10 juni 2021

2021-06-10: Radicale islamitische groepering Hizb ut-Tahrir herleeft in Groot-Brittannië - Radical Islamist Group Hizb ut-Tahrir Resurgent in Britain

JOSEPH EID/AFP via Getty Images

Nederlands + English

NEDERLANDS:   

Radicale islamitische groepering Hizb ut-Tahrir herleeft in Groot-Brittannië te midden van Israëlisch-Palestijns conflict

Door Breitbart - KURT ZINDULKA

Een radicale panislamistische organisatie, die oproept tot het herstel van het kalifaat en het wereldwijd opleggen van de sharia, is weer opgedoken in Groot-Brittannië te midden van de spanning tussen Israël en de Palestijnen.

Hizb ut-Tahrir Groot-Brittannië, dat zowel David Cameron als Tony Blair in het VK probeerden te verbieden, zit naar verluidt achter een campagne om moslimlegers over de hele wereld aan te moedigen om het Palestijnse volk in Gaza en de al-Aqsa-moskee in Jeruzalemn te ‘bevrijden’.

De islamitische groepering organiseerde vorige maand anti-Israëlprotesten in Londen en Birmingham,  volgens de Sunday Telegraph,  hoewel de krant opmerkte dat ze de neiging hebben hun betrokkenheid bij het organiseren van de demonstraties te bagatelliseren.

Terwijl in Londen en Birmingham plakkaten werden gezien met de naam Hizb ut-Tahrir, hebben activisten bij een soortgelijk protest in Luton de naam met zwarte tape afgeplakt.

Het hoofd van de regeringsrelaties voor de Community Security Trust, die toezicht houdt op antisemitisme in het VK, Jonny Newton, zei dat Hizb ut-Tahrir de afgelopen weken "zichtbaarder is geworden".

Bij een protest in Birmingham werd bijvoorbeeld een man gefilmd die de 'moslimlegers' van de wereld opriep om de jihad te voeren om 'die zionistische entiteit', die Israël heet, uit te roeien.

"Het lijdt weinig twijfel dat ze met organiseren en rekruteren en zonder noemenswaardige controle onder de radar zijn doorgegaan nadat de organisatie in de jaren negentig als antisemitisch en homofoob werd ontmaskerd", zei Newton.

Hij vervolgde: “Hizb ut-Tahrir is een wereldwijde islamitische groepering, waarvan de leiding expliciet anti-Joodse haat jegens Israël uitspreekt.

“Het was onvermijdelijk dat de Britse aanhangers een deel van dat sentiment in onze straten zouden herhalen, want dat is wat ze al tientallen jaren doen: ondanks herhaalde klachten van de Britse Joodse gemeenschap over het gevaar dat de groep vormt, zowel op zichzelf en als een potentiële toegangspoort tot meer gewelddadige jihadistische acties.”

Ondanks het partijmanifest van Tory uit 2010 waarin werd beloofd dat een conservatieve regering “alle organisaties die haat of de gewelddadige omverwerping van onze samenleving voorstaan, zoals Hizb ut-Tahrir”, zou verbieden, slaagde premier David Cameron er niet in om door te pakken en beweerde dat een verbod op de radicale organisatie niet “werkbaar” zou zijn.

Uit een  rapport  van het Centrum voor Sociale Cohesie uit 2009 bleek dat de ideologie van Hizb ut-Tahrir lijnrecht in strijd is met de waarden van de westerse samenleving.

“Inherent aan het wereldbeeld van HT is een botsing tussen “westerse” en “islamitische” beschavingen. De partij gelooft dat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika een wereldwijde campagne voeren tegen de islam en moslims”, aldus het verslag.

“HT zoekt actief massale steun voor zijn islamitische revolutie onder westerse moslims. De partijideologie gebiedt hen om zich tegen de westerse beschaving te verzetten en die samenlevingen te ondermijnen. Alle westerse staten worden beschouwd als “vijanden” van de islam en hun landen een doel voor de expansionistische islamitische staat van HT via de  jihad .”

In een verklaring die zaterdag werd uitgegeven, zei Hizb ut-Tahrir: “We maken onderscheid tussen Joodse mensen als een geloof en een etniciteit, en de zionistische militaire bezetting die zichzelf een ‘Joodse staat’ noemt … In Groot-Brittannië gebruiken we de term zionistische entiteit omdat we de naam die het zichzelf geeft niet erkennen.

