21 juni 2021

2021-06-21: Hamas, Islamitische Jihad mobiliseren Gazaanse kinderen voor militaire zomertrainingskampen - Hamas, Islamic Jihad Mobilize Gaza’s Children for Summer Military Training Camps

Palestijnse kinderen gedwongen om deel te nemen aan een militaire parade van Hamas. Foto: Twitter.

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Hamas, Islamitische Jihad mobiliseren Gazaanse kinderen voor militaire zomertrainingskampen om de volgende generatie van terroristen aan te trekken

Door: The Algemeiner - Sharon Wrobel

De militaire vleugels van de terreurgroep Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad rekruteren Palestijnse kinderen en tieners voor hun komende jaarlijkse zomerkampen om hen te trainen en hun steun te winnen om toekomstige operationeel medewerkers te worden van de terreurorganisaties.

De zomerkampen zijn "een soort indoctrinatie in de ideologie van de groep. Wat zij hier proberen te doen is deze minderjarige kinderen voor te bereiden op een mogelijke toetreding tot militante groeperingen op een oudere leeftijd van ongeveer 16 jaar. Er zijn veel kindermilitanten," vertelde Joe Truzman, onderzoeksanalist bij FDD's Long War Journal aan The Algemeiner. "Voor iemand in Gaza is het normaal. Ze trekken zich er niets van aan. Veel van de kinderen kijken op naar deze militanten, zij zijn hun vrijheidsstrijders. Er is niets zo eervol als je aan te sluiten bij een van hun militante groepen om een shaheed - een martelaar - te worden."

Volgens David Bedein, directeur van het Center for Near East Policy Research, suggereert een promotievideo voor het zomerkamp dat de al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, vorige week Palestijnse kinderen rekruteerde en inschreef voor het programma op scholen van de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) in Gaza. Andere rekruteringsplaatsen voor de militaire basistrainingskampen waren moskeeën en andere locaties in de Gazastrook.

Onder de noemer "Zwaard van Jeruzalem", een verwijzing naar het recente Gazaconflict in mei, nodigden de al-Qassam Brigades vier mannelijke leeftijdsgroepen uit - van ongeveer negen jaar oud op de lagere school, tot de middelbare school, universiteitsstudenten en volwassenen - om zich aan te sluiten bij de kampen onder leiding van de militaire adviseurs van de terreurgroep. Een van de promotievideo-uitnodigingen voor het zomerevenement toont kinderen die bezig zijn met een aantal militaire trainingsactiviteiten, van marcheren met geweren, springen door ringen van vuur en gewapend met een wapen uit gaten in de grond kruipen. De zomerkampen duren hooguit één of twee weken, aldus Truzman.

"Meer dan 50.000 kinderen in Gaza hebben zich tot nu toe aangemeld om deel te nemen aan Hamas' speciale terroristische zomerkampen voor kinderen. Dat is tragisch & onaanvaardbaar. Waar zijn hun ouders?" twitterde Ofir Gendelman, de woordvoerder van de Israëlische premier voor de Arabische media. "Hamas gebruikt opzettelijk Palestijnse kinderen en burgers in Gaza als menselijk schild. Dat is een oorlogsmisdaad."

Als je tussen de 14 en 17 jaar oud bent, heeft de militaire vleugel van de Palestijnse Islamitische Jihad - Saraya al-Quds - zondag de inschrijving geopend voor haar komende militaire zomerkamp, aldus Truzman.

De terreurgroepen publiceren "foto's van de militanten in hun volledige uitrusting met hun geweren en bandana's die hun gezicht bedekken en deze kinderen inschrijven. Het zijn duidelijk kinderen," voegde Truzman eraan toe. "Op de zomerkampen in Gaza doen de kinderen van alles: wapentraining, gorillatactieken, gevechtstraining, namaakontvoering van IDF-soldaten. Dit jaar verwacht ik niet dat er nieuwe technologie wordt getoond of zo. Misschien zullen we een aantal van hen een drone zien bedienen."

Volgens de flyer van het zomerkamp van de Palestijnse Islamitische Jihad krijgen de kinderen onderwijstraining, militaire training, veiligheidstraining en doen ze aan sportactiviteiten.

"Uiteindelijk worden ze rond hun 16e of 17e gerekruteerd in de militante groepen om te dienen in de artillerie, cybereenheden en andere militaire eenheden. Het komt vaak voor dat ze worden gerekruteerd in artillerie-eenheden waar veel van deze kindsoldaten sneuvelen, zoals we hebben gezien in de recente oorlog," zei Truzman.

Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldde dat ten minste 248 Palestijnen werden gedood tijdens de 11 dagen van de gevechten van vorige maand, waaronder 66 kinderen en tieners. Eerder deze maand onthulde het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC) dat een tweede militaire agent van Hamas - geïdentificeerd als de 16-jarige Muhammad Sabar Ibrahim Suleiman - op de lijst stond van kinderen die gedood werden tijdens de gevechten tussen Israël en de terreurgroep.

Volgens UNICEF leven naar schatting 300.000 kinderen in oorlogen en gewapende conflicten. Als onderdeel van haar tweede jaarlijkse Palestijnse kindsoldatenweek-campagne, die elk jaar in februari wordt gehouden, drong de Coalitie om Palestijnse kindsoldaten te redden er bij UNICEF op aan om van Palestijnse militante groeperingen te eisen dat zij stoppen met het inzetten van kinderen als strijders. Naar schatting 10.000 kinderen en tieners worden elk jaar getraind in terroristische zomerkampen, volgens de Coalition to Save Palestinian Child Soldiers, die een samenwerking is van niet-gouvernementele organisaties.

