22 juni 2021

2021-06-22:Israël waarschuwt Hamas: "Ons geduld raakt op - Israel Warns Hamas: ‘Our Patience Has Run Out’

IDF Artillerie Korps vuurt in Gaza. (Yonatan Sindel/FLASH90)

Israël zal geen "pesterij" aanvallen vanuit de Gazastrook tolereren, waarschuwt Israëls nieuwe premier.

Door JNS - United for Israel

De Israëlische premier Naftali Bennett waarschuwde Hamas op zondag dat Israël geen "pesterij" aanvallen vanuit de Gazastrook zal tolereren.

Sprekend tijdens een herdenkingsdienst op de Mount Herzl in Jeruzalem voor de soldaten die vielen tijdens de "Operation Protective Edge" van 2014, zei Bennett dat de bewoners van gemeenschappen grenzend aan Gaza "geen tweederangs burgers zijn."

"Degenen die in Sderot, in Ashkelon, in Kfar Aza of in Alumim wonen, hebben het recht om in vrede en veiligheid te leven, net als elke andere burger van de staat Israël," zei hij.

"Geweld en terrorisme zijn geen natuurverschijnselen of noodlotsbesluiten die de Staat Israël eenvoudig moet accepteren," voegde hij eraan toe.

Vorige week veroorzaakten brandbommen vanuit Gaza meerdere branden in het zuiden van Israël, waarbij naar schatting 30 hectare bebost gebied werd verwoest. Als vergelding heeft de Israëlische luchtmacht Hamas-doelen in Gaza getroffen. De aanvallen waren de eerste in Gaza sinds de 11 dagen van gevechten tussen Israël en Hamas in mei, tijdens welke de terreurgroepen in Gaza ongeveer 4.300 raketten op Israël afvuurden.

Als onderdeel van "Operatie Guardian of the Walls" als antwoord op de raketbeschietingen vanuit Gaza, hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen honderden Hamas-doelen in Gaza getroffen, waaronder raketlanceerders, wapenfabrieken en de woningen van commandanten. Israël vernietigde een groot deel van het tunnelnetwerk van Hamas onder de Gazastrook, bekend als de "Metro", en haalde ook verschillende hoge gebouwen neer die volgens het leger onderdak boden aan Hamas-faciliteiten.

De IDF voerde tijdens de operatie ongeveer 1.500 luchtaanvallen uit, waarbij volgens het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center ten minste 120 niet-strijders en 111 terroristische operatives werden gedood.

Bennett benadrukte in zijn opmerkingen op zondag dat de strijd van Israël niet tegen de bevolking van Gaza is gericht.

"Er is geen intentie om schade te berokkenen aan degenen die niet tegen ons opstaan om ons te doden, en we haten niet degenen die gegijzeld worden door een brutale en gewelddadige terroristische organisatie, soms opzettelijk worden gebruikt als menselijke schilden om moordmachines te beschermen," zei hij.

Hij voegde er echter aan toe dat "onze vijanden de regels zullen moeten leren: Wij dulden geen geweld, tolereren geen 'pesterijen' [middels aanvallen], tolereren geen opruiing en hebben daar geen begrip voor. Ons geduld is op."

Bennett beloofde ook "resoluut te handelen" om de terugkeer te bewerkstelligen van de Israëlische burgers en gesneuvelde soldaten die door Hamas in Gaza gevangen worden gehouden, en noemde het een "heilige missie".

De zeven jaar dat Hamas de lichamen van IDF-soldaten Hadar Goldin en Oron Shaul, die vielen tijdens "Operation Protective Edge," heeft vastgehouden, waren "zeven jaar te veel," zei hij.

"Het zijn ook lange jaren van verlangen en verwachting geweest die zijn opgelegd aan de families van onze burgers Avera Mengitsu en Hisham al-Sayed, die gevangen worden gehouden door Hamas. Wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om hen naar huis terug te brengen."

