09 juni 2021

2021-06-09: Al Jazeera liegt over Israël, VS media papegaaien leugens na - Al Jazeera Lies About Israel, US Media Parrots Lies

Al Jazeera reporter Givara Budeiri gebruikt haar linkerhand zonder problemen na haar vrijlating uit politiebewaring (R) en draagt dan de volgende ochtend plots gips aan dezelfde arm. (Twitter/Screenshot)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Terwijl het Qatarese netwerk een totaal valse bewering uitzond dat Israël journalisten zou doden, verspreidden westerse kanalen de leugen dat Israël een verslaggever van Al Jazeera "zonder reden" arresteerde.

Door Yakir Benzion, United With Israel

Het Al Jazeera netwerk lijkt alles uit de kast te trekken in een poging om Israël in diskrediet te brengen met nepnieuws.

Nadat Israëlische veiligheidstroepen Al Jazeera-journalist Givara Budeiri op 5 juni kort vasthielden, beweerde de door Qatar gefinancierde zender dat "Budeiri zonder reden was 'aangevallen en gearresteerd', wat vervolgens werd overgenomen door Associated Press en The New York Times," meldde mediawaakhond Honest Reporting.

Op videobeelden is te zien dat Budeiri een agent van de grenspolitie duwde nadat zij geen geldige perskaart kon tonen. Pas daarna werd ze in hechtenis genomen. Al Jazeera maakte hier geen melding van."

Al Jazeera interviewde onlangs ook een vermeende mensenrechtenactivist genaamd Adam Shapiro die zondag beweerde dat Israëlische commandanten veiligheidstroepen opdracht geven "om journalisten uit te schakelen ... [en] hen te doden."

Shapiro werkt voor een in Ierland gevestigde organisatie, Front Line Defenders, die zegt op te komen voor "mensenrechtenactivisten die gevaar lopen".

Gecontacteerd op zijn thuisbasis in New York, beweerde Shapiro, die fungeert als hoofd communicatie & visibiliteit voor de organisatie, zonder enig bewijs dat Israëlische veiligheidstroepen actief buitenlandse journalisten aanvallen, in het bijzonder Palestijnse journalisten.

"De boodschap die door de commandanten in Israël wordt gegeven [is] om journalisten uit te schakelen - om hen te arresteren, om hen te verwijderen - of in het ergste geval om hun gebouwen te raken of hen te doden," zei Shapiro, zonder bewijs aan te halen.

Hij zei verder dat alle netwerken hun stem moeten laten horen en klachten moeten indienen bij westerse regeringen "dat het ook hun netwerken zijn, hun journalisten ... die onderworpen worden aan dit soort geweld en dit soort intimidatie."

In werkelijkheid is Israël een van de weinige plaatsen in het Midden-Oosten met een vrije pers. Daarentegen worden journalisten die actief zijn in gebieden die door de Palestijnen worden gecontroleerd, gevangengezet, geslagen, gemarteld en geïntimideerd.

Zelfs de internationale organisatie Reporters zonder Grenzen, die een anti-Israël agenda heeft, geeft toe dat "de Israëlische media vrij zijn om vrijuit te spreken, hetgeen zeldzaam is in het Midden-Oosten".

De grootste klacht tegen Israël is dat "journalisten worden blootgesteld aan openlijke vijandigheid van leden van de regering" - ja, politici worden boos op journalisten, maar zelfs 's werelds beste journalistenwaakhond denkt niet dat Israël journalisten probeert te "vermoorden".

Wat de Palestijnen betreft, plaatst RWB hen op de miserabele 132ste plaats in de wereld. Nee, niet zo treurig als Iran (174e) of Noord-Korea (179e), maar zegt dat "voor [Palestijnse] journalisten de prijs van de politieke rivaliteit tussen Fatah en Hamas in de Palestijnse gebieden bestaat uit bedreigingen, hardhandige ondervragingen, arrestaties zonder aanklacht, intimiderende rechtszaken en vervolgingen, en verboden om bepaalde gebeurtenissen te verslaan."

Al Jazeera doet geen verslag van de arrestatie van Palestijnse journalisten in Gaza of in Ramallah.

