10 juni 2021

2021-06-10: Hamas werkte aan anti-Iron Dome-technologie in Gaza AP-gebouw - Hamas worked on anti-Iron Dome technology in Gaza AP building

Gaza, 15 mei 2021. Het al-Jalaa-gebouw in Gaza waar AP en Al Jazeera gevestigd waren, wordt getroffen door raketten van de Israëlische luchtmacht en stort in [beeldbron: Momen Faiz/NurPhoto via AP]

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Hamas werkte in het gebouw in Gaza waar Associated Press en Al Jazeera gevestigd waren aan apparatuur om het Iron Dome-raketafweersysteem te verstoren, zei de Israëlische ambassadeur bij de VN en de VS Gilad Erdan tijdens bezoek aan het AP-hoofdkwartier in New York.

Door Joods.nl

Het AP gebouw in Gaza werd tijdens operatie Guardians of the Walls door de Israëlische luchtmacht vernietigd.

Erdan ging maandag naar het kantoor van AP in New York “om de topmanagers uit te leggen dat het gebouw waarin hun operatie in Gaza [was] gehuisvest, gebruikt werd door Hamas-terroristen om te proberen de Iron Dome te verstoren– dat is waarom het prioriteit kreeg [als een doelwit] door de IDF tijdens de operatie van vorige maand.”

Erdan deelde de informatie in coördinatie met de IDF en gaf deze aan Associated Press CEO Gary Pruitt en vice-president voor Foreign News Ian Phillips in New York.

Het doelwit was “van het grootste belang”, zei Erdan, vanwege het werk aan apparatuur om het Iron Dome afweersysteem te verstoren waarmee miljoenen Israëliërs werden beschermd tegen meer dan 4000 raketten die de terroristische groeperingen tijdens de 11 dagen van gevechten vanuit Gaza op Israël afschoten.

Erdan benadrukte Israëls inzet voor persvrijheid en dat Israël zijn uiterste best doet om schade aan burgers, waaronder AP-journalisten, te voorkomen.

“Israël denkt niet dat [AP]-werknemers op de hoogte waren van de Hamas-activiteiten in het gebouw, omdat het een geheime Hamas-eenheid was”, zei hij.
De ambassadeur zei ook dat Israël zal helpen bij de wederopbouw van AP-kantoren en ervoor zal zorgen dat ze apparatuur naar Gaza kunnen brengen.

“Hamas is een moorddadige terroristische organisatie die de persvrijheid vertrapt wanneer zij haar terroristische onderneming vanuit de burgerbevolking exploiteert, ook in het gebouw dat door de internationale media werd gebruikt”, voegde Erdan eraan toe.

Volgens IDF-beoordelingen was de apparatuur in het gebouw op het moment van de aanval aanwezig. De aanval was bedoeld om het gebouw te laten instorten om de vernietiging van de speciale apparatuur te verzekeren.

Bij het bombardement van het AP gebouw kwam niemand om het leven. De inwoners en werknemers van het gebouw werden een uur van te voren door de IDF gewaarschuwd om te vertrekken.

Bronnen:

  • naar een artikel “Ambassador Erdan meets AP president, says Hamas had Iron Dome jammer in AP building” van 8 juni 2021 op de site van Arutz Sheva
  • naar een artikel “Hamas werkte aan anti-Iron Dome-technologie in Gaza AP-gebouw” van 8 juni 2021 op de site van Joods.nl


*************************
ENGLISH:

Gaza, May 15, 2021. The al-Jalaa building in Gaza where AP and Al Jazeera were based is hit by Israeli Air Force missiles and collapses [image source: Momen Faiz/NurPhoto via AP]

Hamas was working in the Gaza building where the Associated Press and Al Jazeera were based on equipment to disrupt the Iron Dome missile defense system, Israeli Ambassador to the UN and US Gilad Erdan said during visit to AP headquarters in New York.

By: joods.nl

The AP building in Gaza was destroyed by the Israeli Air Force during Operation Guardians of the Walls.

Erdan went to AP's New York office on Monday "to explain to top executives that the building that [housed] their operation in Gaza was used by Hamas terrorists to try to disrupt the Iron Dome-that's why it was prioritized [as a target] by the IDF during last month's operation."

Erdan shared the information in coordination with the IDF and gave it to Associated Press CEO Gary Pruitt and vice president for Foreign News Ian Phillips in New York.

The target was "of the utmost importance," Erdan said, because of work on equipment to disrupt the Iron Dome defense system used to protect millions of Israelis from more than 4,000 rockets fired by terrorist groups into Israel during the 11 days of fighting from Gaza.

Erdan stressed Israel's commitment to press freedom and that Israel is doing its utmost to prevent harm to civilians, including AP journalists.

"Israel does not think that [AP] employees knew about the Hamas activities in the building, because it was a secret Hamas unit," he said.
The ambassador also said that Israel will help rebuild AP offices and ensure that they can bring equipment to Gaza.

"Hamas is a murderous terrorist organization that tramples on press freedom when it operates its terrorist enterprise from within the civilian population, including in the building that was used by the international media," Erdan added.

According to IDF assessments, the equipment was in the building at the time of the attack. The attack was intended to collapse the building to ensure the destruction of the special equipment.

No one was killed in the bombing of the AP building. The residents and employees of the building were warned by the IDF an hour in advance to leave.

Sources:

to an article "Ambassador Erdan meets AP president, says Hamas had Iron Dome jammer in AP building" dated June 8, 2021 on Arutz Sheva site
to an article "Hamas worked on anti-Iron Dome technology in Gaza AP building" dated June 8, 2021 on the site of Joods.nl