29 juni 2021

2021-06-29: Bijbelse Hettitische hiërogliefen onthullen geheime onderwereld in de aardkorst - Biblical hittite hieroglyphics reveal secret underworld inside earth’s crust

Historische overblijfselen uit de Frygische vallei waar de Yazılıkaya-rotstempel werd ontdekt (met dank aan: Shutterstock)

Nederlands + English

NEDERLANDS: 

Toen Esau veertig jaar oud was, nam hij Judith, de dochter van Beëri, de Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon de Hethiet tot vrouw. Genesis 26:34 (HSV )

Door: Isarael365 NEWS - DAVID SIDMAN

Oude ontdekte Hettitische hiërogliefen in de Yazılıkaya-rotstempel in Turkije hebben nu nieuwe inzichten opgeleverd voor onderzoekers. Die opgravingen begonnen bijna 200 jaar geleden.

ONDERZOEKERS MET UPDATES

Meer dan 3.200 jaar na de bouw heeft een internationaal team van onderzoekers een sjabloon gepresenteerd dat alle 90-plus figuren in een samenhangende context plaatst.

Vorige week bracht de in Zwitserland gevestigde Luwian Studies- groep een video uit waarin wordt beschreven hoe de gravures de Hethietische goden en hun rituelen onthullen, evenals een 'onderwereld' die blijkbaar in de aardkorst bestaat.


Het archeologische juweel bevat 90 figuren die meer dan 3000 jaar geleden in de rots zijn geëtst.

De gravures waren volledig uniek in vergelijking met alles wat eerder in Egypte of Mesopotamië was gevonden. Een aantal van de afbeeldingen bevatte ook mysterieuze hiërogliefen. Er kwam echter ook naar voren dat het heiligdom blijkbaar een van de belangrijkste religieuze plaatsen van de Hethieten was geweest.

Toen het hiërogliefenschrift in de 20e eeuw werd ontcijferd, werd het duidelijk dat alle figuren die in het gesteente waren uitgehouwen, hun goden waren.

Het heiligdom toont een religieuze processie van de hoogste Hethietische goden gerangschikt in een strikte volgorde van dominantie.

De ceremonie toont de oppergoden die in het midden staan, pal naar het noorden, terwijl alle andere godheden op een lager niveau in zijn richting marcheren.

Vrijwel alle figuren die van links komen, zijn mannen. Vrijwel iedereen die van rechts komt, is vrouw.

HETHIETEN IN DE BIJBEL

De Hethieten waren in de hele Bijbel een prominente natie. Efron de Hethiet verkocht het graf in Hebron aan Abraham. (Genesis 23); Esau trouwde met Hethietische vrouwen. Rebecca haatte de Hethieten (Genesis 26:34). Ze worden ook vermeld als de inwoners van Kanaän in Exodus 13:5; Numeri 13:29; en Jozua 11:3. Koning David liet Uria de Hethiet doden om zijn vrouw Bathsheba te kunnen bezitten (2 Samuël 11); Koning Salomo trouwde ook met Hethieten (1 Koningen 10:29-11:2; 2 Kronieken 1:17). Bovendien degradeert Ezechiël Israël met een metafoor van een Hethietische moeder (Ezechiël 16:3, 45).  

EEN HETHIETISCHE KOSMOS

Het heiligdom symboliseert ook de kosmos door de orde te tonen die tot stand kwam nadat de chaos tijdens de schepping was overwonnen. De Hethietische kosmos omvat niveaus, waaronder de aarde waarop mensen woonden, de lucht erboven, evenals een onderwereld eronder.

Hun kosmos onthult ook cycli van tijdelijke dood gevolgd door wedergeboorte, elke nacht.

Volgens hun cultuur gaat de zon elke nacht onder om de volgende ochtend herboren te worden, terwijl de maan verdwijnt om weer te verschijnen. De gewassen gaan in de winter heen en worden in het voorjaar opnieuw geboren.

Omdat deze oppergoden zich in het hoge noorden bevinden, kwamen de onderzoekers op een nieuw idee. Omdat de goden verbonden lijken te zijn met het circumpolaire gebied van de hemel, verdwijnen de sterren in dit gebied nooit onder de horizon. In plaats daarvan zijn ze continu zichtbaar vanuit de lucht. Dit fenomeen laat zien dat de Hethietische religie dingen gemeen had met de religies van het oude Egypte en Babylon. Het onthult echter ook dat de Hethieten ook een vrij unieke eigen cultuur hadden.  

 

*************************************
ENGLISH:

Historical remains from the Phrygian Valley where the Yazılıkaya Rock Temple was discovered (courtesy: Shutterstock)

When Esau was forty years old, he took to wife Judith daughter of Be’eri the Hittite, and Basemath daughter of Elon the Hittite; Genesis 26:34 (The Israel BibleTM)

By: Isarael365 NEWS - DAVID SIDMAN

Ancient Hittite hieroglyphics discovered in Turkey’s Yazılıkaya Rock Temple, whose excavation started nearly 200 years ago, have now provided new insight for researchers.

RESEARCHERS WITH UPDATES

More than 3,200 years following its construction, an international team of researchers has presented a template that places all of the 90-plus figures in a coherent context.

Last week, the Switzerland-based Luwian Studies group released a video detailing how the carvings reveal the Hittite deities and their rituals as well as an ‘underworld’ that apparently exists inside the earth’s crust.

Y

The archaeological gem features 90 figures etched into the rock over 3,000 years ago.

The carvings were completely unique to anything previously seen in either Egypt or Mesopotamia.  Several of the images also featured mysterious hieroglyphics. However, it was also revealed that the sanctuary was apparently among the Hittite’s most important religious sites.

When the hieroglyphic script was deciphered in the 20th century, it became apparent that all of the figures carved into the bedrock reflect their deities.

The sanctuary depicts a religious procession of the highest-ranked Hittite deities including a strict order of dominance.

The ceremony shows the supreme deities standing at the center which is due north while all the other lower-level deities march in his direction.

Virtually all of the figures coming from the left are mala. Virtually all those coming from the right are female.

HITTITES IN THE BIBLE

The Hittites were a prominent nation throughout the Bible. Ephron the Hittite sold the burial plot in Hebron to Abraham. (Genesis 23); Esau married Hittite women. Rebecca hated the Hittites (Genesis 26:34). They are also listed as among the inhabitants of Canaan in Exodus 13:5; Numbers 13:29; and  Joshua 11:3. King David had Uriah the Hittite killed to take his wife Batsheva (2 Samuel 11); King Solomon also married Hittites (1 Kings 10:29–11:2; 2 Chronicles 1:17). Additionally, Ezekiel degrades Israel using a metaphor of a Hittite mother (Ezekiel 16:3, 45).

A HITTITE COSMOS

The sanctuary also symbolizes the cosmos by showing the order that came about after the chaos was overcome during creation. The Hittite cosmos involves levels including the earth on which people live in the sky above as well as an underworld below.

Their cosmos also reveals cycles of temporary death followed by rebirth every night.

According to their culture, the sun sets every night only to be reborn the next morning while the moon disappears only to reappear. The crops whither in winter and are born again in the spring.

Since these supreme deities are located in the far north, the researchers offer a novel idea. Since the deities seem to be connected to the circumpolar region of the sky, the stars in this region never disappear under the horizon. Instead, they are continuously visible from the sky. This phenomenon shows that the Hittite religion had things in common with the religions of ancient Egypt as well as Babylon. However, it also reveals that the Hittites also maintained a rather unique culture of its own.