Verschillende Al Jazeera-functionarissen beweerden dat Budeiri's arm gebroken was en later op zondag verschenen er foto's op sociale media van Budeiri met haar linkerarm in het gips en met een mitella om haar arm.

Het probleem is dat Givara Budeiri, kort nadat ze zaterdagavond door de Israëlische politie was vrijgelaten, werd geïnterviewd door een collega Al Jazeera-journalist en te zien is hoe ze behendig haar smartphone in haar zogenaamd gewonde hand houdt.

Later in het interview zwaait ze met diezelfde hand en maakt er actieve gebaren mee, waarbij ze volledig beweegt en geen enkele pijn voelt.

De volgende ochtend werd ze geïnterviewd met de arm in het gips in een mitella.*****************************
ENGLISH:

Al Jazeera reporter Givara Budeiri using her left hand with no problem after her release from police custody (R) and then the next morning suddenly wearing a cast on the same arm. (Twitter/Screenshot)

While the Qatari outlet aired a totally false claim that Israel kills journalists, Western outlets spread the lie that Israel arrested an Al Jazeera reporter for “no reason.”

By Yakir Benzion, United With Israel

The Al Jazeera network appears to be pulling out all the stops in a bid to discredit Israel with fake news.

After Israeli security forces briefly detained Al Jazeera journalist Givara Budeiri on June 5, the Qatar-funded outlet claimed that “Budeiri was ‘assaulted and arrested’ for no reason, which was then parroted by Associated Press and The New York Times,” reported media watchdog Honest Reporting.

Honest reporting noted, “Video footage shows that Budeiri pushed a border police officer after failing to present a valid press card. Only then was she taken into custody. Al Jazeera made no mention of this.”

Al Jazeera also recently interviewed a supposed human rights activist named Adam Shapiro who claimed Sunday that Israeli commanders are ordering security forces “to take out journalists … [and] kill them.”

Shapiro works with an organization based in Ireland called Front Line Defenders, which says it advocates “on behalf of human rights defenders at risk.”

Contacted at his home base in New York, Shapiro, who serves as Head of Communications & Visibility for the organization, claimed with no proof that Israeli security forces are actively targeting foreign journalists, especially Palestinian journalists.

“The message being sent by the commanders in Israel [is] to take out journalists – to arrest them, to remove them – or in worst case scenario to hit their buildings or kill them,” Shapiro said, citing no proof.

He went on to say that all networks should speak out and file complaints with Western governments “that it’s also their networks, their journalists … who are subject to this kind violence and this kind of intimidation.”

In reality, Israel is one of the only places in the Middle East with a free press. In contrast, journalists who operate in areas controlled by the Palestinians are jailed, beaten, tortured, and intimidated.

Even the international organization Reporters Without Borders, which has an anti-Israel agenda, admits that “the Israeli media are free to be outspoken, which is rare in the Middle East.”

The biggest complaint against Israel is that “journalists are exposed to open hostility from members of the government” – yes, politicians get angry with journalists, but even the world’s top journalist watchdog doesn’t think Israel is trying to “kill” reporters.

When it comes to the Palestinians RWB ranks them a miserable 132nd place in the world. No, not as dismal as Iran (174th) or North Korea (179th), but says “for [Palestinian] journalists, the price of the political rivalry between Fatah and Hamas in the Palestinian territories includes threats, heavy-handed interrogation, arrest without charge, intimidatory lawsuits and prosecutions, and bans on covering certain events.”

Al Jazeera doesn’t cover the arrest of Palestinian journalists in Gaza or in Ramallah.

Several Al Jazeera officials claimed that Budeiri’s arm was broken and later Sunday pictures started appearing on social media of Budeiri with her left arm in cast and supported by a sling.

The problem is that shortly after being released by Israeli police Saturday night, Givara Budeiri was interviewed by a fellow Al Jazeera journalist and can be seen adroitly holding her smartphone in her supposedly injured hand.

Later in the interview, she waves the same hand around and actively gestures with it showing full motion and no pain at all.

The next morning she was interviewed with the arm in a cast in a sling.