Mengistu, een joodse Israëlische burger van Ethiopische afkomst, en al-Sayed, een Arabische Israëliër, zijn beiden uit eigen vrije wil Gaza binnengekomen en hebben sindsdien niets meer van zich laten horen. Beiden hebben naar verluidt een verleden van geestesziekte.

Voorafgaand aan de ceremonie stuurden de ouders van Goldin een brief naar de ministers en de stafchef van de IDF waarin ze eisten dat de terugkeer van de stoffelijke resten van de soldaten, samen met Mengistu en al-Sayed, een voorwaarde zou zijn voor elke regeling met Hamas, aldus Channel 12.***********************
ENGLISH:

IDF Artillery Corps firing into Gaza. (Yonatan Sindel/FLASH90)

Israel will not tolerate a “trickle” of attacks from the Gaza Strip, warns Israel’s new prime minister.

By JNS - United with Israel

Israeli Prime Minister Naftali Bennett warned Hamas on Sunday that Israel will not tolerate a “trickle” of attacks from the Gaza Strip.

Speaking at a memorial service at Mount Herzl in Jerusalem for the soldiers who fell during 2014’s “Operation Protective Edge,” Bennett said that the residents of Gaza-envelope communities “are not second-class citizens.”

“Those who live in Sderot, in Ashkelon, in Kfar Aza or in Alumim have the right to live in peace and security, just like any other citizen of the State of Israel,” he said.

“Violence and terrorism are not natural phenomena or decrees of fate that the State of Israel must simply accept,” he added.

Last week, incendiary devices launched from Gaza sparked multiple fires in southern Israel, destroying an estimated 30 acres of forested area. In retaliation, the Israeli Air Force struck Hamas targets in Gaza. The strikes were the first in Gaza since the 11 days of fighting between Israel and Hamas in May, during which the terrorist groups in Gaza launched some 4,300 rockets at Israel.

As part of “Operation Guardian of the Walls” in response to the barrages of rockets from Gaza, Israeli warplanes struck hundreds of Hamas targets in Gaza, including rocket launchers, weapons-manufacturing sites and commanders’ residences. Israel destroyed much of Hamas’s tunnel network under the Gaza Strip, known as the “Metro,” and also brought down several high-rise buildings that the military said housed Hamas facilities.

The IDF carried out some 1,500 aerial strikes during the operation, as a result of which at least 120 non-combatants and 111 terrorist operatives were killed, according to the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center.

Bennett emphasized in his remarks on Sunday that Israel’s fight was not with the people of Gaza.

“There is no intent to harm those who do not rise up against us to kill us, and we do not hate those who are held hostage by a brutal and violent terrorist organization, sometimes … [being] intentionally used as human shields [to protect] killing machines,” he said.

However, he added, “our enemies will have to learn the rules: We will not suffer violence, will not tolerate ‘trickles’ [of attacks], will not countenance or be understanding of incitement. Our patience has run out.”

Bennett also vowed to “act resolutely” to secure the return of the Israeli citizens and fallen soldiers held captive by Hamas in Gaza, calling it a “sacred mission.”

The seven years Hamas has held the bodies of IDF soldiers Hadar Goldin and Oron Shaul, who fell during “Operation Protective Edge,” were “seven years too many,” he said.

“These have also been long years of longing and anticipation decreed upon the families of our citizens Avera Mengitsu and Hisham al-Sayed, who are being held captive by Hamas. We will do everything in our power in order to return them to their homes.”

Mengistu, a Jewish Israeli citizen of Ethiopian descent, and al-Sayed, an Arab Israeli, both entered Gaza of their own volition and have not been heard from since. Both reportedly have a history of mental illness.

Prior to the ceremony, Goldin’s parents sent a letter to cabinet ministers and the IDF chief of staff demanding that the return of soldiers’ remains, along with Mengistu and al-Sayed, be a precondition to any settlement with Hamas, according to Channel 12.