“De demonstratie in Luton was een initiatief van de gemeenschap en geen bijeenkomst van Hizb ut-Tahrir, in tegenstelling tot de gelijktijdige demonstraties in Londen en Birmingham op 16 mei. De voorzitter van het uitvoerend comité van Hizb ut-Tahrir Groot-Brittannië was uitgenodigd om te spreken, samen met sprekers van andere organisaties, dus de aanwezigheid van de partij was open. Hoe komt dan de naam van die partij op meegevoerde spandoeken bij een evenement dat niet van hen was?

“Hizb ut-Tahrir promoot geen angst, criminaliteit of terrorisme. Om eerlijk te zijn heeft geen enkel persoon dit ooit gezegd en er is ook geen bewijs dat dit ondersteunt. Hizb ut-Tahrir moedigt geweld tegen burgers niet aan.”*********************** 
ENGLISH:

 JOSEPH EID/AFP via Getty Images

Radical Islamist Group Hizb ut-Tahrir Resurgent in Britain Amid Israel-Palestine Conflict

By: Breitbart - KURT ZINDULKA

A radical pan-Islamist organisation, which calls for the reinstatement of the caliphate and the global imposition of sharia law, has resurfaced in Britain amid the tension between Israel and Palestine.

Hizb ut-Tahrir Britain, which was both David Cameron and Tony Blair tried to have banned in the UK, is reportedly behind a campaign to encourage Muslim armies of the world to “liberate” the Palestinian people in Gaza and the al-Aqsa mosque in Jerusalem.

The Islamist group organised anti-Israel protests in London and Birmingham last month, according to the Sunday Telegraph,  though the paper noted that they tend to downplay their involvement in organising the demonstrations.

While placards in London and Birmingham were seen bearing the name of Hizb ut-Tahrir, a similar protest held in Luton saw activists cover up the name with black tape.

The head of government relations for the Community Security Trust, which monitors anti-Semitism in the UK, Jonny Newton said that Hizb ut-Tahrir has become “more visible in recent weeks”.

For example, at a protest in Birmingham a man was filmed calling on the “Muslim armies” of the world to wage jihad to “wipe out that Zionist entity” of Israel.

“There is little doubt that they have continued to organise and recruit under the radar and without significant scrutiny since the organisation was exposed as anti-Semitic and homophobic in the 1990’s” Mr Newton said.

He continued: “Hizb ut-Tahrir is a global Islamist group, the leadership of which states explicitly anti-Jewish hatred regarding Israel.

“It was inevitable that its British supporters would echo some of that sentiment on our streets, because that is what they have been doing for decades: despite repeat complaints from the UK Jewish community about the danger posed by the group, both in its own right and as a potential gateway to more violent Jihadi actions.”

Despite the Tory party manifesto of 2010 pledging that a Conservative government would “ban any organisations which advocate hate or the violent overthrow of our society, such as Hizb ut-Tahrir,” Prime Minister David Cameron failed to follow through, claiming that a ban on the radical organisation would not be “workable”.

A 2009 report by the Centre for Social Cohesion found that the ideology of Hizb ut-Tahrir is in direct opposition to the values of Western society.

“Inherent to HT’s worldview is a clash between “Western” and “Islamic” civilisations. The party believes the United Kingdom and United States of America are leading a campaign against Islam and Muslims worldwide,” the report said.

“HT actively seeks mass support for its Islamist revolution among Western Muslims. Party ideology commands them to oppose Western civilisation and to subvert their societies. All Western states are considered “enemies” of Islam and potential land for HT’s expansionist Islamist state via jihad.”

In a statement issued on Saturday, Hizb ut-Tahrir said: “We distinguish between Jewish people as a faith and an ethnicity, and the Zionist military occupation that calls itself a ‘Jewish state’ … In Britain we use the term Zionist entity as we do not recognise the name that it gives itself.

“The demonstration in Luton was a community initiative and not a Hizb ut-Tahrir rally, unlike the simultaneous demonstrations in London and Birmingham on 16th May. The chairman of the executive committee of Hizb ut-Tahrir Britain was invited to speak, along with speakers from other organisations, so the party’s presence was open. However it would be inappropriate to have the party’s name on banners at an event that was not its own.

“Hizb ut-Tahrir does not promote fear, criminality or terrorism. No honest person has ever said this nor does any evidence exist to support this. Hizb ut-Tahrir does not encourage violence against civilians.”