021 op de site van The Jerusalem Post


*************************
ENGLISH:

Image above: The current Egyptian wall with Gaza on March 10, 2020 that was erected in 2015. The security zone was expanded to 1,000 meters, guard posts, watchtowers, cameras, trenches and roads built for the same reasons as Israel: to keep out the terror that threatens from the Gaza Strip [Image source: A-A] 

Images of dozens of Egyptian bulldozers, cranes and trucks entering the Gaza Strip last Friday made some Palestinians wonder if Egypt plans to return to the coastal enclave it ruled between 1948 and 1967.

The Egyptian decision to send construction equipment and engineers to the Gaza Strip was part of Cairo's pledge to contribute to reconstruction there after the recent fighting between Israel and Hamas.

Egyptian President Abdel Fattah Sisi pledged $500 million to help rebuild the homes and buildings destroyed during the fighting.

The presence of the Egyptian construction teams in the Gaza Strip means that Hamas and other Palestinian factions cannot resume rocket attacks on Israel, Palestinian sources told The Jerusalem Post.

"It will be difficult for Hamas to start a new round of fighting with Israel when there are many Egyptians in the Gaza Strip," one of the sources said. "If Hamas or the Palestinian Islamic Jihad start firing rockets at Israel while the Egyptian construction teams are working in the Gaza Strip, the two groups will be in trouble with Egypt."

According to the sources, the Egyptians have warned Hamas leader Yahya Sinwar against starting a new round of fighting while Cairo continues its efforts to help rebuild the Gaza Strip.

During the 1948 War of Independence, the Arab League established the "All-Palestine Government" to govern the Egyptian-controlled Gaza Strip. Palestinians living in the enclave were issued "All-Palestine" passports. Egypt did not offer them citizenship. After the dissolution of the all-Palestinian government in 1959, Egypt continued to control the Gaza Strip until 1967.

Image above: A look back at the Egyptian occupation of Gaza [1948-1967]. Arab refugees trapped in a refugee camp in Gaza. Martha Gellhorn wrote about that Egyptian occupation in Atlantic Monthly in October 1961: "Gaza is not a horrible place, nor a visible disaster. It is worse. It is a prison." [orig.: "The Gaza Strip is not a hell-hole, not a visible disaster. It is worse. It is a jail."] Source photo: Crethi Plethi 'Arab Refugees'

However, the Egyptians never annexed the Gaza Strip and chose to administer it through a military governor.

"There are many rumors that the Egyptians are planning to return to Gaza," said a veteran Palestinian journalist in the Hamas-ruled coastal enclave. "Many people here are convinced that the Egyptian-sponsored reconstruction work is part of a plan to pave the way for a permanent Egyptian security presence in the Gaza Strip."

The Egyptians played a crucial role in achieving the ceasefire between Israel and Hamas, which took effect on May 21. The head of Egypt's General Intelligence Service, Abbas Kamel, made a rare visit to the Gaza Strip last week, where he met with leaders of Hamas and other Palestinian factions and discussed with them how to maintain the ceasefire and reconstruction efforts.

Kamel's visit to the Gaza Strip is seen by some Palestinian political analysts as a sign of Egypt's intention to play a major role in the coastal enclave in particular and the Palestinian arena in general.

"I don't believe Egypt wants to go back to the days when it ruled the Gaza Strip," one analyst told the Post. "But Sisi's decision to contribute to reconstruction shows that he wants to be closely involved in everything related to the Gaza Strip."

Relations between Egypt and Hamas have improved in recent years, the analyst said. Relations between Egypt and Hamas were strained when Sisi came to power in 2013 after ousting President Mohamed Morsi and banning the Muslim Brotherhood. In 2015, an Egyptian court called Hamas, an offshoot of the Muslim Brotherhood, a terrorist organization.

Morsi and other members of the Muslim Brotherhood were later accused of spying for Hamas and Iran. Until a few years ago, Egypt's state-controlled media had accused Hamas of aiding Muslim terrorists who had attacked Egyptian security forces in Sinai.