"Deze kinderen hebben de rol vervuld van strijders, menselijke schilden, oproerkraaiers, arbeiders, ondersteunend personeel, zelfmoordterroristen [...] anderen zijn gestuurd om te werken in de aanvalstunnels," aldus de coalitie van NGO's. "Als gevolg daarvan zijn hun kinderjaren verkort door dood, ernstig letsel of gevangenschap. UNICEF is een wereldleider op het gebied van de rechten van kinderen. Het moet een krachtig standpunt innemen tegen de systematische Palestijnse kindermilitarisering. Dat niet doen zou een moreel falen zijn."

"Totdat de militante groepen in Gaza geloven dat het niet in hun belang is om minderjarigen te rekruteren voor hun militaire vleugel, is het zeer waarschijnlijk dat deze vorm van kinderuitbuiting voor onbepaalde tijd zal doorgaan," zei Truzman van FDD.
**********************
ENGLISH:

Palestinian children compelled to participate in a Hamas military parade. Photo: Twitter.

Hamas, Islamic Jihad Mobilize Gaza’s Children for Summer Military Training Camps to Attract Next Generation of Terrorist Operatives

By: The Algemeiner -  Sharon Wrobel

The military wings of the Hamas terror group and the Palestinian Islamic Jihad are recruiting Palestinian children and teenagers for their upcoming annual summer camps to train them and win their support to become future operatives in the terrorist organizations.

The summer camps are “a type of indoctrination into the group’s ideology. What they are trying to do here is to prepare these child minors into possibly joining militant groups at an older age of about 16. There are many child militants out there,” Joe Truzman, research analyst at FDD’s Long War Journal told The Algemeiner. “For someone in Gaza it is normal. They don’t bat an eye. A lot of the children look up to these militants, they are their freedom fighters. There is nothing more honorable than to join one of their militant groups to become a shaheed — a martyr.”

According to David Bedein, Director of the Center for Near East Policy Research, a promotional video for the summer camp suggests that the al-Qassam Brigades, the military wing of Hamas, last week recruited and registered Palestinian children for the program at United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) schools in Gaza. Other places for recruitment for the basic military training camps included mosques and other locations in the Gaza Strip.

Under the moniker ‘Sword of Jerusalem,’ a reference to the recent Gaza conflict in May, the al-Qassam Brigades invited four male age groups — from around nine years old at primary school, to high school, college students and adults — to join the camps under the guidance of the terror group’s military advisors. One of the promotional video invitations for the summer event shows children engaged in a number of military training activities from marching with guns, jumping through rings of fire, and crawling out of holes in the ground armed with a weapon. The summer camps are for the duration of one or two weeks at the most, according to Truzman.

“More than 50,000 kids in Gaza have signed up so far to participate in Hamas’ special terrorist summer camps for kids. That’s tragic & unacceptable. Where are their parents?” tweeted Ofir Gendelman, the Israeli Prime Minister’s spokesperson for the Arab media. “Hamas deliberately uses Palestinian kids and civilians in Gaza as human shields. That’s a war crime.”

If you are between the ages of 14 and 17, Palestinian Islamic Jihad’s military wing — Saraya al-Quds — has opened registration on Sunday for its upcoming military summer camp, according to Truzman.

The terror groups are publishing “photos of the militants in their full gear with their rifles and bandanas covering up their face signing these children up. They are clearly children,” Truzman added. “At the Gaza summer camps the children do a lot of things: weapons training, gorilla tactics, combat training, mock abduction of IDF soldiers. This year, I don’t expect any new technology to be shown or something. Maybe we will see some of them operating a drone.”

According to the Palestinian Islamic Jihad summer camp flyer, the children will receive educational training, military training, security training and engage in sports activities.

“Eventually around 16 or 17 they are recruited into the militant groups to serve in artillery, cyber units and other military units. Very common to see them being recruited into artillery units where a lot of these child soldiers are getting killed which we saw in the recent war,” Truzman said.

The Hamas-run Health Ministry in Gaza reported that at least 248 Palestinians were killed during the 11 days of last month’s fighting, including 66 children and teens. Earlier this month, findings by the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC) disclosed that a second Hamas military operative — identified as 16 year-old Muhammad Sabar Ibrahim Suleiman — was among the list of children killed during the clashes between Israel and the terror group.

According to UNICEF, an estimated 300,000 children are living in wars and armed conflicts. As part of its second annual Palestinian Child Soldier Week campaign, which is held each year in February, the Coalition to Save Palestinian Child Soldiers urged UNICEF to demand that Palestinian militant groups stop using children as combatants. An estimated 10,000 children and teens are trained each year in terrorist summer camps, according to the Coalition to Save Palestinian Child Soldiers, which is a collaboration of non-governmental organizations.

“These children have fulfilled the roles of combatants, human shields, rioters, laborers, support staff, suicide bombers […] others are sent to work in the attack tunnels,” according to the coalition of NGOs. “As a result, their childhoods have been shortened by death, severe injury, or imprisonment. UNICEF is a world leader in the rights of children. It must take a strong stand against systemic Palestinian child militancy. Not doing so would be a moral failure.”

“Until Gaza’s militant groups believe it’s not in their interest to recruit minors into their military wing, it’s highly likely this form of child exploitation will continue indefinitely,” said FDD’s Truzman.