10 juni 2021

2021-06-10: Hamas ontwikkelde een systeem in Gaza mediatoren om 'Iron Dome te verstoren' - Hamas developed a system in Gaza mediators to 'disrupt Iron Dome'

Een streep van licht is te zien als Israël's Iron Dome anti-raketsysteem raketten onderschept die vanuit de Gazastrook richting Israël worden gelanceerd, gezien vanuit Ashkelon, Israël 16 mei 2021. Foto: REUTERS/Amir Cohen

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Erdan ontmoet AP-hoofd, zegt dat Hamas systeem wilde ontwikkelen in Gaza mediatoren om 'Iron Dome te verstoren'

Door: The Algemeiner.

Israël onthulde dat de terreurgroep Hamas werkte aan een elektronisch systeem om het Iron Dome luchtafweersysteem te verstoren in het gebouw waarin het kantoor van de Associated Press in Gaza is ondergebracht, dat werd gebombardeerd tijdens de vijandelijkheden in mei.

Tijdens de 11-daagse operatie Guardian of the Walls werden meer dan 4.300 raketten afgevuurd door Hamas en de Islamitische Jihad op Israël. Volgens de Israel Defense Forces (IDF) werd ongeveer 90% van de raketten onderschept door de Iron Dome, waardoor het aantal burgerslachtoffers en gewonden beperkt bleef.

De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties en de Verenigde Staten Gilad Erdan bezocht dinsdag het hoofdkwartier van AP in New York om informatie uit te wisselen over het doelwit van het gebouw, en om aan topmanagers van de persdienst uit te leggen dat het werd gebruikt door Hamas-terroristen die probeerden "de Iron Dome te storen - dat is waarom het prioriteit kreeg van de IDF tijdens de operatie van vorige maand".

Erdan bood Israëls hulp aan bij de wederopbouw van AP's kantoren en operaties in Gaza.

"AP is een van de belangrijkste nieuwsagentschappen in de wereld en Israël vermoedt niet dat haar werknemers op de hoogte waren van het feit dat een geheime Hamas-eenheid het gebouw op deze manier gebruikte," zei Erdan. "Israël heeft alles gedaan om ervoor te zorgen dat er geen medewerkers of burgers gewond raakten tijdens deze operatie. Hamas is daarentegen een genocidale terreurorganisatie die haar terreurmachine opzettelijk in burgergebieden plaatst, ook in gebouwen die door internationale mediakanalen worden gebruikt."

"Ik heb opnieuw bevestigd dat Israël het belang van persvrijheid hoog in het vaandel heeft staan en ernaar streeft de veiligheid van journalisten te waarborgen, waar zij ook verslag uitbrengen," voegde Erdan eraan toe.

Het al-Jalaa gebouw dat op 15 mei door de IDF werd getroffen, was voor de aanval geëvacueerd en als gevolg daarvan werden geen burgers gewond. Volgens de IDF werd het gebouw door de Hamas gebruikt voor inlichtingen R&D en voor het uitvoeren van SIGINT (signals intelligence), ELINT (electronic signals intelligence), en EW (electronic warfare) operaties, gericht op zowel de operationele activiteit van het Israëlische leger als op civiele systemen in Israël.

"Het doel van de IDF-aanval was om deze vijandelijke capaciteiten in te perken, met inbegrip van het vernietigen van speciale apparatuur, en het voorkomen van het gebruik ervan tijdens de operatie. Volgens schattingen van de IDF bevond de apparatuur zich op het moment van de aanval in het gebouw. De aanval was bedoeld om het gebouw in te laten storten om de vernietiging van de speciale middelen te verzekeren," zei de IDF dinsdag.***********************
ENGLISH:

A streak of light is seen as Israel’s Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel May 16, 2021. Photo: REUTERS/Amir Cohen

Erdan Meets AP Head, Says Hamas Sought to Develop System in Gaza Media Tower to ‘Jam Iron Dome’

By: The Algemeiner.

Israel disclosed that the Hamas terror group worked on an electronic system to disrupt the Iron Dome aerial defense system in the building housing the Associated Press’ office in Gaza, which was bombed during the hostilities in May.

During the 11-day Operation Guardian of the Walls, more than 4,300 rockets were fired by Hamas and the Islamic Jihad towards Israel. According to the Israel Defense Forces (IDF) about 90% of the rockets were intercepted by the Iron Dome, helping to limit the number of civilian casualties and injuries.

Israel Ambassador to the United Nations and United States Gilad Erdan visited AP’s New York headquarters on Tuesday to share information on the targeting of the building, and to explain to top executives of the media outlet that it was being used by Hamas terrorists trying to “jam the Iron Dome — that is why it was prioritized by the IDF during last month’s operation.”

Erdan offered Israel’s assistance in rebuilding AP’s offices and operations in Gaza.

“AP is one of the most important news agencies in the world and Israel does not suspect its employees were aware a covert Hamas unit was using the building in this way,” Erdan said. “Israel did everything to ensure no employees or civilians were hurt during this operation. In contrast, Hamas is a genocidal terrorist organization that purposely places its terror machine in civilian areas, including in buildings being used by international media outlets.”

“I reaffirmed that Israel upholds the importance of press freedom and strives to ensure the safety of journalists wherever they are reporting,” Erdan added.

The al-Jalaa building struck by the IDF on May 15th was evacuated before the attack and as a result no civilians were harmed. According to the IDF, the building was used by the Hamas for intelligence R&D and to carry out SIGINT (signals intelligence), ELINT (electronic signals intelligence), and EW (electronic warfare) operations, targeting both the Israeli army’s operational activity and civilian systems in Israel.

“The purpose of the IDF strike was to curtail these enemy capabilities, including destroying special equipment, and preventing their use during the operation. According to IDF assessments, the equipment was in the building at the time of the strike. The strike was designed to collapse the building in order to ensure the destruction of the special means,” the IDF said Tuesday.